Kulturskolor i samverkan - Astrid Lindgrens Hembygd

FAKTA
”Projektet har stärkt de kulturarbetandes
roll och deras arbete. Projektet har verkat
inspirerande för många av dem som deltog
i projektet. Man skulle kunna göra mycket
mer inom kultur i samverkan än vad man
gör idag” Jacob Käll – projektansvarig
Projektägare: LAG Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktperson: Jacob Käll
0492-188 97, [email protected]
Budget:
265 000 kr
Beviljat stöd: 181 000 kr varav 72 400 kr Eu-stöd
Utbetalt stöd: 172 566 kr
Projektperiod: 020201-030131
Astrid Lindgrens Hembygd L01-027
MÅL
 Kartlägga områdets kulturutbud för barn och
unga. Uppfyllt.
 Undersöka möjligheter till samverkan mellan
områdets kulturskolor. Uppfyllt.
 Skapa mötesplatser för kultur och arbeta för en
samverkan mellan kulturutbudet i området. Uppfyllt.
Förstudie
Vad skulle göras?
Det hade kommit in flera ansökningar om enskilda kulturprojekt till
Astrid Lindgrens hembygd, som såg
behovet av någon form av samordning kring kultur i regionen. Man ville
se om man kunde få bättre utdelning
för insatta medel genom att stimulera
samordning och i och med detta föddes idén till ”Kulturskolor i samverkan”. Projektet skulle i första hand
undersöka möjligheterna till samverkan mellan områdets musikskolor och
kulturskolor och hur en sådan samverkan kunde se ut. En projektledare
anställdes och satte igång med att undersöka samverkan. Ganska snart blev
det dock tydligt att målet var för smalt.
En kursändring blev därför nödvändig
och målen skrevs om till att även innefatta att skapa mötesplatser för kultur-
verksamma samt att kartlägga områdets kulturutbud för barn och unga.
Vad hände?
Tillsammans med projektets referensgrupp började projektledaren att
kartlägga kulturutbudet i området.
Studieförbund, turistbyråer och kulturresurser besöktes för att skapa en
bild över vad området kan erbjuda i
form av kultur till barn och unga. En
workshop arrangerades för ett trettiotal kulturverksamma inom Astrid
Lindgrens hembygd för att stärka
samarbetet och få fram nya idéer.
Projektet skapade ett kontaktnät inom
kulturområdet i regionen och en
arbetsgrupp bildades för att titta på
möjligheten att arrangera kulturkollon.
Från workshopen hade behovet av en
gemensam resursperson, en kultur-
samordnare för området, framkommit. Idén till ett större projekt föddes
och efter projektperioden kunde man
sjösätta det större projektet Ung Kultur, som senare blev Ungt Skapande.
Projektresultatet har spridits till kommunerna och aktörerna som deltagit
i referensgruppen och workshopen.
Projektresultatet skulle också kunna
spridas till alla de kulturutövare som
finns kartlagda i rapporten.
Framtid
Projektet stärkte de kulturarbetandes roll och arbete i området och var
inspirerande för många av dem som
deltog i projektet. Man har också sett
att genom samverkan kan mycket mer
göras inom kultur än vad man gör idag.
Tfn +46(0)492-188 97 • info@astridlindgrenshembyd • www.astridlindgrenshembygd.se
Kulturskolor i samverkan