Öppna jämförelser 2015
Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar
– ett Västra Götalandsperspektiv
Sammanställd 2015-12-15 av Bill Hesselmar
Förklaring till ”bättre eller sämre än riket”
• Sammanställningen listar de indikatorer som redovisas i Öppna
jämförelser 2015: Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar.
• Jämförelser görs enbart mot riksgenomsnittet, dvs. ej om
eventuella målnivåer nås i önskad grad.
• Bättre innebär att resultatet för Västra Götaland är bättre
(eftersträvansvärt) jämfört med riket; samma – att det är på samma
nivå som riket; sämre – att resultatet för Västra Götaland inte når
samma nivå som riket.
• För vissa indikatorer anges resultaten för kvinnor (K) respektive
män (M). Detta innebär enbart att resultatet för kvinnor i Västra
Götaland jämförs med resultatet för kvinnor i riket, och att resultatet
för män i Västra Götaland jämförs med resultatet för män i riket.
Det ger således ingen information om eventuella könsskillnader.
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
2
Övergripande indikatorer – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Andel personer med långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall,
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem som helt eller
delvis instämmer i att de har tillgång till den sjukvård de behöver
Sämre
Samma
X (K)
X (M)
Andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar i primärvård
X
Andel besvarade telefonsamtal i primärvården, vår 2015
X
Andel personer med långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall,
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem som har stort
eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården
Andel personer med långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall,
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem som har stort
eller mycket stort förtroende för sjukhus
X
X (K)
X (M)
Andel personer med långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall,
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem som har stort
eller mycket stort förtroende för vårdcentraler
X
Antal slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes, astma
eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre
X
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
3
Bättre
Palliativ vård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Andel patienter i livets slutskede där brytpunktssamtal genomfördes
X
Andel patienter vars smärta skattats med validerat
smärtskattningsinstrument sista levnadsveckan
X
Samma
Andel patienter som hade vidbehovsordination av opioid mot smärta
när de avled
X
Andel patienter i livets slutskede med vidbehovsordination av
ångestdämpande läkemedel
X
Andel patienter som inte hade trycksår när de avled
X
Andel patienter där dokumenterad munhälsobedömning gjordes
under sista levnadsveckan
X
Återkommande slutenvård i livets slutskede - andel oplanerade
återinskrivningar inom 30 dagar
X
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
4
Sämre
Bättre
Hjärtsjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Samma
Bättre
Antal per 100 000 invånare som avlider i ischemisk hjärtsjukdom
X
Andel som avlider inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt
X
Andel som får ny hjärtinfarkt eller avlider inom 365 dagar efter
sjukhusvårdad hjärtinfarkt
X
Andel som erhåller reperfusion inom målsatt tid vid ST-höjningsinfarkt
X (M)
X (K)
X (K)
X (M)
Andel som når mål för LDL-kolesterol 12-14 månader efter hjärtinfarkt
Andel som når mål för rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt
X
Andel med basbehandling (RAAS-hämmare och betablockerare) vid
hjärtsvikt
X
Antal slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare vid hjärtsvikt
Andel som återinskrivs eller avlider inom 30 dagar efter sjukhusvård
för hjärtsvikt
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
5
X
X
Strokesjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Samma
Antal per 100 000 invånare som avlider i stroke
X
Andel patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke som har
antikoakulantiabehandling
X
Andel strokepatienter som slutat röka 3 månader efter insjuknandet
X
Andel strokepatienter som var ADL-beroende 3 månader efter
akutfasen
X
Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknanden anger att de
fått den hjälp och det stöd de behöver
X
Andel strokepatienter som 12 månader efter insjuknanden anger att
behovet av rehabilitering är tillgodosett
X
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
6
Bättre
Diabetessjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Antal slutenvårdsepisoder med diagnos diabetes per 100 000
invånare (vuxna)
X
Antal döda i hjärt- kärlsjukdomar per 100 000 invånare som
