Internationella relationer

advertisement
Internationella
relationer
Elevens namn: _______________________________
Internationell politik och ekonomi
1. De viktigaste deltagarna på den internationella spelararenan är staterna. I dagligt tal
använder vi också ord som länder eller nationer. Vad är egentligen en stat?
•
•
•
•
2. Vad menas med multinationella företag?
3. Nämn två militärpakter under efterkrigstiden!
4. Vad är Förenta Nationerna?
5. Förklara och ge exempel på mellanstatliga organisationer!
6. Nämn två icke-statliga organisationer!
7. Nämn två kända befrielserörelser!
1
8. Religionens politiska betydelse varierar starkt över hela världen. Ge exempel på områden,
som påverkats av religiösa rörelser!
•
•
•
•
9. Hur kan massmedierna vara aktörer i de internationella relationerna?
10. Frihetskämpe eller terrorist? Vilket av dessa två uttryck beskriver bäst al Qaida?
Motivera ditt svar
11. Förklara varför det brukar råda mer av ”djungelns lag” mellan länder än inom länder!
2
12. Vilka var parterna i öst-väst-konflikten?
13. Vilka är parterna i den sk. nord-syd-konflikten?
14. I den internationella politiken har man kunnat iaktta två tydliga trender under den
senaste tjugoårsperioden. Förklara!
Integrationstrenden
Sönderfallstrenden
15. Vilka är ländernas viktigaste mål i den internationella politiken?
•
•
•
3
16. De medel, som stater använder för att nå sina mål, är av olika slag. Förklara dessa medel
lite närmare!
A) Diplomatiska:
B) Militära
C) Ekonomiska
D) Psykologiska
17. Förklara vad som menas med folkrätt!
18. Alla stater är suveräna enligt folkrätten. Vad innebär det?
4
19. Förklara följande samhällsvetenskapliga begrepp! Ge exempel!
Allians:
Union:
Federation:
Enhetsstat:
20. Vad betyder ordet nation egentligen? _________________________________________
21. Vad menas med nationellt självbestämmande?
22. Ge exempel där nationalismen verkar/verkat:
a) enande
b) splittrande
23. Vad menas med etnisk grupp?
24. Vilket samband råder mellan de forna europeiska kolonialmakterna och gränserna i
Afrika?
25. Staterna i Organization for African Unity (OAU) har enats om ett gemensamt mål.
Vilket och varför?
5
FN - aktör för en bättre värld
26. På vilket sätt är namnet Förenta Nationerna en aning missvisande?
27. Vilka är de tre huvudmålen för FN:s verksamhet?
28. Varför kan man säga att FN:s generalförsamling inte har någon egentlig makt?
29. Under sin existens har FN mer än tredubblat sitt medlemstal. Hur kan det komma sig?
30. Apropå FN:s säkerhetsråd! Vad är det för skillnad mellan beslut fattade av
generalförsamlingen och av säkerhetsrådet?
31. Vilka är de ständiga medlemmarna?
_______________________
_________________________
_______________________
_________________________
_______________________
6
32. Hur väljs de övriga tio?
33. Vad krävs för att ett beslut skall gälla?
34. Hur kan man förklara att säkerhetsrådet haft så svårt att komma till beslut?
35. Säkerhetsrådets sammansättning har under senare tid ifrågasatts. Hur då? Förklara!
36. Var är FN:s högkvarter beläget? __________________________________________
37. Vad gör sekretariatet?
38. Högsta chef för FN-verksamheten är generalsekreteraren. Vilka personer (från vilka
länder) har haft detta ”världens omöjligaste jobb”?
År
Namn
Land
1945 -1953
1953 - 1961
1961 – 1972
1972 – 1981
1982 – 1991
1992 – 1996
1977 7
39. Efter kalla krigets slut har FN:s fredsbevarande arbete förändrats i grunden. Ge några
exempel på detta!
8
Download