Internationella relationer 1

advertisement
Internationella relationer 1
Viktiga aktörer
Staterna – de viktigaste aktörerna
Stater = länder eller nationer
Ca 200 stater på jorden
Stora: USA, Rysslans och Kina
Små: Liechtenstein, Barbados, Maldiverna
1
Vad är en stat?
9 maktorganisation
9 som har kontroll över en befolkning
9 inom ett visst territorium
9 erkänns som en stat av andra stater
(diplomatiska förbindelser)
Andra aktörer
9 Storföretag
General Motors, Ford, IKEA, SKF
9 Transnationella
Företag som bedriver verksamhet över
gränserna.
9 Multinationella
Företag som äger eller på annat sätt
kontrollerar företag i andra länder.
2
Militära pakter
1. NATO = North Atlantic Treaty Organisation
Sve: Nordatlantiska fördragsorganisationen
Organisationen bildades år 1949 i början av kalla kriget.
Dess medlemmar är förbundna att militärt stödja varandra vid anfall
av någon utomstående part.
2. Warzawapakten
Sovjet Unionen + europeiska kommuniststater
Existerar ej längre.
Upplöstes officiellt 1/6 1991.
Förenta Nationerna (FN)
Bildades efter andra världskriget.
Syftet är bl. a. att försöka lösa konflikter
mellan medlemsländerna utan militärt
våld.
Generalsekreterare Ban Ki-Moon
3
Mellanstatliga
De mellanstatliga organisationerna har
självständiga stater som medlemmar,
t ex OPEC (de oljeexporterande
länderna), Europarådet, Arabförbundet,
Nordiska rådet.
Icke-statliga
Röda korset, Röda halvmånen
Befrielserörelser PLO = Palestinian Liberation Organisation
ANC = African National Congress
Spelreglerna
Inom enskilda länder finns det politiska organ,
som stiftar lagar, domstolar som dömer efter
lagarna och polis som försöker hindra våld
och andra brott.
Det råder en sorts lag och ordning.
Mellan länderna fungerar det inte så. Här
finns inte lika många lagar eller domstolar.
Därför råder inte sällan ”djungelns lag”, dvs.
den som har mest styrka hävdar sin vilja.
4
Folkrätt
Staterna är självständiga enligt folkrätten.
Spelreglerna om hur länder får uppträda mot varandra
kallas folkrätt och består av dels tradition och
sedvana, dels överenskommelser mellan två eller flera
länder, t ex olika FN-konventioner.
Alla stater är suveräna (fullständigt självständiga). Det
innebär, att det inte får finnas någon makt, som är
högre än den enskilda statens.
Inget land kan påtvingas regler och beslut, som
det inte vill godkänna.
I FN:s stadgar sägs därför, att varken FN eller något
annat land får lägga sig i sådan frågor, ”som faller
inom vederbörande stats behörighet”.
ALLIANS = PAKT
När stater ingår avtal om att samverka i militära
frågor brukar man tala om allianser eller pakter.
Union = konfederation
Om självständiga stater samarbetar på ett mera
organiserat sätt inom flera områden, för att därigenom
nå vissa gemensamma mål, brukar länderna
betecknas som en union eller en konfederation.
EG = tullunion > > > EU = politisk union
Förbundstat = federation
En stat som består av delstater, t ex USA och
Tyskland. Delstaterna har stora egna befogenheter,
utom när det gäller utrikes- och försvarspolitik.
5
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards