Tentamen SVK Perinatologi 1 juni 2011 Max poäng 7

advertisement
Namn
Tentamen SVK Perinatologi 1 juni 2011
Max poäng 7 Godkänt 53
1. Nämn 2 faktorer som har betydelse för en normal konception hos kvinnan. 2p
2. Nämn 3 faktorer som kan bidra till ett avvikande spermaprov. 1,5p
3. Varför kan en graviditet utifrån de hemodynamiska omställningar som sker vara
riskabel för en hjärtsjuk kvinna? 2p
4. På vilket sätt och varför förändras insulinkänsligheten under en normal
graviditet? 2p
5. En kvinna som i graviditetsvecka 13 är överviktig samt har en syster som fick
trombos under graviditet.
Skall hon ha trombosprofylax, hur länge och i så fall när? 2p
1
Namn
6. Förändras svår morbiditet hos det nyfödda tillväxthämmade barnet om man
kände till tillväxthämningen antenatalt? Och i så fall hur mycket? 2p
7. Vilka är de fyra huvudgrupperna av orsaker till blödning efter förlossningen? 2p
8. Nämn 3 huvudtyper av sjukdomar som ger andningsstörningar hos barn. 3p
9.
Påverkas syresättningen av vakenhetsgraden och sömnstadier-i så fall hur? 1p
10. Vilka två typer av hjärnskador är vanligast hos prematurfödda barn? 2p
2
Namn
11. a. Vilken typ av hjärnskada är vanligast hos fullgångna barn 1p b. vilken
behandling finns idag tillgänglig för att begränsa skadeutbredningen? 1p
12. Vilka försvarsmekanismer använder fostret vid nedsatt tillgång på syre under
födelsen? 2p
13.
Vilka metoder finns för att övervaka fostret under födelsen? 2p
14. Såriga bröstvårtor är vanligt, men inte normalt, i början av amningsperioden.
Vad bör du titta extra noga på när du gör en amningsobservation om mamman har
sår på bröstvårtorna? 2p
15. Vilket av följande alternativ är normal genomsnittlig viktuppgång/dygn för ett
fullgånget barn som är en månad gammal? 1p
a. 20-30 g b. 50-60 g c. 70-80 g
3
Namn
16. Nämn två neonatala tillstånd med ökad risk för pulmonell hypertension. 2p
17. Det finns en specifik pulmonell vasodilaterare som används idag som förstahands
behandling för pulmonell hypertension (upptäckten av ämnets funktion gav Nobel
pris för några år sedan) - vad heter den? 2p
18. Påverkan under olika delar av graviditeten ger upphov till principiellt olika
skador. Under 3e och 4e månaden sker hela nervcellsproliferationen och påverkan
av många olika faktorer kan leda till såväl en makro- som mikrocephali. Hur
definieras en mikrocephali? 1p
19.
Under första levnadsåret uppvisar barn en mängd olika primoreflexer som
sedan försvinner när nervsystemet och den descenderande inhibitionen mognar. Den
reflex som vanligen dröjer sig kvar längst är tågrip-reflexen. När förväntar man sig
att den skall vara borta? 1p
20. Infektioner som drabbar nyfödda och små barn brukar ibland delas upp
beroende på infektionens ursprung, kan du nämna en sådan uppdelning (3 grupper).
2p
4
Namn
21. Du går igenom positiva blododlingar på neonatalen, vilka patogener är det
sannolikt att du stöter på? 2p
22.
Nämn några problem som för tidigt födda barn kan drabbas av? 3p
23.
2p
Vad är exekutiva funktioner (EF) och hur är kopplingen till för tidig födelse?
24. Varför gör man långtidsuppföljningar? 2p
5
Namn
25. Enligt vilka formler dosjusterar men läkemedel till barn, och vad behöver man
veta om barnet? 1,5p
26. Vilket/vilka barn är prematura/underburna? 2p
a. födelsevikt 1890 g
b. födelsevikt 3500 g
c. född i graviditetsvecka 35
d. född i graviditetsvecka 33
.
27. Vad ingår i Apgar bedömningen av ett nyfött barn? Kryssa de 5 rätta. 2,5p
_ hjärtfrekvens
_ antal fingrar och tår
_ fontanell tension
_ retbarhet
_ färg
_ reflexer
_ andning
_ muskeltonus
_ femoralispulsar
_ ögonfärg
6
Namn
28.
Embryologi innefattar utvecklingsfasen från befruktning fram
till
fosterstadiet.
a) Hur lång är denna period? 1p
b) Rangordna följande begrepp i kronologisk ordning: blastocyst, implantering,
morula, oocyt, organogenesis, zygote. 1p
29.
Epigenetiska
faktorer, så som
imprinting
prägling") har visat
sig vara mycket viktiga för
Vad innebär att ett lokus är imprintat? 2p
(även kallat
normal
"genetisk
utveckling.
30. Nämn 2 tänkbara konsekvenser för fostrets cirkulation om lungkärlsresistensen
skulle sjunka dramatisk. 2p
7
Namn
31. Efter födelsen sjunker lungkärlsmotståndet (resistensen) snabbt.
Nämn 2 neonatala komplikationer som kan förhindra denna resistenssänkning i
lungornas artärer. 2p
32.
Vilken typ av maternella antikroppar överförs till barnet? 2p
33. Ge exempel på två infektioner som ger svåra symptom hos barn <3 mån och där
tidigarelagd vaccination kan vara av vikt? 2p
34. Vilka biverkningar kan ses hos prematura barn vid vaccination? 2p
35. Man brukar beskriva fostrets läge med fem olika termer, vilka? 2,5p
8
Namn
36. a) Färre barn dör numera i plötslig spädbarnsdöd SIDS. Proportion av de som
drabbas av SIDS har förändrats under de senaste 20 åren. Nämn tre riskfaktorer
som har ÖKAT under de senaste decennierna. 1p
b) Vilka råd ger ni till föräldrar om amning, napp samt hur och var barnet bör sova
de första 6 månaderna för att minska risken för SIDS 1p
37. Du arbetar som UL på BB och ska just in till och undersöka ett barn. Barnet är
fullgånget och föddes för några timmar sedan. Mamman hade graviditets diabetes.
Något speciellt du bör ha i åtanke nu och de närmsta dagarna? 2p
38. På vilka två sätt mäter man fostertillväxt? 1p
39. Vad menas med förkortningen NIDCAP? Verkar det fungera på kort resp lång
sikt? 2.5p
9
Namn
40. Vilka us gör man idag på nyfödda barn för att detektera hjärtfel? Vid
redovisningarna diskuterades en ny metod, vilken? 2p
41. Ungefär hur många procent av barnen som föds i Sverige förlöses med
kejsarsnitt? 1p
10
Download