Instuderingsfrågor inför provet i Hä 1

advertisement
Instuderingsfrågor inför provet i Hä 1
0. Vad är WHOs definition på hälsa?
1. Vad innebär fysisk, mental, emotionell, social och andlig hälsa?
2. Vad innebär subjektiv och objektiv hälsa?
Ex om jag känner mig frisk men har diagnosen cancer. Är jag objektivt sett
frisk?
3. Vad innebär hälsofrämjande arbete?
4. Vid hälsofrämjande arbete är det viktigt att påverka hälsans olika
områden för att uppnå målen. WHO indelar den hälsofrämjande
verksamheten i fem delområden:
-Samhällspolitik och beslutsfattande som främjar hälsa
-Att skapa en hälsosam miljö
-Att utveckla verksamheten inom olika gemenskaper
-Hälsoupplysning och hälsofostran för befolkningen
-Nya inriktningar för hälsovårdsservices
Ge exempel på hur man samhällspolitiskt kan främja hälsa?
5. På vilka sätt kan man främja hälsa i en kommun eller skola genom att
skapa en "hälsosam miljö"?
6. Förebyggande av sjukdomar indelas i tre nivåer: Primärprevention,
sekundärprevention och tertiärprenention. Ge exempel på de olika
kategorierna.
7. Vad menas med "socioekonomisk situation"?
8. Nämn fem faktorer som inverkar på hälsan. Sådana faktorer som orsakar
att hälsan är ojämnt fördelad bland befolkningen i världen eller i Finland
9. Nämn fyra folksjukdomar
10. Räkna upp fem riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar
11. Redogör för orsakerna till, följderna av, och metoderna att förebygga
hjärt- och kärlsjukdomar
12. Vad kännetecknar en godartad tumör?
13. Vad kännetecknar en elakartad tumör?
14. Nämn tre vanliga cancerformer i Finland.
15. Exempel på carcinogener.
16. Exempel på hur man kan förebygga cancer.
17. Nämn tre olika cancerbehandlingar
18. Orsaker till diabetes typ II
19. Incidensen (nya sjukdomsfall / år) av diabetes typ II har ökat markant
under de senaste åren. Vad tror du att det beror på och hur tycker du att
man kunde förhindra den negativa utvecklingen. Berätta också om
sjukdomsbilden (orsak och symptom) vid diabetes av typ II.
20. Vad vet du om diabetes typ I (ungdomsdiabetes)
21. Vad är skillnaden mellan diabetes typ I och typ II?
22. Redogör för orsakerna till, följderna av, och metoderna att förebygga
osteoporos
23. Fem symptom av depression.
24. Vilka positiva effekter har motion på hälsan?
25. Vilka är det tre energigivande näringsämnena?
26. Vad är icke energigivande näringsämnen?
27. Vad behövs näringsämnen till?
28. Ge ett exempel på positiv stress.
29. Ange fem könssjukdomar.
30. I vilket organ orsakar hepatiter problem? Hurdana problem orsakar de?
31. Vilken av kroppens funktion försämras i.o.m. HIV?
32. Varför säljs merparten av medicinerna i Finland på basis av recept?
33. Nämn fem fördelar med god nattsömn.
34. Ange fyra negativa effekter av sömnbrist.
35. Ange tre faktorer som kan förbättra nattsömnen.
36. Ange sex symptom på stress.
37. Vilka källor är mera pålitliga än andra om man vill få reda på
hälsorelaterade frågor?
Förklara följande begrepp:
Incidens
Prevalens
folksjukdom
blodpropp
ateroskleros
hjärtinfarkt
malign
benign
carcinogen
metastas
cytostatika
metabolt syndrom
depression
pandemi
virus
bakterie
kondition
fiber
kostcirkeln
tallriksmodellen
sömnapné
REM sömn
Anorexi
Bulimi
Ortorexi
Könssjukdom
FPA (folkpensionsanstalten)
kolesterol
osteoporos
insulin
BMI
Download