Konfliktanalys - samhalle

advertisement
Konflikt teori
Konflikt definitioner







”the pursuitof incompatiblegoalsby different groups” (inkluderar både
våldsamma och icke våldsamma konflikter).
Peter Wallersteen: minst tvåaktörer som vid samma tidpunkt försöker
tillgodogöra sig samma knappa resurser.
Svante Karlsson: en konkurrens mellan tvåeller flera parter om
begränsade resurser, makt och prestige.
Förhållande mellan parterna:
Symmetriska konflikter (relativt lika el. jämställda parter)
Asymmetriska konflikter (olika eller ojämställd aparter
Konfliktnivåer
 Mellan
individer
 Mellan grupper
 Mellan stater
 Mellanstatliga
Statens problem:
Våldsmonopol och legitimitet


Stater får och behåller sin auktoritet dels
genom sitt våldsmonopol, dels genom
varierande grad av legitimitet
Legitimiteten beror på i vilken
utsträckning de härskande eliterna och det
politiska systemet förmår tillvarata
medborgarnas politiska, religiösa och
etniska intressen och önskemål.
 Instabilitet
i politiska system beror
ofta på legitimitetsbrister
 Instabilitet
”botas” ofta med ökad
användning av statligt våld och
tvång, vilket i sin tur ofta leder till
ökade legitimitetsbrister hos
befolkningen.
Förklaringsnivåer
Individnivå
 Egenskaper hos människan
 Utgår från att människan är en aggressiv
varelse
 Orsaker kan härledas till fyra
nyckelbegrepp
–
–
–
–
Instinkt
Frustration
Perception
Lydnad
Statsnivå
 Egenskaper hos stater
 Egenskaper leder till konflikt
– Fysiska (gränser mm)
– Politiska (diktatur - demokrati)
– Ekonomiska (Imperialism - kapitalism)
– Ideologiska (Universella ideologier,
nationalism)
Galtungs konflikttriangel




En konflikt har tre dimensioner
Motsättningen:konfliktorsaken, motsättningen ifråga om mål eller
behov. Ex: samma territoriella anspråk, upplevda orättvisor,
förtryck av viss etnisk identitet.
Attityder: hur parterna ser påvarandra och sig själva. Fiendebilder,
goodguys/bad guys.
Beteenden: agerande för att skada eller hindra den andra parten.
(Om detta beteende saknas talar man om en ”latent konflikt”).
Galtungskonflikttriangel
 Galtung
skiljer mellan
 Direktvåld (folk dödas)
 Strukturelltvåld (indirekt, ex: folk
dödas av fattigdom)
 Kulturelltvåld (legitimerande kultur
eller ideologi som förblindar oss för
våldet, ex: föreställningen om vissa
gruppers överlägsenhet).
Galtungskonflikttriangel





Konfliktlösning:
Direktvåld stoppas genom att förändra beteendet
Strukturelltvåld stoppas genom att ta bort motsättningen
Kulturelltvåld stoppas genom att förändra attityderna
Detta motsvaras, inom konfliktlösningslitteraturen, av
strategier för fredsbevarande, fredsskapande och
fredsbyggande.
Galtungskonflikttriangel
Motsättning
Strukturellt våld
Fredsbyggande
Attityder
Kulturelltvåld
Fredsskapande
Beteende
Direktvåld
Fredsbevarande
Fred



Negativ/positiv fred (Galtung)
Negativ fred –upphörande av direkt våld,
återställande av ordning, ’minimalism’
Positiv fred –när kulturellt och strukturellt våld
också upphör, försoning och psykosocialt helande
Konfliktförebyggande på olika nivåer
 Den
globala/internationella nivån.
 Den regionala nivån.
 Den inomstatliga nivån.
 Aktörsnivån. (konfliktparterna,
eliterna).
Återuppbyggnad
 Åtgärder
när ett krig upphört men
när freden ännu inte är stabil. Målet
är att förhindra återfall i våldsam
konflikt.
 Fas 1: Intervention
 Fas 2: Stabilitet
 Fas 3: Normalisering
Konfliktanalys
Situation/
fenomen
Förlopp, aktörer,
mål
Orsaker
Bakomliggande
utlösande
Konsekvenser/föl
jder
Kortsiktiga
Långsiktiga
Åtgärder
Hur hanterades
konflikten
Vad hade kunnat
göras
Nivå
Beskriv kort
konfliktens förlopp
Vilka aktörer
Orsaker som har
med världsordning
och regionala
system
Hur har systemet
förändrats
Hur har stater,
gruppers och
ledares ställning
inom systemet
förändrats
Vad gör Fn, eu ,
nato
Hur bör borde de
agera
Hur kan vi
förebygga konflikter
på system nivå
System
Hur passar
konflikten in i ett
större sammanhang
Vilka orsaker kan vi
finna mellan stater,
status, ekonomi,
ideologi, historia
Hur har
relationerna mellan
olika stater
förändrats
Hur hade andra
stater kunnat agera
Militär intervention,
bojkott
Mellanstatlig
Orsaker
Klassklyftor, vissa
grupper premieras
Hur har samhället
förändrats
Hur hade man
kunnat förändrat
samhället för att
undvika konflikt
Samhälle
Milisgrupper,
etniska grupper,
lobbygrupper,
socialstatus,
utbildning
Hur har olika
gruppers villkor
förändrats
Hur kan /hade man
kunnat förändra
samhället för att
undvika konflikt
Grupp
Ledares personliga
karaktär, stalin eller
hitler
Hur har ledarnas
ställning inom
landet förändrats
Kan kunde ledarna
handlat annorlunda
politiskt,
ekonomiskt
Individ
Download
Random flashcards
Create flashcards