Politik i världen - begrepp - Vi i verda 1-4

advertisement
Politik i världen - begrepp
Internationell politik – handlar om hur stater förhåller sig till varandra.
Stat – ett väl avgränsat territorium (område) med en legitim regering som erkänts av andra stater.
Suveränitet – självbestämmande.
Etnisk grupp – ett folk som har gemensamma särdrag (språk, religion, kultur) eller gemensam historia.
Nation – en etnisk grupp som strävar efter att bilda en egen stat.
Föreställd gemenskap – en föreställning om någonting gemensamt som inte behöver vara verkligt. Det
viktiga för en etnisk grupp är inte att man har t ex en gemensam historia utan att man tror att man har det.
Nationalstat – när en stats territorium bebos av en enda etnisk grupp.
Etnisk minoritet – en etnisk grupp som är i minoritet i förhållande till den eller de största etniska
grupperna i en stat, t ex samer eller romer i Sverige.
Mellanstatliga sammanslutningar – organisationer där stater samarbetar kring vissa frågor.
Multi- och transnationella företag – företag som verkar i många länder.
Non-governmental organisations – organisationer som är oberoende av regeringar.
Diplomati – samtal och personliga kontakter för att nå utrikespolitiska mål.
Bojkott – att inte köpa ett visst lands varor.
Handelsembargo – att inte sälja vissa varor till vissa länder.
Kulturimperialism – att sprida den egna kulturen på bred front till andra länder.
Folkrätt – internationella spelregler och lagar.
Etniska rensning – att driva bort eller döda de människor som inte anses tillhöra den egna etniska
gruppen.
Kalla kriget – det spända läget mellan öst och väst som rådde från andra världskrigets slut till
kommunismens fall i Östeuropa ca 1990.
Statskupp – någon eller några störtar regeringen och tar makten snabbt i ett land.
Revolution – försök att ta makten för att förändra landet i grunden.
Kol- och stålgemenskapen – det första steget mot EU.
© Krister Brolin, Lars Nohagen och Bonnier Utbildning AB
Download