Etnisk mångfald - Landstinget Blekinge

advertisement
Främjande av etnisk mångfald
och mot etnisk diskriminering
Främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering
1(5)
Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................... 3
Syfte .................................................................................................................................................... 3
Mål....................................................................................................................................................... 3
Genomförande .................................................................................................................................... 4
Uppföljning .......................................................................................................................................... 4
Avslutning............................................................................................................................................ 4
Främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering
2(5)
Inledning
Sverige är en nation med invånare från 100-talet olika nationer. Om Landstinget speglar
samhället och ta tillvara den etniska mångfalden som finns kan detta ge en ökad förståelse för
patienter/kunder och medarbetare.
Arbetsplatser där man tar tillvara den kompetens som etnisk mångfald ger, bidrar till att utveckla
kvaliteten i verksamheten så att patienternas/kundernas önskningar och behov bättre kan
tillgodoses.
Forskning visar att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter skapar ökad kreativitet i
organisationen. Olikheter som brukar nämnas är exempelvis ålder, kön, etnisk bakgrund, religion,
utbildning, handikapp och språk. Att ta tillvara mångfalden innebär att tillämpa både ett
demokratiskt och ett individuellt synsätt i syfte att utnyttja organisationens hela kapacitet.
Syfte
Landstinget Blekinges policy ”för främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering”
ger tillsammans med landstinget övriga policydokument uttryck för landstingets övergripande syn
på de arbetsförhållanden som skall råda i organisationen.
Dokumenten gäller för hela landstinget. Varje förvaltning/basenhet och avdelning kan förtydliga
och komplettera dessa utifrån egna förutsättningar.
Mål
Chefer/arbetsledare inom hela landstingskoncernen ska utveckla ett medvetet förhållningssätt
som innebär att satsa på mångfald och att verka för att kompetens i etnisk mångfald
tillvaratas. Detta uppnås genom:
Att motverka medveten eller dold diskriminering på arbetsplatsen
Att sätta samman arbetsgrupper, arbetslag och projekt enligt principen att etnisk mångfald
bidrar till högre verksamhetskvalitet
Att inventera medarbetarnas språk- och kulturkunskaper genom planeringssamtal och
uppmärksamma detta i samband med intern rörlighet och karriärutveckling
Att ge möjlighet till att utveckla kunskaperna i svenska språket och att kombinera arbete med
utbildning i svenska
Att uppmuntra och skapa förutsättningar för deltagande i studier, praktik och intern/extern
rörlighet som främjar ökad mångfald och landstingets öppenhet mot omvärlden
Ambitionen är att rekrytera aktivt för att Landstinget Blekinge ska spegla Blekinges invånares
etniska mångfald
Alla dessa åtgärder ska ses ur ett jämställdhetsperspektiv
Främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering
3(5)
Genomförande
Inom landstinget är språk- och kulturkompetens viktiga förutsättningar för hög kvalitet i vården
och i övriga verksamheter. Av ledarna krävs förmåga att se till varje medarbetares förutsättningar
så att alla utvecklas till sin fulla potential, samverka och bidra med sin kompetens för att nå
organisationens mål.
Vid rekrytering, kompetensutveckling, arbetsfördelning, befordran osv ska arbetsgivare och
fackliga organisationer tillsammans arbeta för att den etniska mångfalden tillvaratas.
Effektiva åtgärder kan t ex vara att integrera den etniska mångfaldens perspektiv i
utbildningsprogram för chefer/arbetsledare och medarbetare, uppmärksamma goda exempel och
stimulera nytänkande och initiativ för att ta tillvara mångfalden.
Ansvaret för främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering följer strukturen i
linjeorganisationen och åvilar närmaste chef.
Uppföljning
Vart 3:e år skall samtliga förvaltningar/basenheter/arbetsplatser inom landstinget genomföra och
dokumentera en uppföljning kopplat till målen av sitt etniska arbete.
Resultatet av uppföljningen skall redovisas vart 3:e år i Förvaltningarnas verksamhetsberättelse.
Avslutning
Den etniska policyn skall ses som ett stöd för förvaltningarna i sitt arbete med etniska frågor och
vid upprättande av fler mål.
Denna policy ska omprövas inför år 2005
Främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering
4(5)
Download