NOMINERING Nomineringen sker i kategorin Integrationspris Namn

advertisement
NOMINERING
Nomineringen sker i kategorin
Integrationspris
Namn på det nominerade förslaget
Ny på landet
Bakgrund
Landsbygden i dag har länge haft en negativ befolkningstillväxt. Ur ett annat
perspektiv förknippar utrikesfödda landsbygden med en avsaknad av möjligheter som
jobb och utbildning. I många länder är landsbygden också en farlig plats att leva och
bo på. När man inte vet något annat så bär man med sig en negativ bild av
landsbygden även i Sverige.
Som nyinflyttad till Sverige får man gå på SFI och en samhällsinfokurs men
landsbygden tas inte upp i detta sammanhang. Vi undersökte några projekt som är
inriktade mot landsbygden för att få en insikt om hur andra arbetar med integration.
Vi märkte att huvuddelen av dessa projekt är arbetsmarknadspolitiskt inriktade eller
syftar på någon form av odling. Det är bra att dessa projekt finns, men många gånger
saknas den grundläggande kunskapen om landsbygden. Ny på landet vill givetvis
ändra på detta och visa på ett annat tankesätt i arbetet med integration.
Det finns också ett starkt engagemang i föreningslivet på landsbygden där etniska
föreningar kan lära mycket av dessa då många etniska föreningar befinner sig i
uppstart av sina egna föreningar och saknar erfarenhet hur förenings- och
styrelsearbete fungerar i Sverige.
Projektet var från början ett samverkansprojekt mellan tre leaderområden: Leader
Folkungaland, Leader Gränslandet och Leader Sommenbygd under åren 2011-2013.
Sedan fortsatte projektet i Leader Folkungalands egen regi under 2013-2014.
Mål och resultat
Syftet med Ny på landet var att ge kunskap och visa utrikesfödda möjliga vägar att
arbeta, bo och leva på landsbygden. Projektet var en långsiktig satsning på att
utrikesfödda kan välja landsbygden som alternativ att flyta till den dagen de byter
bostad.
Ny på landet fokuserade på sex aktiviteter. En beskrivning av dessa aktiviteter
mejlades till Marie S.
 Inspirationsträff om mångfald och landsbygd
 Boplattform
 Nosa på landsbygden
 Vi vänder på steken
 Naturen som inspirationskälla
 Jobbplattform
Ny på landet har täckt totalt 18 kommuner och nått många flera etniska och
landsbygdsföreningar i många år. En av de viktigare sakerna i projektet var att
sammanföra dessa genom anpassade aktiviteter och skapa en dialog. För deltagare
med utländsk bakgrund, mer specifikt ungdomar, har projektet medvetandegjort
sociala koder och utökat nätverk. Projektet har fått fram 13 teamledare varav 9 har
idag jobb.
Ny på landet lever också vidare idag genom Civilförsvarsförbundet Västra
Östergötland som har tagit över verksamheten från Leader. Teamledare jobbar idag
ideellt och är fortfarande aktivt i projektet och ser Ny på landet som något exklusivt
att vara med i.
Målgrupp
Projektets vänder sig till etniska grupper/förening och landsbygdsföreningar. Deras
samarbete och deltagande har gett:
Etniska grupper/förening
 ökad lokalkännedom om sitt landsbygdsnärområde
 ökat nätverk
 ökad språkkunskap
 kunskap om aktiviteter man gör i naturen under våra fyra årstider
 kunskap om olika aktörer som verkar i den gröna näringen
 insikt i livet på landet
 ökad samverkan
 ökad kunskap om hur andra föreningar arbetar
 insikt i hur man kombinerar ett boende på landsbygd och ett arbete i stan
 ökad kunskap av Leadermetoden
 ökat kulturellt utbyte
 personlig coachning i framtagning av CV och personligt brev
Landsbygdsförening
 ökad förståelse över etniska gränser
 ökat kulturellt utbyte
 insikt i att det finns mycket mer att visa upp i bygden än vad de tror
 ökat samarbete mellan aktörer i hembygden
 ökat antal deltagare/besökare till aktiviteter i bygden
Var genomfördes satsningen?
Aneby, Boxholm, Finspång, Hallsberg, Jönköping, Katrineholm, Kinda, Linköping,
Mjölby, Motala, Norrköping, Tranås, Vadstena, Vingåker, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög,
Örebro.
Tidsperiod
Tidsperiod: 2011-2014
Motivering till nomineringen
Ny på landet ska nomineras då det är ett perfekt exempel på hur ett
integrationsprojekt ska drivas. Dessutom lever Ny på landet vidare idag genom
Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland. Projektets syfte var inte att skapa arbete
för deltagarna men via aktiviteterna har nätverket utökats så att rätt kontakt för
arbetslivet skapats. Uppfattningen om landsbygd är också ändrad från negativ till
positiv. Detta är säkerställt genom en undersökning som genomfördes av LiU.
Journalnummer
Jnr 2011-6265 samt Jnr. 2013-3673
Kontaktpersoner och ansvariga
Jeanette Uner, [email protected] 0704603506
Namn och organisation/myndighet på den/de som nominerat
Folkungaland, Jeanette Uner, [email protected], 0704603506
Relation till programmålen
Syftet med Ny på landet är att ge kunskap och visa utrikesfödda möjliga vägar att
arbeta, bo och leva på landsbygden. Denna fråga är fortfarande aktuell i dag och
många aktörer kan ta efter Ny på landets koncept eller arbetsmetod. Ny på landet blir
en mjukstart för nyanlända att lära känna Sverige i en rolig, stimulerande och
avslappnad miljö. Här får de möjlighet att utvecklas som person och komma åt de
sociala koderna som behövs för att medverka i samhället, skapa sitt nya nätverk och
finna vägar till ett arbete.
Download