Tips och tricks gällande PASCAL

Tips och tricks gällande PASCAL
Inloggning
Nås via www.eordinationpascal.se (internet, på denna sida kan man välja SITHS eller SMS‐inloggning) alternativt
www.eordinationpascal.sjunet.org (sjunet, SITHS‐inloggning)
Inställningar, läkemedelsordning etc
Det går att göra vissa personliga inställningar över hur mycket man vill se av informationen i Pascal och i vilken
ordning läkemedlen radas upp. Detta gör man för alla patienter genom att klicka på Inställningar (”kugghjulet”)
på förstasidan. Här kan man t ex ange att läkemedel ska radas upp i ATC ordning eller efter ordinationstyp.
Väljer man ordinationstyp kommer dispenserade läkemedel först, sedan stående original och sist vid behovs
läkemedel.
Samma inställningar går att göra för en enskild patient. Sök upp patienten och klicka på ”visningsalternativ” till
höger för att göra önskade val. Valen gäller då bara den patienten.
Ordination
För att enkelt se vilka läkemedel som går att dosdispensera i påsarna, klicka i rutan ”visa endast dispenserbara”
som kommer ovanför listan med valbara läkemedel. Dispenserbara läkemedel visas med kursiv text.
Dosreceptet blir aldrig låst i Pascal. Ordinationer skapas och blir direkt synliga för alla inom vården och för
apoteksaktörer. Originalförpackningar som ordineras i Pascal under kvällar och helger kan patienten direkt
hämta ut på apotek.
Man behöver inte trycka på någon ”skicka”‐knapp, har man tryckt på Skapa så är det klart.
Det har saknats en ändra‐funktion på ordinationerna. Den 8:e juli beräknades en ändra‐funktion med
begränsning komma, men man beslutade att inte införa denna. Ändra‐funktionen kom den 20 januari 2013.
Nedan finns länk till ett dokument som beskriver funktionen:
http://www.inera.se/Documents/Vardtjanster/Pascal_ordinationsverktyg/Nyheter%20f%c3%b6r%20anv%c3%a
4ndare/Uppdatering%2020%20januari%202013.pdf
Vid oregelbunden dosering t ex mån, ons samt fre bockas ”schema för flera dagar” i under dosering. Välj under
”antal dagar i schema” det antal dagar som passar bäst för önskad dosering ex. 2 dagar för dosering varannan
dag, 7 dagar för ordination tre dagar per vecka.
Licensläkemedel eller extempore: Genom att söka på lic (licensläkemedel) eller ext (extempore) i Pascal är det
möjligt att ordinera på ett gruppvarunummer. Förskrivaren får då själv fylla i namnet/beskrivningen.
För att sätta ut/ förnya flera läkemedel, bocka i rutan framför de läkemedel man vill ändra och tryck sedan på
”förnya” eller ”sätt ut” högre upp på sidan. För att sätta ut/ förnya ett enskilt läkemedel, för musen till pilen
snett till höger om läkemedelsnamnet och välj sedan sätt ut eller förnya i listen som rullas ner.
Historik, utgångna recept, slutexpedierade recept
I Pascal finns utgångna ordinationer och slutexpedierade ordinationer kvar som gråstreckade rader
under ”Aktuella” i tre månader, sen hamnar de under ”Historiska”. Utsatta ordinationer finns bland
historiska och kan enkelt sättas in igen.
På utskrivet dosrecept finns slutexpedierade ordinationer kvar med ljusgrå text (väldigt svårt att se
skillnad, var observant) i tre månader (men alltså inte utgångna eller utsatta recept). Apotekens Service
kommer också att se över textstorleken och färgen på texten.
Slutexpedierade recept kan nu sättas ut, och syns då inte på dosreceptet. ( 2012‐07‐09)
Historik: Precis efter migrering kommer Pascal visa senaste tre månaders historik, detta kommer att
byggas på och Pascal (inte utskrivet dosrecept) kommer framöver visa 26 månaders historik. Det är
lagen om receptregister som just nu säger att information skall sparas 12+15 månader. När det finns en
gemensam ordinationsdatabas på plats finns det möjlighet till helt andra tidsintervall.
Patientuppgifter, pågående, pausad eller avslutad leverans
Om patienten flyttar och man vill byta leveransadress, skickar man meddelande om detta till
dosapoteket via meddelandefunktionen i Pascal, en brevikon bredvid patientens namn.
Under vårdtagarinformation (klicka på patientens namn) kan status för expediering ändras. Om status
är pausad och man väljer att ändra till pågående så kommer inte någon automatisk fråga om doser ska
beställas. Begäran om att doser önskas innan nästa ordinarie period kan göras i kommentarsfältet till
dosproducenten.
