Tentamen i Geovetenskap – planeten jorden 30hp. 5/10/07, 0800

Tentamen i Geovetenskap – planeten jorden 30hp. 5/10/07, 0800-1200
Berggrunden
1 a) Vilka fem kriterier måste ett material uppfylla för att klassas som ett mineral?
b) Vilken uppdelning av silikatmineral baserad på den interna strukturen (olika
arrangemang och kopplingar mellan SiO4-tetraedrar) använder man för att
förklara t.ex. olika typer av spaltning (klyvning)? Ge exempel av ett mineral för
varje grupp.
(3)
(3)
2 a) Vad finns det för koppling mellan jordskalv, vulkanism och plattektonik?
b) Varför är det många jordskalv i Kalifornien?
(2)
3 a) Var hittar man främst sköld- resp. stratovulkaner (composite cones)?
b) Varför har dom olika form?
c) Hur skiljer sig deras utbrott?
d) Vad menas med Nuée Ardentes (Glowing avalanches) och till vilken typ av
vulkanerna ovan är fenomenet knutet?
(4)
4 a) Hur klassificeras sedimentära bergarter efter bildningssätt? Beskriv kort två
bergarter av varje typ
b) Beskriv kort två typer av uppåtstrukturer i sedimentära bergarter.
(3)
(2)
5) Du vill snabbt klassificera magmatiska bergarter i fält avseende sammansättning och
bildningsdjup. Vilka huvudkriterier använder du? Ge exempel (gärna i ett enkelt
schema) på 3 huvudgrupper avseende sammansättning och 2 grupper avseende
bildningsdjup.
(4)
6) Metamorfos sker bl a i två närliggande plattektoniska miljöer som ger olika
tryck/temperatur-förhållanden. Vilka är miljöerna och hur skiljer sig
tryck/temperaturförhållandena?
(4)
7 a) Vilka bergarter bildas vid metamorfos av a) basalt? b) kalksten?
(2)
8) Hur bildas ofiolit och var?
(2)
9) Vilken plattektonisk miljö representerar Anderna? I Sveriges berggrund finns ett mycket
äldre markant bergartsstråk som representerar en liknande miljö. Vilket och var?
(2)
10 a) Hur ändras åldern på Sveriges berggrund från norr mot söder och sydväst? Varför?
b) Hur många orogeneser har påverkat Nordens berggrund?
c) Var i Sverige finner vi rester av vulkaniska öbågar? Ungefär hur gamla är dom?
Vilka typer av bergarter och malmer (huvudtyper) finns i respektive område?
11) Det finns tre olika typer av förkastningar? Vilka? Hur skiljer dom sig? Hur förändras
förkastningar som når djupt ned (> 10 km) i jordskorpan?
OBS OBS OBS se baksidan!
(2)
(1)
(4)
(4)
Tentamen i Geovetenskap – planeten jorden 30hp. 5/10/07, 0800-1200
Geofysik – svara på separat papper
12 a) Vad är skillnaden mellan relativ och absolut datering.
(1)
b) Vilka är de fyra huvudprinciperna inom relativ datering.
(2)
c) Redogör för skillnaden mellan jordskalvs magnitud och intensitet.
(1)
d) Jordens inre är inte homogent, men kan betraktas som uppbyggt av homogena
sfäriska skal. Definitionen av dessa skal (radier, namn, homogen parameter, etc) görs
vanligtvis på två olika sätt. Redogör för dessa två olika klassificeringssätt (d.v.s. vad
baseras indelningen på), samt ange de olika skalen (namn, radie, egenskap).
(4)
För godkänt på Berggrunden + geofysik krävs 25p (50%)
För godkänt på hela kursen krävs ≥ 50% av både Berggrunden (inkl geofysik) och Livets
utveckling. Underkänt på en del ger möjlighet att endast tentera om denna (dvs rest).
Glöm inte frågorna på framsidan!
LYCKA TILL!