SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 2010-05

advertisement
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
2010-05-18
Ärende 4
Tertialrapport 1/2011
Anders Göransson m.fl. (S)
FÖRSLAG TILL BESLUT
att
bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande att-satserna 1 - 8
att
därutöver anföra följande
Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet
om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida
utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga
majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.
Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall
utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska
resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en
högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.
Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I
förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över
huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det
aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när
det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara
uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och
där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.
Först kan vi, med gillande, konstatera att trägen vinner. Majoriteten har övergivit sin tidigare
position att inga egenregianbud inom äldreomsorgen skall få lämnas. Också inom
barnomsorgen pågår en fanflykt från den tidigare så dogmatiska linjen. Huruvida det är ett
taktiskt retirerande eller om verkligheten kommit ikapp återstår dock att se.
Totalt erbjuder staden sommarjobb till 162 av stadsdelens ungdomar. Det är en minskning
jämfört med föregående års mycket låga siffror. Ändå bidrar detta till att uppfylla stadens mål
om att Invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Nämndens eget mål om att
Individen klarar sin egen försörjning visar dock rött; det uppfylls inte.
Nämndmålet Södermalm är rent och tryggt är helt uppfyllt. Samtidigt befarar förvaltningen
att stadens mål när det gäller Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och park och grönområden
inte kommer att nås p.g.a. beslutade besparingar. Återigen ett område där uppföljningen ger
en splittrad bild.
Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, har tilldelas en mycket stor roll i arbetet för
ett renare, grönare, tryggare och tillgängligare Södermalm. Samtidigt är den redovisning vi
fått från verksamheten mycket knapphändig. I en stad som i allt högre utsträckning använder
sig av resultatbaserad styrning borde detta vara ett problem.
Barnomsorgsgarantin uppfyllts under årets fyra första månader. För att ge alla barn plats inom
garantitiden har dock en överinskrivning gjorts under våren. Sex av tio av de yngre
barngrupperna har t.ex. fler än 14 barn. Den gröna nya värld som indikatorerna målar upp
stämmer inte helt med den bild vi fått när vi talat med anhöriga besökt verksamheter, både
enskilda, kommunala och föräldrakooperativ.
Målet att Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga i insatsens
utförande står noterat som helt uppfyllt. Brukaren ska stå i centrum och ett nyckelverktyg för
att nå detta är den genomförandeplan som utföraren tar fram tillsammans med den enskilde.
Trots ett lågt mål på 80 % så har under hälften av brukarna godkända planer. Och ändå är
målet uppfyllt. Det känns tyvärr nödvändigt att fråga: riktigt vad är det vi mäter egentligen?
Inom området funktionsnedsättning finns också det största ekonomiska problemen. En
oroande kostnadsutveckling i kombination med svaga resultat som beskrevs i förra stycket gör
att verksamheten måste effektiviseras samtidigt som brukarna hålls skadelösa.
Nämndens eget mål om att Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation är bara
delvis uppfyllt. Förvaltningen redovisar låga siffror både när det gäller svarsfrekvens och
delaktighet. Vi delar synen att det behövs ett utvecklingsarbete men kan också konstatera
värdet av egna nämndmål. De kan, rätt formulerade, sätta ljuset på viktiga tidigare
försummade områden.
I övrigt noterar vi att en avigsida med utförsäljningen av allmännyttan är svårigheten att finna
lokaler, både för förskolor och gruppbostäder.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards