Aktörer i internationell politik

advertisement
Vad är skillnaden mellan internationell
politik och nationell politik?
Tre analytiska nivåer
1. Aktörsnivå
2. Interaktionsnivå
3. Systemnivå
Interaktionsnivå
1.
2.
3.
4.
Krig och konflikter
Internationella kriser
Allianser
Integration
Systemnivå
1.
2.
3.
4.
Kollektiv säkerhet
Nord – syd
Maktbalans
Framtidens
världsordning?
TRE TEORETISKA PERSPEKTIV
1. Makt – realistiska
perspektivet
2. Ett liberalt perspektiv
3. Ett konstruktivist
perspektiv
Aktörer i internationell politik
Makt, utrikespolitiska mål och
utrikespolitiskt beslutsfattande
Aktörer i Libyen
Aktörer i Libyen
Stater eller länder
Etniska grupper
Icke Statliga aktörer
Mellanstatliga organisationer
Stater eller länder
Regeringen
har:
• legitimitet –
uppfattas som
laglig
• Kontroll över
territorium
och befolkning
• Erkänts av
andra stater
Suveränitetsprincipen
Alla
stater är
suveräna:
• Staten har den
politiska makten
• I Generalförsamlingen
är alla jämställda med
en röst var
• ”Är sig sjelv nok”
Vad avgör en stats makt och inflytande?
Ekonomisk
styrka
Militär
styrka
Historia
Geografiskt
läge
naturtillgångar
Utveckling,
teknologi och
utbildningsnivå
Status och kultur
Befolkningsstorlek
Exempel på:
Ekonomiska stormakter
En stat med stor kulturell betydelse
En stat med stor religiös betydelse
En stat som är en regional stormakt
Mellanstatliga samarbeten
Ekonomiska
samarbeten
– OPEC, EU
Militära
samarbeten
- NATO
Sociala
samarbeten
WHO,
UNHCR
Politiska
samarbeten
– EU, FN,
AU
Ickestatliga aktörer
Multinationella företag
Befrielserörelser och terrorgrupper
NGO
Massmedier
Religiösa rörelser
Utrikespolitiska mål
Säkerhet – staten och regimens överlevnad
Ekonomisk tillväxt
Makt – ökat inflytande över världspolitiken
Spridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer
Utrikespolitiska medel
Diplomatiska medel
Militära medel
Ekonomisk medel
Psykologiska medel
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards