Aktörer i internationell politik ht12

advertisement
Aktörer i internationell politik
Aktörer i Syrien
Aktörer i Syrien
Stater eller länder
Etniska grupper
Icke Statliga aktörer
Mellanstatliga organisationer
Stormaktsintressen
Mellanstatliga organisationer
FN och Syrien
Religion och etnicitet
Stater eller länder
Regeringen
har:
• legitimitet –
uppfattas som
laglig
• Kontroll över
territorium
och befolkning
• Erkänts av
andra stater
Suveränitetsprincipen
Alla
stater är
suveräna:
• Staten har den
politiska makten
• I Generalförsamlingen
är alla jämställda med
en röst var
• ”Är sig sjelv nok”
Vad avgör en stats makt och inflytande?
Ekonomisk
styrka
Militär
styrka
Historia
Geografiskt
läge
naturtillgångar
Utveckling,
teknologi och
utbildningsnivå
Status och kultur
Befolkningsstorlek
Exempel på:
Ekonomiska stormakter
En stat med stor kulturell betydelse
En stat med stor religiös betydelse
En stat som är en regional stormakt
Mellanstatliga samarbeten
Ekonomiska
samarbeten
– OPEC, EU
Militära
samarbeten
- NATO
Sociala
samarbeten
WHO,
UNHCR
Politiska
samarbeten
– EU, FN,
AU
Ickestatliga aktörer
Multinationella företag
Befrielserörelser och terrorgrupper
NGO
Massmedier
Religiösa rörelser
Utrikespolitiska mål
Säkerhet – staten och regimens överlevnad
Ekonomisk tillväxt
Makt – ökat inflytande över världspolitiken
Spridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer
Utrikespolitiska medel
diplomati
Militär makt
Ekonomisk makt – Bojkott eller handelsembargo
Psykologiskt krigsföring och propaganda
Download