Uppgift på befolkningsfrågor

advertisement
Uppgift på befolknings- och utvecklingsfrågor
Arbeta parvis
Välj ett valfritt land, gärna ett utvecklingsland, som ni tror har genomgått en omfattande politisk,
ekonomisk och befolkningsmässig förändring de senaste 50åren.
Förberedd en muntlig redovisning(använd gärna PowerPoint). Den
muntliga redovisningar ska presenteras i en mindre grupp (halvklass Räknar
på 5minuter
1. Redovisningen ska innehålla minst ett diagram – som ni förklarar
2. En befolkningspyramid – som ni förklara
3. Analysera befolkningsutvecklingen
4. Redovisa nyckeltal kring skrivkunnighet/andel fattiga/medellivslängd och antal
barn/kvinna. Ta reda på vad human development index (hdi) är? Vad rankas landet där?
5. Hur är tillgångarna fördelade – procent fattiga (under 1,2dollar/dag)
6. Hur har landet utvecklas från U-land till I-land? Eller är det att betrakta som ett
höginkomst-, medelinkomst eller låginkomstland.
Ge en kortfattat information om:
7. Är landet politisk stabilt – googla på demokratiindex för ett mått på graden av politisk
frihet
8. Ge en bild av tillväxten i BNP/capita jmf med Sverige under samma tid.
9. Förekomsten av sjukdomar, krig och andra faktorer som påverkar landets ekonomiska,
tekniska, politiska och befolkningsutveckling.
10. AVSLUTNING: Slutsatser om möjligheter och problem för landet i framtiden utifrån det
ni tagit reda på. (detta vill jag ha skriftligt).
11. En fullständig källförteckning – lämna in PowerPoint och anteckningar
Tips:
 Använd landguiden för att läsa in er på landet (finns bara tillgängligt
på skolan) www.landguiden.se
 Använd gapminder för att göra diagram www.gapminder.org
 Befolkningspyramider
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php
 Statistik: google earth
Download