Nationalstater

advertisement
Nationalstater
•
Stater har en historisk roll som kontroll och
regleringsmekanism
•
Genomträngligheten i systemet har ökat
•
Världsekonomin kännetecknas idag av
polycentrism
•
Staters roll har förändratas
Nationalstater
•
Stater har en territoriell bas där man har laglig
rätt att utöva makt
•
Stater formar specifika företagskulturer och
reglerar ekonomiska aktiviteter
•
Stater fungerar som reservoarer av kulturer
•
Nationella särarter i strukturer och sedvänjor
Nationalstater
• Stater är ett omtvistat territorium: Staten i den
globala ekonomin kan diskuteras utifrån olika
aspekter, här diskuteras stater som
…som kontainrar
…som regulatorer
…som samarbetspartners
…som konkurrenter
3
Nationalstater
• Stater samarbetar med varandra, men också med
överstatliga organ liksom med subnationella
organisationer
• Ofta i syfte att skapa någon form av regional
ekonomisk integration
4
Nationalstater
Transnationella företag
Internationella
organisationer
Stater
5
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards