Instuderingsfrågor i interkulturell kommunikation

advertisement
Instuderingsfrågor i interkulturell
kommunikation
Svaren till frågorna kan sökas i era anteckningar, i de utdelade kopiorna
och i materialet på www. Siffrorna refererar till kursmaterialet som är
länkat till kurshemsidan; se även presentationerna där!
Kursbeskrivningen
Vilken är definitionen på IKK?
Varför anses kompetens inom IKK behövas mer idag än för ett par tiotal år
sedan?
Nämn minst fem olika kulturlager som du själv har.
Nämn ett av kursmålen.
Kulturnivåer
Se frågor på texten, länk på kurshemsidan 20 nov.
1. Kulturella glasögon
Vad betyder glasögon i detta fall?
Vad betyder mitt kulturella hus?
2. Förväntningar och 3. Varseblivning
Hur påverkar ens fördomar vad man varseblir?
Hur förändras ens kategorier när man får mer kunskap?
Vad är stereotyper?
Vad har ens människosyn och världsbild att göra med hur man tolkar det
man ser och hör?
Vilken är skillnaden mellan beskrivning och tolkning av en person?
2. Kod
Vad är en kod?
Vilka är de olika lagren av mental programmering?
Ge exempel på svenska/åländska/finska kodade budskap som svårligen
förstås av folk utifrån.
Ge exempel på värderingar som kan skilja sig åt (så att isberg krockar).
Vilken är den viktiga skillnaden mellan den del av isberget som är ovan
vattenytan och den som är nedanför?
Nämn en olikhet mellan amerikansk och malaysisk kod.
Nämn några dos and taboos från fem olika länder.
1. Olikhet och likhet
Vilka är de tre kategorierna av likhet?
På vilket sätt är ordet ”naturligt” problematiskt?
4. Utveckling från etnocentrism
Vad krävs för att man ska förstå en främmande kultur?
Vad kan man lära sig om en främmande kultur på en turistresa?
Vad är etnorelativism (kulturell relativism)?
Vad kallas fenomenet att mäta alla andra på sin egen måttstock?
Vad är empati?
1. Kulturella dimensioner
Förklara de fyra dimensionerna som Hofstede och andra har upptäckt.
Ge exempel på hur de syns i ett samhälle (t.ex. i skolan, familjen och
arbetslivet).
Ange var våra samhällen i Norden ligger på skalorna och jämför med
samhällen som ligger i andra änden av skalorna.
1. Icke-verbala processer
Räkna upp fem icke-verbala sätt att ”tala” utan ord.
Hur kan skillnader i utnyttjande av rum och tid skapa kulturkrockar?
Nämn en gest som kan missförstås över kulturgränser.
På vilka olika sätt kan man se på tiden?
Pengar kan vara dels en privatsak och dels en nyttosak. På vilka olika sätt
beter man sig beroende på hur man ser på pengar? Hur kan ditt eget sätta
att hantera pengar bli ett problem i en annan kultur?
11. Hög eller låg kontext
I vilka länder kommunicerar man i låg grad med hjälp av sammanhanget
utan i stället med ord?
Ange ett scenario när det blir problem p.g.a. olikheter i hur stor
betydelse man tillmäter kontexten.
4. Kulturkrockar
Om man ska lära sig något av kulturkrockar krävs något av en, vadå?
Hur kunde kulturella skillnader mellan finländare och svenskar utvecklas
till ett problem, såsom ibland händer vid företagsfusioner?
Ge exempel på skillnader mellan mycket olika kulturer.
4. Kulturchock
Hur ser normalkurvan ut?
Vilka stadier består kulturchocken av?
Vad är omvänd kulturchock (reverse culture shock)?
Download