instuderingsfrågor till

advertisement
instuderingsfrågor
till
första
världskriget
Provsidor
WW
I
386-394 (Imperialismen)
402 (Dreyfus)
431-442 (WW I)
Till detta kommer anteckningar, frågepapper gult,
stenciler och ett lektionsanteckningskompendium om
det första världskriget.
INSTUDERINGSFRÅGOR
1. Vad orsakade det första
världskriget? Fundera i termer av materialism och idealism, bakomliggande och utlösande faktorer samt tillräckliga och nödvändiga faktorer.
Använd gärna den tankestruktur som du skapade tillsammans med några klasskamrater.
2. Varför kan man beskriva Versaillesfreden som en dålig
fred?
3. Vad innehöll Wilsons 14
punkter?
4. På vilka punkter skiljde sig
freden från Wilsons 14 punkter?
5. Verdun har blivit något av en
symbol för kriget. Varför?
6. Vad var Schlieffenplanen?
7. Vilka stater var med i Ententen?
8. Vilka stater kom att bildas i
världskrigets efterdyningar?
9. Nämn ett sätt på vilket kriget
på östfronten skilde sig från
kriget på västfronten?
10.Hur förändrades kvinnans
roll av kriget? (under förutsättning att vi har hunnit behandla detta)
11. Vem är mannen till vänster?
12. Varför utvecklades kriget till
ett skyttegravskrig?
13. Beskriv några försök att få
kriget rörligt.
14.Vilka problem fanns det i
rollspelet, och i verkligheten,
med att tillämpa nationalitetsprincipen?
HiP VT2010
2/2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards