Lektion om fotosyntesen och förbränning

Lektion om fotosyntesen och förbränning:
2. Genomgång/repetition av fotosyntes och förbränning. Frågor som vi ska besvara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Varför är alla blad gröna?
Vilken funktion har kloroplasterna i de gröna bladen?
Vilken funktion har klyvöppningarna i de gröna bladen?
Vad händer inne i kloroplasterna?
Vad händer med glukosen i växten?
Vad händer vid fotosyntesen?
Vad händer vid cellandningen?
På vilket sätt är cellandning och fotosyntes beroende av varandra.
Uppgift att redovisa på något med bild och text och lämnas in på fronter.
Beskriv varför allt liv på jorden är beroende av fotosyntesen.
Begreppsmall som hjälp för att se att man får med alla begrepp.
Fotosyntes
Förbränning
Kloroplaster
Klyvöppningar
Syre
Koldioxid
Glukos, (druvsocker)
Växter, (gröna blad)
Restprodukter
Cellulosa
Klorofyll
Energi
Kunskapsmatris
Fotosyntes
Förbränning
Lägre --------------------------------------------------------------------------Högre
Du har på ett enkelt
Du har på ett utvecklat Du har på ett
sätt kunnat visa på
sätt visat att du förstår välutvecklat sätt visat
fotosyntesens
fotosyntesens
att du förstår
betydelse för allt liv på betydelse för allt liv på fotosyntesens betydelse
jorden.
jorden genom att du i för allt liv på jorden
din presentation visat genom att du i din
Du har på något sätt
på vilket sätt djur är
presentation visat på
visat att förbränning
beroende av växter.
vilket sätt djur är
och fotosyntes är
beroende av växter.
beroende av varandra. Du har på ett tydligt
sätt i din presentation Du har på ett tydligt sätt
Du har visat att du har redogjort för vad som i din presentation
grundläggande
skulle hända ifall alla
redogjort för vad som
kunskaper om
gröna växter försvann. skulle hända ifall alla
fotosyntesen och visat
gröna växter försvann
det genom att ge
Du har visat att du har Samt vad som skulle
exempel och beskriva
goda kunskaper om
hända ifall alla djuren
detta med viss
fotosyntesen och
försvann.
användning av
förbränning och visat
biologins begrepp.
det genom att förklara Du har visat att du har
och visa på samband
goda kunskaper om
med relativt god
fotosyntesen och visat
användning av
det genom att förklara
biologins begrepp.
och visa på samband
med god användning av
biologins begrepp.