behandlas med diabetesläkemedel (vuxna)
X
Andel vuxna patienter, i primärvård med diabetes, som röker
Bättre
X
Andel vuxna patienter, i primärvård med diabetes, som är fysiskt
inaktiva
X
Andel vuxna personer med diabetes i primärvård som når mål för
blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol)
X
Andel vuxna personer med typ 1-diabetes som når mål för blodsocker
(HbA1c < 52 mmol/mol)
X
Andel vuxna personer med diabetes i primärvård som gjort
ögonbottenundersökning senaste 3 åren
X
Andel vuxna personer med typ 1-diabetes som gjort
ögonbottenundersökning senaste 2 åren
X (K)
Andel vuxna personer med diabetes i primärvård som gjort
fotundersökning senaste året
Andel vuxna personer med typ 1-diabetes som gjort fotundersökning
senaste året
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
7
Samma
X (M)
X
X
Diabetessjukvård barn – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Andel barn och unga med diabetes som når mål för blodsocker (< 57
mmol/mol)
Andel barn och unga med diabetes som gjort
ögonbottenundersökning senaste 2 åren
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
8
Sämre
Samma
Bättre
X
X
Astma och KOL – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Antal slutenvårdsperioder med diagnos för astma per 100 000
invånare 20 år eller äldre
Dödsfall i KOL per 100 000 invånare 1–79 år
Antal slutenvårdsperioder med diagnos för KOL per 100 000 invånare
20 år eller äldre
Andel personer återinskrivna i slutenvård inom 30 dagar efter sluten
vård med KOL-diagnos
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
9
Samma
Bättre
X (M)
X (K)
X
X (K)
X (M)
X
Rörelseorganen – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Andel höftledsopererade patienter som genomgått artrosskola
Andel patienter som uppger att de är nöjda 1 år efter
höftprotesoperation
X
Oönskade händelser inom 30 dagar efter knä- eller total
höftprotesoperation
X
Andel patienter som behandlas med läkemedel mot benskörhet 0–12
månader efter fragilitetsfraktur
X
X (M)
Antal personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller vid
läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 invånare 65 år och
äldre
X (K)
X
Andel patienter med reumatoid artrit som nydiagnosticerats inom 20
veckor bland dem som har under 13 månaders sjukdomsduration
X
Antal patienter med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit per 100
000 invånare
X
Patientrapporterad hälsa 4–12 månader efter behandlingsstart (samt
vid behandlingsstart) av första biologiska läkemedel vid reumatoid
artrit
X
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
Bättre
X
Antal nya frakturer inom 3 år per 100 000 levnadsår efter
förstagångsfraktur (50 år och äldre)
10
Samma
Demenssjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Sämre
Samma
Andel personer 65 år och äldre som behandlas med
demensläkemedel
X (K)
X (M)
Andel personer 65 år och äldre som behandlas med
antipsykosläkemedel*
X
*I Västra Götaland är det fler som behandlas jämfört med riket. Det saknas uppgift om optimalt antal som bör
behandlas, men då nyttan att behandla äldre på annan indikation än psykos är tveksam, har jag tolkat den högre
förskrivningen i Västra Götaland som ”sämre”.
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
11
Bättre
Psykiatrisk sjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Andel som väntat högst 30 dagar på fördjupad utredning eller
behandling inom barn och ungdomspsykiatri
Samma
X
Andel som väntat högst 90 dagar på besök inom vuxenpsykiatri
X
Antal självmord och dödsfall med oklar avsikt per 100 000 invånare
X
Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per
100 000 patienter
X
Dödlighet bland personer med bipolär sjukdom jämfört med
dödligheten i befolkningen
X
Andel patienter 20–59 år med bipolär sjukdom som får
återfallsförebyggande behandling med stämningsstabiliserande
läkemedel efter manisk eller depressiv period
X
Andel patienter med fortsatt antidepressiv läkemedelsbehandling
X (M)
X (K)
Andel patienter med svår slutenvårdad depression som behandlats
med ECT
X (K)
X (M)
Andel patienter som utvärderats med MADRS/MADRS-S efter ECT
vid depression
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
12
Sämre
X
Bättre
Psykiatrisk sjukvård – bättre eller sämre än riket?
Indikator
Dödlighet bland personer med schizofreni jämfört med dödligheten i
befolkningen
Sämre
Samma
X
Andel patienter med schizofreni som behandlas med antipsykotiska
läkemedel 0–6 månader efter utskrivning från sjukhus
Andel personer med schizofreni som återinskrivits i slutenvård inom
28 dagar
Andel personer med schizofreni som återinskrivits i slutenvård inom 6
månader
Öppna jämförelser 2015 – ett VGR-perspektiv
13
Bättre
X
X (M)
X
X (K)