4 Sammankallande för Norrlandsalliansens möten

advertisement
Nordsvenska Bordtennisalliansen
Protokoll fört vid telefonsammanträde
Den 17 juni 2012 20.00-21.30
Deltagare:
Michael Helander
Anders Nordström
Björn Olovsson
Björn Tengblad
Dan Lorén
Sven-Gunnar Nordmark
Stig Andersson
Samordnare
Norrbotten
Hälsingland
Jämtland/Härjedalen
Gästrikland
Västerbotten
Kassör
Ej deltagit
Magnus Norgren
Mikael Liedholm
Nnnnn Mmmm
Ångermanland
Medelpad
Sekreterare Hälsingland
§1
Mötets öppnande och dagordning
Michael Helander öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Utsänt
förslag till dagordning fastställdes.
§2
Sekreterare för 2012-2013
I ordning att hålla med sekreterare för Norrlandsalliansens möten är
Hälsingland. Kunde ej närvara vid detta möte.
§3
Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. Läggs till
handlingarna.
§4
Sammankallande för Norrlandsalliansens möten
Michael Helander blir sammankallande för NA-möten framöver.
§5
Ekonomisk rapport
Stig Anderssons redovisade att aktuell behållning är 81 249,50.
Resebidrag kommer att lämnas till Norrlandslägren, ca 15- 20 000 kr.
§6
Tävlingsverksamhet
a) Gick igenom SBTF tävlingsprogram för 12-13, noterade några smärre
förändringar i förhållande till NA tidigare tävlingsplan.
b) Regionfinal Pingisiaden och NSM genomförs i Hälsingland 2012/2013
c) Regionfinal Top 12 genomförs i J/H för 2012/2013, Ås Pingis som arrangör.
d) Förslag att arrangörsordningen förändras så att distrikten arrangerar NSM år
1 och därefter Top 12 år 2. Förslaget skulle då se ut enligt följande.
J/H
H
N
Å
G
M
V
NSM
11/12
Top 12 NSM
12/13
Top 12 NSM
13/14
Top 12 NSM
14/15
Top 12 NSM
15/16
Top 12 NSM
16/17
Top 12 NSM
17/18
NSM
Top 12
18/19
Top 12 NSM
19/20
Inriktningen är att fatta beslut om detta vid nästa möte.
Om Distrikt ej kan genomföra arrangemanget vid planerad tidpunkt ska då
särskilt beslut tas av NA vem som skall vara arrangör?
§7
Läger
Team-stiga-träningslägret som skulle hållits i Umeå 28/10-1/11 flyttas till
Norrbotten för pojkarnas del (cirka 30 spelare). Ett separat läger hålls samtidigt i
Ås för tjejerna. 2 distriktspojkar och 2 distriktsflickor/ distrikt får tas ut till detta
läger mot normala totalt 2 distriktspelare/distrikt. Övriga läger - sommarlägret
samt 2-6/1 och marslägret hålls i Söderhamn.
§8
Utbildningsverksamheten
Ås kör U1-tränar-utbildning under den tävlingsfria helgen den 15-16 september,
Björn Tengblad ansvarig.
Distrikten redovisar vid nästa möte behoven av Förbundsdomarkurs.
§9
Info från SBTF


§ 10
Matilda Ekholm överklagan av SOK beslut rörande OS 2012.
SBTF kansli är utan lokaler från årsskiftet 2012, nya alternativ i
Stockholm eller ev. Köping undersöks.
Övriga frågor
a) Beslutades att deltagarna ska få ersättning för telefonkostnader 400kr/år. Var
och en mailar kontouppgifter till Stig så utbetalning kan ske.
b) Distriktsutredningen har hanterats på ett icke godtagbart sätt - vilket gör att
NA representant Anders Nordström hoppar av och en annan representant bör
utses - förslag tas fram till nästa NA-möte. A N kvarstår tills detta skett. En
heldagsträff kommer att genomföras i augusti eller början av september.
c) M Helander får kontakta J-G Jönsson ang standar och gamla protokoll,
tävlingsresultat m.m. för framtida arkivering.
d) Till nästa möte förbereder respektive Distrikt en kort redovisning rörande
”plan” för att inom Distriktet jobba mot målen ”Pingis 2016”. Vilka
aktiviteter planeras för att öka licensierade spelare, öka antalet klubbar och
skapa klubbar i kommuner där det saknas i dag.
Ansöker distrikten om medel för Fältprästverksamhet, ska vara inne till
SBTF senast den sista augusti.
§ 11
Nästa möte
Nästa möte genomförs söndag den 19/8 klockan 20.00 som telefonmöte.
Dagordning skickas ut några dagar innan mötet av Michael Helander.
Vid protokollet:
Download