Anbudsformulär och sanningsförsäkran

Anbudsformulär och sanningsförsäkran
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag
UPP 2016/265
Upphandling av Serverbaserad lagring
Anbudsgivare
Anbudsgivande företag
Kontaktperson för anbudet
Anbudsgivande företags organisationsnummer
Kontaktpersonens telefonnummer
Anbudsgivande företags postadress
Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
Till anbudet bifogas begäran om kommersiell sekretess
Kontaktpersonens e-postadress
Ja ☐
Nej ☐
E-postadress till vilken meddelande om tilldelningsbeslut ska skickas
1. Krav på leverantören
Härmed bekräftas att samtliga i förfrågningsunderlagets avsnitt 1, ”Krav på Leverantören”,
angivna förutsättningar accepteras samt att samtliga ställda krav uppfylls och accepteras.
2. Krav på vara och tjänst
Härmed bekräftas att samtliga i avsnitt 2, ”Krav på vara och tjänst”, angivna förutsättningar
accepteras samt att samtliga ställda krav uppfylls och accepteras.
3. Anbudsutvärdering
Härmed bekräftas att modellen för anbudsutvärdering, avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget,
förstås och accepteras.
Sida 1 av 3
Anbudsformulär och sanningsförsäkran
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag
UPP 2016/265
3.1. Priser
Priser för genomförande av uppdraget, inkluderande samtliga med uppdraget förenade
kostnader, anges nedan. Belopp anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt.
I de fall anbudsgivaren väljer att offerera likvärdiga produkter ska ”Likvärdigt alternativ”
markeras. Artikelnummer och beskrivning för alternativa produkter ska i dessa fall anges för
respektive produkt i nedanstående varukorg.
Artikelnr/beskrivning
Antal
1
Pris/st
Summa
2
1
12
10
1
22
10
5
1
Totalpris
Sida 2 av 3
Anbudsformulär och sanningsförsäkran
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag
UPP 2016/265
4. Bilagor till anbudet
För att styrka att de specificerade kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls lämnas
beskrivningar och redovisningar enligt nedan numrerade bilagor till detta anbudsformulär.
Bilagor till anbudet
1) Kopia av aktuellt registreringsbevis
Enligt krav 1.2 i förfrågningsunderlaget.
Undertecknande av sanningsförsäkran och anbud
Härmed försäkras på heder och samvete att Företaget, med namn och organisationsnummer
enligt detta formulär, och i företaget verksamma personer som genom att vara ägare,
delägare eller genom sin befattning i företaget har att företräda detta;





inte är satt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för
ackord,
inte tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastade näringsförbud,
inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller liknande förfarande,
inte under de senaste fem åren är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt
lagakraftvunnen dom,
inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen som kan beaktas som
allvarligt.
Detta anbud är från vår sida bindande till och med den 02 februari 2017.
Ort
Datum
Firmatecknares underskrift 1
Namnförtydligande och titel
1 Notera
att anbudet ska undertecknas av en firmatecknare för det anbudsgivande
företaget. Om annan behörig företrädare för företaget avser underteckna anbud och
sanningsförsäkran bifogas fullmakt för denne, undertecknad av firmatecknare, anbudet.
Sida 3 av 3