1 - Ping Pong

advertisement
1
En patient kommer gående till en vårdcentral för att ta några prover, vad är det första
patienten skall göra innan proverna börjar tas?
1p
…………………………………………………………………………………………….
2
Vilka analyser begär du för att kunna räkna ut MCV, MCH och MCHC?
1,5 p
…………………………………………………………………………………………….
3
Lpk hos en äldre man ligger på 100x109/L och B-cellsräkning visar på 90x109/L
lymfocyter. a) Vilken sjukdom misstänker du?
1p
…………………………………………………………………………………………….
b) Han har också ett lågt Hb hur förklarar du detta?
1p
…………………………………………………………………………………………….
4
Ett barn kommer in akut med hög feber, du misstänker en infektion. Nämn två prover
du kan ta för att se om infektionen är bakterie- eller virusrelaterad.
2p
……………………………………………………………………………………………
5
Hur påverkas järn resp transferrin
a) vid järnbrist?
2p
…………………………………………………………………………………………….
b) vid inflammatorisk reaktion?
…………………………………………………………………………………………….
6
Nämn två analyser man kan beställa för att påvisa hemolys.
2p
…………………………………………………………………………………………….
7
En patient har ett P-PK (INR-värde) på 1,30 ( Ref intervall < 1,20). Ange två tänkbara
orsaker samt mekanismen bakom.
3p
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
8
Vad menas med renalt clearance?
1p
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9
Nämn två principiellt olika orsaker till stegrad alkalisk fosfatasaktivitet i plasma. 2p
…………………………………………………………………………………………….
10
11
Förhöjda nivåer av bilirubin kan ses vid flertal sjukdomstillstånd. Ange om bilirubinet
huvudsakligen är konjugerat eller okonjugerat vid nedanstående sjukdomar:
2p
Hepatit
…………………………………..
Gilberts syndrom
………………………………….
Hemolys
………………………………….
Gallsten
………………………………….
Nämn ett par proteiner/analyser som kan användas som markörer för nedsatt
leverfunktion.
2p
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12
Ange tre ”hjärtspecifika” markörer som Du kan begära vid en misstänkt akut
hjärtinfarkt.
…………………………………….
3p
…………………………………….
……………………………………
13
Nämn ett laboratorieprov som kan påvisa en accelererande erytropoes.
1p
…………………………………………………………………………………………….
14
Vid en glukoskoncentration i blodet över ett visst värde brukar som regel
en kraftig ökning av glukosutsöndringen i urinen inträffa. Ange ungefärligen detta
tröskelvärde.
1p
……………………………………………………………………………………………
15
Nämn två principiellt olika sjukdomstillstånd som kan ge selektiv malabsorption
av vitamin B12.
2p
…………………………………………………………………………………………….
16
Hur länge räknar man med att kroppens förråd av vitamin B12 räcker vid upphävd
absorption?
1p
…………………………………………………………………………………………….
17
Acetylsalicylsyra påverkar trombocyterna. Hur förändras;
a) B-trombocyter, partikelkoncentration B-TPK
…………………………………………………………………………………………….
c) Pt-Blödningstid
…………………………………………………………………………………………….
vid intag närmaste dagarna före dessa prov?
2p
18
Vilken klinisk användning har man av HbA1c?
1p
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
19
Vilken lipidfraktion i plasma kan väntas vara mest förhöjd om man har en selektiv
förhöjning av:
2p
a) Pre-ß-Lipoprotein (VLDL)
…………………………………………………………………………………………
b) ß-Lipoprotein (LDL)
…………………………………………………………………………………………..
20
En patient företer nefrotiskt syndrom. Vilket protein utsöndras i störst kvantitet i
urinen?
1p
…………………………………………………………………………………………….
21
Ange hur och varför S-Urea förändras under nedanstående betingelser.
a) Ökad katabolism
1p
…………………………………………………………………………………………….
b) Sänkt glomerulär filtration
1p
…………………………………………………………………………………………….
c) Vattenbrist
1p
…………………………………………………………………………………………….
d) Gastrointestinal blödning
1p
…………………………………………………………………………………………….
22
Nämn det enzym som har största diagnostiska värdet vid följande patologiska tillstånd.
2p
a) Hepatit
……………………………………………………………………………………………
b) Intravasal hemolys
…………………………………………………………………………………………….
23
Tre av följande analyser kan förväntas ge förhöjda värden vid muskelskada. Ringa in
dessa tre
1,5p
S-ALAT (Alaninaminotransferas)
S-ASAT (Aspartataminotransferas)
S-LD (Laktatdehydrogenas)
S-ALP (Alkalisk fosfatas)
S-GT (Glutamyltransferas)
S-CK (Kreatinkinas)
S-Fosfatas, sur
S-Amylas
24
Förklara skillnaden mellan beslutsgräns och referensgräns?
1p
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
25
Vad menas med att en metod har 90 % sensitivitet?
1p
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DUGGA I KLINISK KEMI
TORSDAGEN
DEN 1 DECEMBER
NAMN ………………………………………………………………………….
FÖDELSE DATUM…………………………………………………….
RESULTAT……………………………………………..
MAX POÄNG 44,0
Download