Att uppgifter för ordinationsansvarig enhet inte finns registrerat i Pascal för en del migrerade patienter,
beror på hur de varit införda i e‐dos. Pascal har fler obligatoriska fält (än e‐dos) som innebär att om
man ska göra någon förändring av patientens status (tex pausa eller avsluta) måste alla Pascals
obligatoriska uppgifter fyllas i innan man kan spara. För att enklast söka upp en vårdcentral som
ordinationsansvarig enhet, skriv VC i ”Namn” och de tre‐fyra första bokstäverna i ortens namn under
”Ort”. Tryck sedan Sök. Om Pascal vill ha kontaktpersoners adress etc., och man inte har dessa
uppgifter, kan man fylla i ett tecken (i adress) eller en siffra (i tex postnummer) och sedan spara
(uppdaterat 2012‐08‐24).
Var för kommer ”registrera på vårdenhet upp” Vad innebär det? Det måste man göra första gången
patienten tas upp på en vårdenhet. Det medför inget ansvar eller kostnadsansvar eller liknande. Inera
svarade så här: ”Detta är en förenklad TGP (Tillgänglig patient) som är till för att begränsa
patienturvalet. Användarna knyter här sina patienter till sin vårdenhet för att visa på att de har behov
av att se information om respektive patient. När patienten väl är knuten till en vårdenhet så finns
patienten tillgänglig för alla som har uppdrag på samma vårdenhet och de har då möjlighet att komma
åt patientens uppgifter (under förutsättning att en vårdrelation föreligger). Detta ger en möjlighet att
se vem som har knutit patienten till vårdenheten framförallt i de fall som detta har gjorts felaktigt.
Informationen loggas och det går att spåra information om den användaren som registrerade
tillgängligheten. Datainspektionen har krav på att patienturvalet ska vara begränsat och TGP är ett
resultat för att möta detta krav.”
Registrera ny patient
Även icke‐legitimerad personal kan göra detta i Pascal, t.ex sekreterare!
Mata in personnumret på den som ska bli dospatient
Dossamtyckesdialogen kommer upp. Förskrivarens namn, efternamn, individuell förskrivarkod och
arbetsplatskod, (måste anges om annan än förskrivaren registrerar), om förskrivaren registrerar så
behövs bara konfirmera de uppgifter som presenteras, välj ”Registrera”.
Det kommer då upp en fråga om patienten ska registreras till den vårdenhet som förskrivaren tillhör
(”tillgänglig patient”), välj ”Registrera”.
Nu visas vyn för att bekräfta Registrera tillgänglighet för Vårdtagare/Vårdgivare och vårdtagare, välj
”Registrera”.
Nu visas Registrera‐dialogen (i ramen visas det dosapotek som registreringen sker på)
Om patienten är hemmaboende bockar man i ”patienten bor hemma” och får sedan fylla i patientens
hemadressuppgifter, bara telefonnummer är obligatorisk i denna grupp.
”Namn på vårdenhet” ska sedan anges via Sökfunktionen. För att ”Sök”‐knappen ska bli tillgänglig
måste både Namn på vårdenhet och Ort anges innan sökning kan påbörjas (det räcker med ett tecken i
varje textruta). För hemmaboende patienter söker man här upp apoteket som doserna ska hämtas på.
För sökning på ”Namn på vårdenhet” (eller apotek) gäller att man kan ange del av namnet. Anger man
”ås” får man alltså med t ex ”Brattåsgården”. Däremot måste man ange inledande del i ort, t ex ”st”
skulle ge svaren Staden, Strängnäs och Stockholm som resultat. Ett tips är att skriva ”ap” eller ”pri” i
namn på vårdenhet när man vill söka ett apotek. Man väljer sedan den vårdenhet som kommer i
resultatlistan genom att klicka på raden
Sedan måste man fylla i gruppen: Ansvarig kontaktperson* Där är alla fält obligatoriska: Förnamn,
Efternamn, Telefonnummer, Adress, Postnummer och Ort
Fyll sedan i gruppen ”Information till dosapoteket*”; Första dosdag väljs ur kalendern, Första dosdag är
när man vill att patienten ungefärligt ska starta med dos, uppgifterna används till att prioritera på
dosapoteken hur snabbt man ska hantera den nya dospatienten. Kommentaren till dosapoteket är
också en typisk kompletterande uppgift om patienten, boendet eller läkemedel. Här kan man be om att
få meddelande när patienten är godkänd av dosapoteket, så att man vet när man kan börja ordinera.
