LINKÖPINGS UNIVERSITET
Statsvetenskap 2, HT-14
Metod 7.5 poäng
Metoduppgift 2 – Begreppet ” fallerad stat” och hur det kan
mätas
Ni skall dela in er i grupper med 3-4 pers. i varje grupp. Följande uppgift är huvudsakligen en övning i
begreppskonstruktion som belyser relationen teori-empiri. Ni skall lösa den tillsammans i gruppen,
lämna in och presentera er lösning, gärna med hjälp av powerpoint eller OH. Rapporten bör vara
mellan 5-7 sidor, 12 punkter Times New Roman och 1½ punkts radavstånd.
Ta reda på minst sex indikatorer för fallerad stat i 20 länder genom att använda länkar till rapporter som
anges nedan. På nästa blad har ni en tabell med 20 länder och ett antal indikatorer. Fyll i denna tabell
med hjälp av olika databaser.
Er rapport skall innehålla följande:
Definiera begreppet fallerad stat efter era empiriska fynd, sortera därefter länderna efter er definition
och presentera slutligen er undersökning på lämpligt sätt (kan vara en tabell eller diagram). Redovisa
och diskutera de problem ni stöter på i undersökningen.
I rapporten skall ni även reflektera över och diskutera följande:
* Källornas tillförlitlighet och användbarhet.
* På vilket sätt era data är konstruerade, dvs. var enkätundersökningarnas data är hämtade ifrån – i så
fall, hur stort urval ligger till grund, hur är undersökningen upplagd, är det ett extensivt upplägg med
tvärsnitt eller är det ett extensivt upplägg som är longitudinell? Hur kan det påverka validiteten och
reliabiliteten i er presentation?
* Utforma en normativ forskningsfråga där ert insamlade material blir aktuellt som källa
* Utforma en deskriptiv forskningsfråga där ert material blir aktuellt som källa.
Följande länkar till rapporter kan ni använda för att få fram data, vid behov kan ni även ta hjälp av andra
databaser:
FNs Human Development Report (Human Development Index). Grundläggande statistik (ekonomi,
BNP, utveckling, utbildning, demografisk data, könsojämlikheter). Hela världen.
http://hdr.undp.org/
Gapminder. Grundläggande statistik (ekonomi, BNP, utveckling, utbildning, demografisk data,
könsojämlikheter). Hela världen.
http://www.gapminder.org/
Gender Gap - rapporten. Index/mått på the Gender Gap. Urval av länder.
http://www.weforum.org/
Kvinnorättigheter/möjligheter. Stora delar av världen.
http://www.savethechildren.org/
Attityddata (världen):
http://www.worldvaluessurvey.org/
Korruptionsdata hela världen:
Transparency Internationals: http://www.transparency.org/
Fallerad stat
GNP/capita
och/eller
korruption
Kuwait
Kina
USA
Sverige
Thailand
Japan
Syrien
Iran
Storbritannien
Irland
Frankrike
Sydafrika
Mocambique
Egypten
Danmark
Zimbawe
Ryssland
Ukraina
Honduras
Mexico
Länder
Överlevnadstal Kriminalitet/våldsbrott
för nyfödda/och
eller egen valfri och/eller valfri egen
indikator
indikator
Bilar/capita, och
eller
utbildningsnivå
och/eller egen
valfri indikator
Jämlik inkomst
mellan kvinnor/män,
och/eller antal
förvärvsarbetande/och
eller egen valfri
indikator
Fri press
och/eller
attityd till
homosexuella/och
eller egen
valfri
attityddata