Etnisk mångfaldhetsplan

advertisement
Etnisk mångfaldsplan för Nora kommun
Nora kommun ska i planering och genomförande av vårt arbete beakta etniska
mångfaldsaspekter i rekrytering, arbetsförhållanden och för att förhindra etniska
trakasserier. Syftet är att motverka etnisk diskriminering och på längre sikt spegla
samhällets etniska sammansättning i personalsammansättningen.
Till grund för planen ligger kommunens övergripande mål: ”Nora – möjligheternas
kommun där historia och framtid möts”, detta gör vi genom att bla ”värna om alla
människors lika värde där mångfald berikar och du är betydelsefull för vår utveckling”. Även övriga planer såsom, personalpolitiska programmet, jämställdhetsplanen,
planen mot kränkande särbehandling samt visionen för invandrarpolitiska
programmet ligger som grund för denna plan.
Rekrytering
Ingen som söker tjänst i Nora kommun skall diskrimineras p g a etnisk ursprung. Vi
vill ha sökanden med olika etniska bakgrunder och detta ska framgå när vi annonserar ut tjänster. Det är viktigt att få in olika etniska grupper på våra arbetsplatser
vilket innebär att vi måste öka vår kunskap om andra kulturers utbildningar och
arbetsliv.
Vid osäkerhet, om vad den sökande har för kompetens enligt insända handlingar,
skall vi tillhandahålla validering av den sökandes utbildningar och yrkeserfarenheter.
Vi skall också utbilda chefer och fackliga företrädare om olika etniska frågor.
Arbetsförhållanden
Kommunens ledning chefer/arbetsledare och all övrig personal ska ha tillräckliga
kunskaper om etniska mångfald, etnisk diskriminering och trakasserier, vår
mångfaldsplan mm för att kunna lösa våra uppgifter.
Alla ska, oberoende av etniska bakgrund, kunna arbeta under lika förutsättningar hos
oss om man i övrigt uppfyller kvalifikationskraven.
Vi ska gå ut med information om vår mångfaldsplan till alla anställda, den ska också
finnas på intranätet i personalhandboken.
Etniska trakasserier
Etniska trakasserier, liksom alla andra trakasserier, får på inga villkor förekomma på
våra arbetsplatser. Handlingsplan för kränkande särbehandling, som också gäller
etnisk diskriminering, finns i vår personalhandbok.
Resurser
För att genomföra denna plan fordras viss utbildning, därför behövs både
ekonomiska och personella resurser. Kostnaden beräknas ianspråktas inom den
fastställda budgeten.
Download