Sedan måste man fylla i gruppen: ”Ordinationsansvarig enhet” som söks fram. För sökning på Namn på
Ordinationsansvarig enhet gäller att man kan ange inledande del av namnet, t ex så får man med
”Hälsan” men inte ”Trygg‐ Hälsan” om man anger ”hä”. På samma sätt måste man ange inledande del i
ort, t ex ”st” skulle ge svaren Staden, Strängnäs och Stockholm som resultat. Om du har svårt att hitta
rätt enhet, kontrollera att det står Dosapoteket Örebro, under Förvalt apotek under Inställningar på
förstasidan.
Ansvarig läkare är inte obligatoriskt men innehåller förnamn, efternamn och förskrivarkod på ansvarig
läkare
Välj ”Skapa” och man får upp en dialogruta om att dospatienten nu är registrerad/skapad men inväntar
godkännande från dosapoteket.
Upplägg av läkemedelsordinationer kan inte göras direkt efter upplägg av ny patient. Godkännande
från dosapoteket måste inväntas.
När man söker en patient och skriver in personnummer, finns det någon koppling
tillfolkbokföringsregistret? Ja Pascal söker på alla – är det inte en dospatient kommer personnummer
och namn upp och man får fråga om man vill gå vidare och registrera.
Bevakningslistor/rapporter
Det går i dagsläget inte att skapa bevakningslistor i Pascal eftersom det saknas tjänster från Apotekens
Service AB som kopplar samman förskrivare eller boende med patient. Önskemål är framfört. Däremot
kan man ställa in och flagga för utgåenderecept för varje patient. Gå in under inställningar (kugghjulet)
på förstasidan. Under ”visa” går det att välja hur många veckor innan ett recept går ut (1‐15 veckor)
som systemet ska varna (en flagga visas framför läkemedlet). För att se detta krävs dock att man aktivt
går in på patientens ordinationslista.
Rapportlista saknas i Pascal – önskvärt att denna kommer i Pascal – t ex stort värde av att kunna söka
fram en lista över vilka patienter som står på ett visst läkemedel. Det saknas tjänster från Apotekens
Service i dagsläget för att skapa dessa rapportlistor, de arbetar med att lösa problemet.
Dosapoteket skickar varningar med dospåsarna 3 månader och 1 månad innan recept tar slut, samt en
påminnelse med sista leveransen. Dessa bör uppmärksammas och kontakt tas med förskrivare för
förnyelse av recept.
Beställning av hela förpackningar
Önskat leveransdatum i beställningsvyn är det samma som datum för nästa ordinarie leverans. Sista
datum och klockslag framgår under kalendern. (Vill man ha leverans tidigare så väljer man datum. OBS!
detta tar dosapoteket ut leveranskostnad för).
Det går att lägga in beställningar i framtiden, t ex för leverans om tre månader. Apoteket hanterar
inget förrän det är dags, så fram till dess går det också avbeställa. Läkemedlet/varan kan avbeställas så
länge den inte är expedierad/levererad.
Alla legitimerade yrkeskategorier kan göra och följa beställningar av hela förpackningar.
Reservrutiner vid tillfälliga störningar i Pascal
För att få tag i aktuellt dosrecept, ring dosapoteket alternativt så kanske Pascal fungerar för annan
personalkategori på jobbet?
Dosapoteket Örebro: Tel: 010‐447 88 00 Fax: 010‐447 88 80
Ordinera nya läkemedel: Skriv på tomma rader på befintligt dosrecept och faxa till dosapoteket. Vid
akut behov av läkemedel kan man skriva direkt på dosreceptet och skicka det med patienten som får
gå till apoteket och få läkemedlet expedierat, alt skicka e‐recept.
Finns inget dosrecept, eller om det behövs fler rader att skriva på så finns tomma dosrecept på denna
länk: https://www.apotekensservice.se/Documents/dos/tomt_dosrecept.pdf .
Sätta ut läkemedel: Skriv datum och signera på aktuell rad på dosrecept, faxa till dosapoteket. Kom
ihåg att skriva under längst ner på dosreceptet.
Observera att man tydligt måste ange om ordinationsändringen är akut och att uttryckligen skriva om
nya påsar måste göras eller inte på dosreceptet innan man faxar det. Faxrecept har betydligt längre
hanteringstid på dosapoteket än ordinationer i Pascal.
Länkar
Länk till e‐learning/handbok: http://elearning.eordinationpascal.se/
E‐recept hamnar på dosreceptet / i Pascal
I och med att Pascal införs så slår man också ihop receptregistret med dosreceptregistret för
patienterna som har dosdispenserade läkemedel. Detta innebär att om patienten har/får e‐recept så
kommer dessa att visas i Pascal. Risken med detta är att äldre e‐recept (under senaste året) som
patienten aldrig har hämtat ut, visas i Pascal och ser aktuella ut. Det blir också ett problem om
läkemedlet finns med både som hel förpackning (från e‐receptet, dessa läkemedel hanteras som hel
förpackning) och dispenserat (från e‐dos/Pascal).
