Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Beskrivning av kommunen
Befolkning och bebyggelse
Redovisa uppgifter som kan ha betydelse för anbudsgivarna, t.ex. läge, avstånd,
storlek, antal invånare, antal hushåll totalt och fördelat på boendeform,
befolkningsstruktur, tätorter, landsbygd, fritidsområden, turism, skärgård,
centrumanläggningar, företag och näringsliv, utvecklingstendenser, prognoser och
annat av intresse.
Mer information om kommunen finns att hämta på kommunens hemsida
www.kommun.se .
Kommunens organisation för avfallshanteringen
Nn-nämnden har det verkställande ansvaret för den avfallshantering som enligt
miljöbalken faller på kommunens ansvar.
Ange det som kan ha betydelse för anbudsgivarna och uppdraget, t.ex. ansvar,
personalresurser, vem som har tillsyn över avfallshanteringen lokalt och samarbete
inom och utom kommunen när det gäller avfallsfrågor. Antal återvinningscentraler
och hur förpackningsinsamlingen fungerar i kommunen kan också vara bra att
redovisa.
1(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Formulär Kvalificering
Anbudsgivare:
Organisationsnummer:
Senaste registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande, bilaga nr:
(SKV 4820 eller motsvarande, bilaga nr:)*
(Senaste årsredovisningen, bilaga nr:)*
Kreditvärdighetsbedömning från UC eller motsvarande, bilaga nr:
Förteckning över liknande uppdrag, bilaga nr:
Referenser, bilaga nr:
Anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem, bilaga nr:
Anbudsgivarens miljöledningssystem, bilaga nr:
Eventuell underentreprenör, bilaga nr:
Tillstånd för transport av avfall, bilaga nr:
(Tillstånd för transport av farligt avfall, bilaga nr:)*
Förfrågningar angående anbud ska ställas till:
Namn:
E-postadress:
Telefon:
Mobil:
Härmed bekräftas att alla krav enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.1-3.3
uppfylls.
Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren:
Namnförtydligande:
* Uppgiften kan tas med, se förfrågningsunderlag.
2(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Formulär Uppdraget
Undertecknad anbudsgivare försäkrar att uppdraget kommer att genomföras i
enlighet med de krav och villkor som finns i förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivare:
Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren:
Namnförtydligande:
För genomförande av uppdraget bifogas begärd beskrivning med följande
bilagor (siffrorna motsvarar punkterna på nästa sida):
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
B1:
B2:
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
3(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Beskrivning av uppdragets genomförande
Uppdragets genomförande ska beskrivas av anbudsgivaren. Bifoga gärna exempel på
det som beskrivs, t.ex. hur kraven i förfrågningsunderlaget ska uppnås.
Anbudsgivarens beskrivning av uppdragets genomförande kommer att ingå i
utvärderingen av anbuden. Under varje del ges exempel på hur beställaren kan
komma att poängsätta anbuden. Endast hela poäng delas ut. Uppgifterna kan tas
med i förfrågningsunderlaget.
A) Organisation
A1) Beskriv hur den lokala organisationen kommer att se ut. Var planerar
anbudsgivaren att lokalisera expeditionen och fordonens uppställningsplats?
A2) Hur många och vilken typ/funktion av fordon kommer att användas vid
utförandet av uppdraget? Ange även eventuella reservfordon.
A3) Hur kommer arbetsledning för driften att organiseras? Ange antal personer och
hur stor del av deras tjänst som kommer att avse detta uppdrag.
A4) Ange hur många personer som kommer att arbeta med insamling av alla
förekommande avfallsfraktioner och uppdrag. Ange även hur många timmar per
vecka var och en kommer att arbeta.
A5) Vilka stödfunktioner för detta uppdrag finns hos anbudsgivaren, t.ex. centralt
placerade kvalitetssamordnare eller administrativ personal?
5 poäng
Anbudet visar att den lokala organisationen kommer att vara utmärkt. Lokal
expedition och uppställningsplats för fordon kommer att finnas i kommunen,
verksamheten kommer att bedrivas med tillräckligt antal kompetent personal och
fordon för alla olika uppdrag, samt med ersättare och reservfordon vid eventuella
bortfall. Arbetsledare kommer att finnas och ges tillräcklig tid för att arbeta med
detta uppdrag. Stödfunktioner finns centralt för behov utöver den dagliga driften.
4 poäng
Anbudet visar att den lokala organisationen kommer att vara bra. Lokal expedition
och uppställningsplats för fordon redovisas, verksamheten kommer att bedrivas med
tillräckligt antal kompetent personal och fordon för alla olika uppdrag. Arbetsledare
kommer att finnas för uppdraget. Vissa stödfunktioner finns centralt för behov utöver
den dagliga driften.
3 poäng
Anbudet visar att den lokala organisationen kommer att vara acceptabel. Anbudet
visar inte att extra resurser och stöd kommer att finnas.
2 poäng
Den lokala organisationen är mindre bra. Anbudet visar inte att uppdraget kommer
att bedrivas med tillräckliga resurser eller stödfunktioner.
1 poäng
Anbudet är bristfälligt och visar att uppdraget inte kommer att kunna utföras i
enlighet med förfrågningsunderlagets krav.
4(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
B) Personal
B1) Vilken utbildning kommer personalen att ha/få under avtalstiden?
B2) Hur arbetar företaget med anställnings-, bemannings- och vikariefrågor,
introduktion av nyanställda samt personalutveckling?
5 poäng
Anbudet visar att personalarbetet är utmärkt. Utbildnings- och utvecklingsplaner
samt introduktionsprogram bifogas anbudet. Exempel på att företaget arbetar för
jämställdhet och mot diskriminering, samt med missbruksfrågor, bifogas anbudet.
4 poäng
Anbudet visar att personalarbetet är bra. Vissa exempel på personalarbetet bifogas
anbudet.
3 poäng
Anbudet visar att personalarbetet är acceptabelt. Personalen får viss utbildning.
Tydliga exempel saknas.
2 poäng
Personalarbetet är mindre bra. Det har brister som kan påverka uppdraget negativt.
1 poäng
Personalarbetet är bristfälligt och visar att uppdraget inte kommer att kunna utföras
i enlighet med förfrågningsunderlagets krav.
C) Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet
C1) Beskriv företagets kvalitetsarbete. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att
kvalitén på tjänsten ska bli så hög som möjligt? Beskriv t.ex. hur registrering och
uppföljning av avvikelser och klagomål görs.
C2) Beskriv hur företaget avser att planera och organisera arbetet inför
entreprenadens start.
C3) Beskriv företagets miljöarbete. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att
miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt?
C4) På vilket sätt kommer arbetsmiljöarbetet att bedrivas i detta uppdrag?
C5) På vilket sätt kommer arbetet med trafiksäkerhet att bedrivas i detta uppdrag?
5 poäng
Anbudet visar tydligt att arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet är
utmärkt. Alla efterfrågade beskrivningar med utmärkta exempel bifogas anbudet. De
åtgärder som företaget avser att vidta för att kvalitén ska bli så hög som möjligt och
miljöbelastningen ska bli så låg som möjligt är utmärkta. Hur kraven i främst punkt
5.7 i förfrågningsunderlaget ska uppfyllas framgår tydligt.
4 poäng
Anbudet visar tydligt att arbetet med kvalitet m.m. är bra. Vissa exempel bifogas
anbudet.
3 poäng
Anbudet visar att arbetet med kvalitet m.m. är acceptabelt. Tydliga exempel saknas.
2 poäng
Arbetet med kvalitet m.m. är mindre bra och kan påverka uppdraget negativt.
5(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
1 poäng
Anbudet visar att arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet är
bristfälligt och visar att uppdraget inte kommer att kunna utföras i enlighet med
förfrågningsunderlagets krav.
Varje avsnitt A, B och C måste uppnå minst 3 poäng vardera för att godkännas.
Om olika delentreprenader handlas upp samtidigt bör anbudsgivarna
uppmärksammas på att beskriva organisation m.m. separat för varje delentreprenad.
6(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Frågor vid referenstagning vid upphandling av
avfallshämtning
Entreprenör:
Kommun:
Namn på referent:
Telefonnummer:
Uppdragets art:
Ungefärlig årsomsättning:
Ingår kundtjänst/fakturering:
1. Är du väl insatt i entreprenörens arbete eller finns det någon annan person som
kan verksamhetsfrågorna bättre?
2. Anser du att entreprenören har kompetens och resurser att utföra uppdraget
tillfredsställande?
