Internationella relationer
- ett spel med många
olika spelare
Definition

Samspelet mellan olika typer av
aktörer om fördelningen av värden
och bördor över nationsgränserna.
Vad skiljer i det internationella
systemet från det nationella?




Ingen överordnad beslutande
myndighet
Ingen aktör har våldsmonopol
Få eller inga gemensamma
värderingar
Osäkra regler och normer för hur
aktörer ska uppträda mot varandra
Fyra aspekter av spelet




Regler
Deltagare/Aktörer
Mål
Medel/Verktyg för att uppnå sina mål
Regler




Folkrätt
Sedvanerätt
”Djungelns lag”
Anarkistiska drag
Aktörer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stater
Nationer/etniska grupper
FN
EU
Multinationella företag
Frivilligorganisationer
Terrorgrupper
Massmedier
Stater


Historiskt de viktigaste aktörerna
Definition






En maktorganisation
som har kontroll över en befolkning
inom ett visst territorium. Dessutom
erkänd som stat av andra stater
Formellt jämlika men …
Suveränitet

Ett lands rätt att kontrollera sitt område och styra över sina invånare
Stater - mål






Säkra sin överlevnad (gäller alla aktörer)
Skydda gränser mot angrepp (territoriell
integritet)
Bevara egna myndigheters självständighet
Tillvarata invånarnas ekonomiska intressen
gentemot omvärlden
Skydda sina naturresurser
Sprida ideal (demokrati, ideologi mm)
Stater – resurser och medel

Politisk makt:

Militär makt




Historiskt viktig
Dyr (ekonomiskt och mänskligt)
Försvars- och säkerhetspolitik
Ekonomisk makt
Neka tillträde till marknader

Belöna med ekonomiskt bistånd

Hålla inne med leveranser av råvaror
(bojkotter)


Ideologisk makt


Sovet – USA (kalla kriget)
Länder/ledare med auktoriet
Nationer/etniska grupper




Nation/Etnisk grupp – grupp
med upplevd samhörighet
och gemensam identitet.
Ideologisk makt – som
påtryckare genom att skapa
sympati.
Nationalstater – statsbildning
som bygger på en nation.
Stater med flera etniska
grupper = problem?
FN


Mål

Att verka för fred

Att verka mot fattigdom

Att verka för de mänskliga rättigheterna
Medel




Skapades för att upprätthålla fred och säkerhet.
Noninventionsprincip - ingen rätt att ingripa i staters inre
angelägenheter. Säkerhetsrådet kan dock ge tillstånd.
Medling vid tvister, beslut om sanktioner och militära
tvångsåtgärder.
Organisation

Generalförsamlingen

Säkerhetsrådet

Generalsekreterare

WHO, UNICEF, UNHCR mflr.
EU

Tas upp senare…
Multinationella företag


(Företag med huvudkontor i ett land och
verksamhet i flera andra.)
Har alltid funnits företag som agerar över
gränser
Central plats i världsekonomin







Många anställda i många länder
Kända varumärken
Kontroll över produktionskedjan
Hierarkiskt uppbyggda
Huvudkontor i västvärlden
Stor del av världshandeln (kontroll över
råvaror och kapital)
Ledande i forskningen
Frivilligorganisationer


Fackföreningar
Miljöorganisationer


Ideologiska organisationer




Greenpeace
Röda korset, Caritas, Röda Halvmånen
Rädda barnen
Amnesty
Religiösa organisationer
Terrorgrupper



Använder våld som medel för att
uppnå politiska mål.
Skrämma motståndarna
Slår ofta mot symbolvärden
Massmedier


Nyckelgrupp för att ex.
frivilligorganisationer ska få ut sitt
budskap.
”Styr” verklighetsbilden.
Aktörer
Stater
Syfte/Mål
Resurser/Medel
Territoriell
Försvar,
integritet
Välstånd
Ideal
militär makt
Marknader, ekonomisk
tyngd
Verktyg
Hot
Tillträde
till marknader,
bojkott, ekonomiska
sanktioner
Fredsbevarande
FN
EU
Multinationella
företag
Kollektiv
säkerhet, fred
Miljö och utveckling
Starkare
sammanslutning
mellan staterna
Välstånd
Lönsamhet
Bara
vad staterna ställer
till förfogande
Ideologisk makt
operationer, medling,
övertalning
Fastställa dagordningen,
bistånd
Begränsad
lagstiftande
makt
Ekonomisk tyngd,
politisk samordning
Inre
Kapital,
Investeringar,
teknologi,
organisation, varumärke,
ekonomisk makt
marknadsföring,
forskning och utveckling
Idéer
Frivilligorganisationer
Religiöst/ideol
ogiskt formade
grupper
Massmedier
Idéer,
frågor
med
dragningskraft,
organisation, kunskap,
uppbackning av
opinionen
marknad,
samarbete om
utrikespolitik, kultur,
utbildning, forskning mm
Hemlig
(Extrema)
politiska,
religiösa idéer
Marknadsposition
organisation,
hängivna medlemmar,
kunskap och resurser för
våld
Global
organisation,
teknologi
Direkta
aktioner, medier,
politisk påverkan
Hot
om våld,
utpressning och
terrordåd
Reportage,
dokumentärer
Definition ”Politisk makt”
”Förmåga att få andra att göra något
som de annars inte skulle har gjort.
Det förutsätter att maktutövaren
antingen kan straffa genom att hålla
inne en fördel eller belöna genom att
ge en fördel till den andra parten.”
(Int. rel. sid 31)