Gamla, slutexpedierade e‐recept syns i Pascal och på dosreceptet. Dessa kan nu sättas ut (9 juli).
Skickar man e‐recept till dospatienter visas de i Pascal som stående helförpackningar och ibland som
VB (vid behov) och från 31 augusti är ordinationer som har sitt ursprung i ett e‐recept markerade med
en symbol, ett ”snabel”‐e. När man registrerar en ny patient i Pascal kommer alla patientens e‐recept
(upp till ett år gamla) att visas i Pascal och på dosreceptet.
Fördelen att se e‐recept i Pascal är att man som vårdgivare får en samlad bild och att man kan ”rensa
bort” även inaktuella e‐recept.
Dialogruta för att komplettera information om adress?
När man försöker gå in på en del patienter så får man upp en dialogruta för att komplettera
information om adress till kontaktperson. Man kan inte komma vidare för att göra ordinationer utan
att fylla i detta. Denna ruta kommer upp för den första person som öppnar patienten i Pascal. Detta
beror på att det finns nya obligatoriska fält i Pascal som inte fanns i e‐dos. Vad ska man fylla i om man
inte vet vem som är kontaktperson? Fyll i en siffra (i postnr) eller ett tecken i fälten för att sedan kunna
spara.
Dosrecept som delningsunderlag
Dosreceptet är som namnet säger ett recept, och inte primärt ett delningsunderlag. Inera har under
hösten 2012 tillsammans med vården tagit fram ett delningsunderlag, som nu går att skriva ut från
Pascal.
Förbättringsförslag eller problem
Skickas till Mona-Lisa Lundqvist, Region Dalarna
[email protected]
Förskrivarkod på dosreceptet
Förskrivarkod och arbetsplatskod syns på dosreceptet. Detta har orsakat en del protester, bland annat
har risken för förfalskningar påpekats, och förbättringsförslag finns på att ta bort förskrivarkoden.
Enligt författningen måste förskrivarkod och arbetsplatskod finnas på ett recept. Apotekens Service
tillsammans med Läkemedelsverket ska enligt uppgift ha möte och diskutera detta.
Tröghet i systemet/Driftstörningar
Inera analyserar den tröghet i Pascal, som många upplever. Man försöker förbättra systemet
kontinuerligt, men det kan finnas lokala tekniska begränsningar som gör att Pascal upplevs trögt.
Om webbläsarens zoomfunktion används, blir Pascal trögt. Denna ska vara inställd på 100%.
Under Inställningar, finns nu möjligheten att stänga av animationer för möjlig bättre prestanda vid
äldre hårdvara och webbläsarversioner.
Ibland kan Pascal bli trögare efter en längre tids användning. Prova att logga ut och stänga alla
webbläsarfönster, för att sedan logga in igen.
Det har under början hösten 2012 varit en hel del nationella driftstörningar som bland annat berott på
fel hos Apoteket AB. Detta är inte acceptabelt och man har arbetat för att undvika detta i framtiden.
Man har under slutet av 2012 kopplat om Apoteket AB vilket har gjort att Pascal inte haft några
driftstörningar under senare delen av 2012 och början av 2013.
Olika arbetsplatser som förskrivare/medarbetaruppdrag
Som förskrivare arbetar man ibland på olika kliniker och arbetsplatser. För att kostnaden för
receptläkemedel ska hamna på rätt klinik, måste man ha ett medarbetaruppdrag för varje
klinik/arbetsplats i Pascal. Detta beställs via IT‐portalen av den på arbetsplatsen som har behörighet att
göra det. Kom även ihåg att ”avbeställa” när förskrivare slutar.
Versionsnummer på dosreceptet
Ibland kan det vara samma versionsnummer på dosreceptet, men dosreceptet ser olika ut ändå vid två
olika utskriftstillfällen. Detta orsakar förvirring. Enligt Apotekens Service AB så får dosreceptet ett nytt
versionsnummer när:
Dosunderlagets versionsnumrering stegas upp varje gång dosunderlagets status ändras från Godkänd
till Ej Godkänd. Dessa ändringar beror på:
Ett nytt recept inkommit
Ett recept blivit korrigerat (ändrat)
Ett recept blivit momentant utsatt med akutflaggan angiven. (Man har tryckt på ”sätt ut
direkt” och begärt en ny leverans av läkemedel)
Ändringar som inte påverkar status övergången mellan Godkänd och Ej Godkänd är:
Övriga utsättningar.
Med andra ord kan man sätta ut läkemedel utan att versionsnumret på dosreceptet ändras. Därmed
kan alltså dosrecept med samma versionsnummer se olika ut.