Historia/SO - SO4U

advertisement
Historia/SO
En resa bakåt i tiden med dagens verktyg
Mål
Dagens verktyg
• Hist.se
• Gapminder
• Wikispaces
Det gäller att veta när
man ska ducka.
IUP
PRAO
Wiki
Filma
Hemsida
LGR11
Betyg
En till en
PIM
Skriftliga omdömen
Ämnet i fokus
Entrepenöriellt
lärande
Interaktiva
skrivtavlor
UF
Ämnesövergripande
Nationella prov
Jämställdhet
Sociala medier
PBL
Källkritik
Arbetslag
Pedagogisk planering
Likabehandlingsplan
Gapminder
Hist.se
Delaktighet
Variation
Aktivitet
Hyfsad undervisning
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
• använda en historisk referensram som innefattar olika
tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia
i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk
kunskap ordnas, skapas och används.
Från sortera till analysera
GAP-Minder från sortera
till analysera
Hur kan vi variera
”sortera”?
Testa, lek och diskutera (Delaktighet, Aktivitet och Variation)
Hur kan du använda
gapminder world?
Testa, lek och diskutera (Delaktighet, Aktivitet och Variation)
?
?
?
Hur kan vi arbeta med
enskilda länder och/eller
med jämförelser mellan
länder?
Testa, lek och diskutera (Delaktighet, Aktivitet och Variation)
Nytt från Gapminder
Wikispaces
Lärande är en aktivitet
Inte en plats
Formativ bedömning – en del av
undervisningen(Syfte)
•
•
•
•
Identifiera elevers styrkor och svagheter
Hjälp att planera undervisning
Hjälp till elevers självvärdering
Främja självständighet och ansvar
Formativ bedömning – strategier
•
•
•
•
•
Klargöra, dela och förstå mål och kunskapskrav
Skapa klassrumsdiskussioner som lockar fram
”bevis” på lärande
Återkoppling som får eleverna att röra sig framåt
Elever som resurser för varandra
Elever som ”ägare” av sitt eget lärande
Download