4. Enligt Ylva Norén Bretzer utgör Sverige en

advertisement
Mittuniversitetet
UTV
Tentamen SH014G, 16 aug 2014
Jakob Billmayer/ Göran Bostedt
1. Det vi kallar sociologi idag har sina rötter i en tid då många tekniska och sociala
förändringar ledde till en förändrad syn på samhället och förhållandet mellan individ och
samhälle. Nämn tre sådana förändringar (3p) och förklara hur de har påverkat samhället
och relationen till individen (3p).
2. Inom sociologin kan man identifiera två huvudtraditioner. Nämn och beskriv dessa två
traditioner med hänsyn till deras syn på världen, kunskap om världen och inhämtning
av kunskap (3p). I vilket förhållande står individen och samhället i de två traditionerna?
(1p) Använd de rätta vetenskapliga termer och begrepp (2p).
3. Per Månson skriver i boken ”Båten i parken“ på sida 79: ”Som individuella
varelser kan människor gärna få tro sig vara fria, som samhällsvarelser är de det
definitivt inte. Då varje människa lever i ett samhälle (även eremiten i öknen bär
samhället inom sig) måste hon följa samhällets regler och bud.“Diskutera
påståendet att även eremiten i öknen bär samhället inom sig utifrån möjliga syn
på relationen individ-samhälle. Håller du med om Månsons påstående? (3p)
4. Enligt Ylva Norén Bretzer utgör Sverige en flernivådemokrati. Vad menas med detta?
Exemplifiera de olika nivåerna och kommentera vilken roll/vilken arbetsdelning som
återfinns mellan nivåerna. (4p)
5. Sverige är en konstitutionell demokrati. Det betyder att vår demokrati bygger på
författningen. Beskriv a) våra grundlagar, b) viktiga konstitutionella principer och c)
vår demokratis viktiga grundvärden. (5p)
6. Sverige är unik i världen genom vår starka kommunala självbestämmanderätt. Presentera
översiktligt kommunernas roll i den svenska demokratin vad avser de kommunala
befogenheterna, de obligatoriska uppgifterna, den kommunala kompetensen, de
kommunala maktmedlen, den politiska verksamheten, den kommunala
förvaltningsstrukturen. (6p).
Download