Tentamen i Geovetenskap – planeten jorden

advertisement
Tentamen i Geovetenskap – planeten jorden 20p, delmomentet
Berggrunden. Fredagen den 16/3/07, 0800-1200
1 a) Ange minst 6 fysikaliska och kemiska egenskaper som man kan använda för att identifiera
ett mineral. Varför kan färg eventuellt vara en missvisande egenskap?
(3)
b) Vilken uppdelning av silikatmineral baserad på den interna strukturen (olika arrangemang
och kopplingar mellan SiO4-tetraedrar) använder man för att förklara t.ex. olika typer av
spaltning (klyvning)? Kan du ge ett exempel av mineral för varje grupp?
(3)
2) Varför är jordskalv och vulkaner främst koncentrerade till vissa stråk på jorden?
(1)
3) a. Vad menas med sköld- respektive stratovulkan (composite cone)? Hur skiljer dom sig
och varför?
b. Dom finns vanligen i olika geologiska (plattektoniska) miljöer, vilka?
c. Vilken typ är potentiellt farligast och varför?
(3)
4 a) Varför blir Nordens berggrund progressivt yngre mot söder och sydväst?
b) Vilka orogeneser har påverkat Nordens berggrund? Ungefär när?
(2)
(2)
5) Vilka bergarter bildas vid metamorfos av a) lersten? b) kalksten? c) kvartssandsten?
(3)
6) Nämn och ge exempel på de olika grupperna av sedimentära bergarter
(4)
7) Vad menas med en ofiolit och vad består den av?
(2)
8) Varför är granitbildning främst bunden till kontinentala miljöer?
(2)
9) Var finns det rester av vulkaniska öbågar i det svenska urberget och varför är just dessa
områden ekonomiskt intressanta?
(3)
10) Beskriv tre typer av förkastningar. Varför blir det olika relativa rörelser? Vad händer
med förkastningar på stort djup i jordskorpan?
(4)
11 a) Du har bestämt åldern på en bergartsavlagring till 1.85 miljoner år med hjälp av
rubidium-strontium metoden. Nämn tre möjliga källor till fel i din åldersuppskattning
(1)
b) Förklara skillnaden mellan begreppen magnitud och intensitet för en jordbävning. Nämn
två faktorer som påverkar en jordbävnings intensitet.
(1)
c) I vilken platt-tektoniska miljö har de största jordbävningarna ägt rum? Hur kan
jordbävningar bli så stora i just denna miljö?
För godkänt krävs 17,5 p (50%)
LYCKA TILL!
(1)
Download