Första
världskriget
1914-1918
1
Orsakerna bakom första världskriget
• Maktbalansen rubbades när Tyskland enades
1871
• Tysklands snabba expansion gjorde att länder
som Storbritannien och Frankrike kände sig
hotade.
• Kampen om kolonierna
• Tyskland hade Ryssland till granne och
Tyskland kände sig hotade av Ryssland.
• Frankrike kände sig förödmjukat genom kriget
1870-71 mot Tyskland.
• Staterna var misstänksamma mot varandra och
ville visa sin styrka genom att bygga upp sina
handels- och krigsflottor.
• Nationalism
• Inrikesproblem
This British postcard shows
what would happen if the Kaiser
took the 'place in the sun' that
he wanted.
2
Trippelalliansen
TYSKLAND - ÖSTERRIKE /UNGERN– ITALIEN
Om något av länderna angreps skulle länderna hjälpa varandra
•
Tyskland skaffade sig bundsförvanter.
1882 bildades trippelalliansen
Denna allians kallades även centalmakterna.
3
ENTENTEN
Det hjärtliga samförståndet - Entente cordiale
STORBRITANNIEN - FRANKRIKE - RYSSLAND
Formandet av Trippelalliansen
oroade Frankrike och
Storbritannien så 1904 skrev man
under ett samarbetsavtal. När
Ryssland tre år senare gick med i
alliansen var Ententen skapad.
4
Krigsutbrottet
•
Skottet i Sarajevo som dödar Frans Ferdinand.
•
Österrike anklagar Serbien för mordet (28 juni 1914)
och ställer hårda krav
•
Kraven är alltför förödmjukande
•
Österrike förklarade (med stöd av Tyskland) Serbien
krig 28 juli 1914
•
Ryssland, Frankrike och England kommer sedan med i
kriget.
•
Dessutom går även Japan och det Osmanska riket
med.
•
Dessa dagar brukar kallas svarta veckan.
5
Deltagare Europa - karta
5 aug Stbr förklarade Ty krig
1 aug Ty förklarade Ry krig
4 aug gick Ty in
i Belgien – sätter
Schlieffenplanen i verket!
3 aug Ty förklarade
Fr krig
28 juli 1914
http://en.wikipedia.org/wiki/Participants_in_World_War_I
6
Ententen – centralmakterna –neutrala (karta)
Green: Allies
Orange: Central Powers
Gray: Neutral Countries
7
Schlieffenplanen
•
•
Tyskland skulle snabbt
rikta ett anfall mot
Frankrike och avgöra
kriget i öster och därefter
sätta in de militära
resurserna i norr.
Det skulle ta Ryssland
minst tre veckor att
dra ihop sin armé men de
var snabbare än vad
Tyskland trott.
8
Västfronten 1914
•
•
•
•
Schlieffenplanen såg ut att fungera
”Undret vid Marne”
– Fransmännen stoppade den
tyska offensiven
Kriget ändrade karaktär och blev
ett stelt ställníngskrig i skyttegravar
Ingendera sidan fick något övertag
9
Östfronten - 1915
•
Kriget rörligare
•
Ryssland mobiliserade snabbare
än Tyskland räknat med.
•
Tyskarna tvingades flytta trupper
från väst till öst.
•
•
•
Medelhavsområdet
Italien
Osmanerna /Armenierna
10
1916-17
•
•
•
•
•
•
Tre stora slag, Verdun,
Somme och Skagerack
Ubåtskrig Tyskland mot
England.
England blockerade all handel
till Tyskland
Tyskland försvagas
USA går med i kriget
Revolution i Ryssland
http://www.titanicnorden.com/skepp/lusitania.html
11
Det tyska nederlaget
•
•
•
•
•
•
Den amerikanska insatsen blev
ett nederlag för Tyskland.
Tyskarna hade inga reserver att
sätta in och led av stor brist på
livsmedel
Stridsmoralen minskade.
Den tyska krigsledningen
begärde vapenvila
Kejsar Wilhelm ll abdikerade
flydde till Holland
Den 11 november 1918 blåstes
eld upphör
12
Versaillesfreden 1918/1919
– Ockuperade områden skulle
återställas
– Nedrustning
– Skadestånd
– Maktbalansen skulle återställas
– NF
– Självständiga stater
– Kolonier
13
14
15
16