3. Hur fungerar samarbetet på olika nivåer er emellan?
(Nåbarhet, svar på frågor inom rimlig tid, utveckling)
4. Gör entreprenören det de ska enligt avtalet och det ni för övrigt kommer
överens om?
5. Hur många klagomål/synpunkter från kunder kommer till er kännedom:
a) mycket få/färre än förväntat b) några/ungefär som förväntat c) många/fler än
förväntat? Finns det några siffror eller jämförelser med andra entreprenörer?
6. Anser du att företaget generellt har ordning och reda?
(Redovisningar, avvikelser/klagomål)
7. Har några revisioner eller uppföljningar av avtalet utförts? Resultat?
8. Finns det några synpunkter på entreprenörens fordon?
(Hålls i vårdat skick, går ofta sönder, tillräckligt med reservfordon)
9. Hur fungerar entreprenörens teknik, t.ex. identifieringssystem, taggar, vågar?
10. Vill du ha samma entreprenör i nästa avtalsperiod också?
11. Vilket betyg vill du ge dem i en skala på 1 – 10 när det gäller:
a. Kompetens?
b. Samarbetsförmåga?
c. Utvecklingsbenägenhet/bra idéer?
12. Eventuellt övrigt?
Sammanfattande bedömning (görs av den som ställer frågorna):
Referenserna är
 Utmärkta
 Bra
 Godtagbara
 Mindre bra
 Dåliga
7(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Vid referenstagning är det viktigt att alla referenter får svara på samma frågor.
Som referens räknas även beställarens egna erfarenheter av anbudsgivaren.
Beställaren kan också söka egna referenser. Denna text bör skrivas in i
förfrågningsunderlaget om referenser ska användas som utvärderingskriterium.
Referenserna kan poängsättas på likartat sätt som i förslaget till poängsättning i
formulär Uppdraget. Samma antal referenter måste användas för alla anbudsgivare
för att få jämförbara resultat.
8(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
Koncept till
Upphandlingskontrakt
för avfallshämtning i XX kommun ååmmdd – ååmmdd
Delentreprenad 1
1 § PARTER
Beställare:
KOMMUN
Adress
Postdress
Entreprenör:
FÖRETAG
Adress
Postadress
2 § UPPDRAGET
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning utföra avfallshämtning i XX
kommun i överensstämmelse med
1. detta kontrakt,
2. förfrågningsunderlag daterat ååmmdd,
3. komplettering av förfrågningsunderlag daterad ååmmdd,
4. anbud daterat ååmmdd.
Om det finns motstridiga uppgifter i handlingarna gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning.
3 § OMFATTNING
Entreprenörens åtagande i denna delentreprenad omfattar
1. hämtning av kärl- och säckavfall
2. hämtning av grovavfall
3. hämtning av trädgårdsavfall
4. hämtning av latrin
5. transport till omlastningsstation eller annan avlämningsplats
4 § AVTALSTID
Avtalet träder i kraft ååmmdd och upphör att gälla ååmmdd utan föregående
uppsägning. På beställarens begäran kan avtalet förlängas med två år direkt eller med
ett år i taget två gånger. I så fall ska beställaren senast ååmmdd och, om avtalet redan
har förlängts med ett år, senast ååmmdd meddela detta.
5 § UNDERENTREPRENÖR
Som underentreprenör för hämtning av xx kommer entreprenören att anlita xx.
6 § SÄKERHET
Som säkerhet för rätta fullgörandet överlämnar entreprenören till beställaren ett
förhandsbesked från bank om säkerhet på xxx xxx kronor i samband med
9(10)
Bilaga X till förfrågningsunderlag vid upphandling av avfallshämtning
avtalstecknandet. Säkerheten/bankgarantin ska överlämnas till beställaren senast
dagen innan avtalet träder i kraft.
7 § ERSÄTTNING
De överenskomna ersättningarna framgår av anbud daterat ååmmdd.
Ta med säkerhet om så har krävts i förfrågningsunderlaget. Om tillstånd för
transport av avfall ännu inte har kunnat uppvisas för beställaren kan det vara bra att
skriva in något om det, se punkt 3.3 i förfrågningsunderlaget.
8 § ÖVRIGT
Ta med eventuella övriga villkor som behöver vara med.
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Kommun den ___________________
Ort den _________________
För beställaren
För entreprenören
____________________________
Namn
Kommun
Titel
________________________
Namn
Företag
Titel
10(10)