Historia i Österled: Konstruktioner av Sveriges ursprung i ett

Tidigare forskning – Samtidshistoriska institutet
Historia i Österled: Konstruktioner av Sveriges ursprung i ett
Östersjösammanhang
I konstruktionen av etniska och nationella ideologier är två aspekter särskilt
framträdande: det historiska ursprunget i ett avlägset förflutet och relationen till
omkringliggande etniska grupper eller nationer.
När Sveriges och svenskarnas etniska ursprung konstruerats har länderna och folken på andra sidan Östersjön
varit viktiga. Det gäller vikingatåg "i österled", föreställningar om svensk kolonisering av Baltikum under
vendeltiden och att svenskar grundat Ryssland. Även i dagens mångfacetterade historiekultur spelar den
östliga dimensionen en stor roll genom till exempel rekonstruktioner av vikingafärder. Projektets
forskare studerade hur baltiska, finsk-ugriska och slaviska folk representerats i föreställningarna kring svensk
och nordisk forntid och medeltid över en lång period och i många typer av källmaterial.
Projektets syfte var att både öka den empiriska kunskapen om nationell och etnisk formering i ett
Östersjöperspektiv och att bidra till nya infallsvinklar på de livliga teoretiska diskussionerna om förhållandena
mellan förmoderna och moderna etniska och nationella ideologier, historiebrukens karaktär i olika samhällen
och de rumsliga dimensionerna av etnicitet respektive historiebruk. Forskarnas undersökningar kompletterar
de studier som de senaste åren bedrivits kring forntida och medeltida mytvärldar, samtida bruk av den äldsta
historien, samt nationalistisk historieskrivning.
Publikationer
Resultaten har presenterats i olika artiklar.
Hösten 2009 publicerades boken "Tankar om
ursprung - Forntiden och medeltiden i Nordisk
historieanvändning" av (red.) Samuel Edquist, Lars
Hermanson och Stefan Johansson.
Projektets forskare
Projektet leddes av filosofie doktor Samuel Edquist. Övriga forskare i projektet var filosofie doktor Lars
Hermanson och filosofie doktor Stefan Johansson.
Finansiering och tidsram
Projektet pågick åren 2006-2008 och uppbar medel från Östersjöstiftelsen.