Internationella relationer
- ett spel med många
olika spelare
Definition
 Samspelet mellan olika typer av
aktörer om fördelningen av värden
och bördor övernationsgränserna.
Vad skiljer i det internationella
systemet från det nationella?
 Ingen överordnad beslutande
myndighet
 Ingen aktör har våldsmonopol
 Få eller inga gemensamma
värderingar
 Osäkra regler och normer för hur
aktörer ska uppträda mot varandra
Fyra aspekter av spelet




Regler
Deltagare/Aktörer
Mål
Medel/Verktyg för att uppnå sina mål
Regler




Folkrätt
Sedvanerätt
”Djungelns lag”
Anarkistiska drag
Aktörer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stater
Nationer/etniska grupper
FN
EU
Multinationella företag
Frivilligorganisationer
Terrorgrupper
Massmedier
Stater
 Historiskt de viktigaste aktörerna
 Definition




En maktorganisation
som har kontroll över en befolkning
inom ett visst territorium. Dessutom
erkänd som stat av andra stater
 Formellt jämlika men …
 Suveränitet

Ett lands rätt att kontrollera sitt område och styra över sina invånare
Stater - mål
 Säkra sin överlevnad (gäller alla aktörer)
 Skydda gränser mot angrepp (territoriell
integritet)
 Bevara egna myndigheters självständighet
 Tillvarata invånarnas ekonomiska intressen
gentemot omvärlden
 Skydda sina naturresurser
 Sprida ideal (demokrati, ideologi mm)
Stater – resurser och medel
 Politisk makt:
 Militär makt
 Historiskt viktig
 Dyr (ekonomiskt och mänskligt)
 Försvars- och säkerhetspolitik
 Ekonomisk makt
 Neka tillträde till marknader
 Belöna med ekonomiskt bistånd
 Hålla inne med leveranser av råvaror
(bojkotter)
 Ideologisk makt
 Sovet – USA (kalla kriget)
 Länder/ledare med auktoriet
Nationer/etniska grupper
 Nation/Etnisk grupp – grupp
med upplevd samhörighet
och gemensam identitet.
 Ideologisk makt – som
påtryckare genom att skapa
sympati.
 Nationalstater – statsbildning
som bygger på en nation.
 Stater med flera etniska
grupper = problem?
FN
 Tas upp senare…
EU
 Tas upp senare…
Multinationella företag
(Företag med huvudkontor i ett land och
verksamhet i flera andra.)
 Har alltid funnits företag som agerar över
gränser
 Central plats i världsekonomin
Många anställda i många länder
Kända varumärken
Kontroll över produktionskedjan
Hierarkiskt uppbyggda
Huvudkontor i västvärlden
Stor del av världshandeln (kontroll över
råvaror och kapital)
 Ledande i forskningen






Frivilligorganisationer
 Fackföreningar
 Miljöorganisationer
 Greenpeace
 Ideologiska organisationer
 Röda korset, Caritas, Röda Halvmånen
 Rädda barnen
 Amnesty
 Religiösa organisationer
Terrorgrupper
 Använder våld som medel för att
uppnå politiska mål.
 Skrämma motståndarna
 Slår ofta mot symbolvärden
Massmedier
 Nyckelgrupp för att ex.
frivilligorganisationer ska få ut sitt
budskap.
 ”Styr” verklighetsbilden.
Aktörer
Syfte/Mål
Resurser/Medel
Verktyg
Stater
Territoriell integritet
Välstånd
Ideal
Försvar, militär makt
Marknader, ekonomisk
tyngd
Hot
Tillträde till marknader,
bojkott, ekonomiska
sanktioner
FN
Kollektiv säkerhet, fred
Miljö och utveckling
Bara vad staterna
ställer till förfogande
Ideologisk makt
Fredsbevarande
operationer, medling,
övertalning
Fastställa
dagordningen, bistånd
EU
Starkare sammanslutning
mellan staterna
Välstånd
Begränsad lagstiftande
makt
Ekonomisk tyngd,
politisk samordning
Inre marknad,
samarbete om
utrikespolitik, kultur,
utbildning, forskning mm
Lönsamhet
Kapital, teknologi,
organisation, varumärke,
ekonomisk makt
Investeringar,
marknadsföring,
forskning och utveckling
Idéer, frågor
Idéer med
dragningskraft,
organisation, kunskap,
uppbackning av
opinionen
Direkta aktioner,
medier, politisk påverkan
Religiöst/ideol
ogiskt formade
grupper
(Extrema) politiska,
religiösa idéer
Hemlig organisation,
hängivna medlemmar,
kunskap och resurser för
våld
Hot om våld,
utpressning och
terrordåd
Massmedier
Marknadsposition
Global organisation,
teknologi
Reportage,
dokumentärer
Multinationella
företag
Frivilligorganisationer
Definition ”Politisk makt”
”Förmåga att få andra att göra något
som de annars inte skulle har gjort.
Det förutsätter att maktutövaren
antingen kan straffa genom att hålla
inne en fördel eller belöna genom att
ge en fördel till den andra parten.”
(Int. rel. sid 31)