Stämningsansökan Helsingborgs tingsrätt

Stämningsansökan
2015-02-02
Sida 1 (3)
Ärende LED 2015/156 handling 4
Helsingborgs tingsrätt
Box 712
251 07 HELSINGBORG
Ansökan om stämning
Kärande:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
Företrädd av:
Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander
Adress som ovan
E-post [email protected] och [email protected]
Telefon 08-120 20 762
Svarande:
Helsingborg kommun
251 89 Helsingborg
Saken:
Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)
______________________________
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot
Helsingborgs kommun (kommunen).
DO för som part talan för N.P. med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen
(2008:567, DL). N.P. har medgett att DO för hans talan.
Yrkanden
DO yrkar att kommunen förpliktas att till N.P. utge diskrimineringsersättning
med 30 000 (trettiotusen) kronor.
På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för
delgivning av stämning till dess full betalning sker.
DO yrkar också ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare
kommer att anges.
Box 3686
103 59 Stockholm
E-post [email protected]
Webb www.do.se
Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Organisationsnummer 202100-6073
Besök Torsgatan 11, Stockholm
Sammanfattning av grunderna för talan
Socialsekreteraren S.B. har, som företrädare för Socialtjänsten i Helsingborgs
kommun, i februari 2013 avfärdat N.P. kritik mot hennes hantering av ett
ärende med en kommentar med innebörden att han som grek/invandrare
ska/kan/borde återvända till sitt hemland om han inte var nöjd med hennes
arbetssätt.
Kommunen har härigenom behandlat honom sämre än andra behandlas eller
skulle behandlas i en jämförbar situation. Missgynnandet har haft samband med
N.P. etniska tillhörighet. Kommentaren i sig hade vidare samband med N.P.
etniska tillhörighet och kränkte hans värdighet.
Detta innebär att kommunen har utsatt N.P. för diskriminering i strid med 2
kap. 13 § jämfört med 1 kap. 4 § punkterna 1 och 3 DL. Kommunen ska därför
betala diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har
inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag.
Omständigheter
Bakgrund
N.P. är 46 år gammal och kommer ursprungligen från Grekland. Han har varit
bosatt i Sverige i 20 år och bor i Helsingborg.
Händelseförlopp
I februari 2013 skulle N.P. medverka vid ett möte på P:s skola med anledning
av sonens skolgång. N.P. blev skjutsad till skolan av en bekant, F.V.. De stod
utanför skolan och väntade på att få gå in på mötet.
Familjens socialsekreterare, S.B., som också skulle närvara vid mötet, kom
gående mot dem. N.P. gick fram till S.B.. Han hälsade och bad henne att
förhålla sig objektiv under det aktuella mötet. S.B. blev irriterad och sa ”gillar
du inte mitt arbetssätt, köp en enkel biljett till Grekland”.
Bevisning
Preliminär bevisuppgift
Förhör under sanningsförsäkran med N.P. angående omständigheterna vid
mötet i februari 2013. Förhöret åberopas till styrkande av att
socialsekreteraren har uttalat sig på det sätt som har angetts. Förhöret
åberopas även till styrkande av skäligheten i det yrkade beloppet.
2. Förhör under sanningsförsäkran med N.P. angående omständigheterna vid
mötet i februari 2013. Förhöret åberopas till styrkande av att
socialsekreteraren har uttalat sig på det sätt som har angetts. Förhöret
åberopas även till styrkande av skäligheten i det yrkade beloppet.
1.
2 (3)
Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften 2 400 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto
814062-6.
Anna Rosenmüller Nordlander
Bilagor
1.
2.
Rättegångsfullmakt
Kvitto på betald ansökningsavgift
3 (3)