Landstingskontoret

advertisement
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Upphandling
2017-07-15
Frågor och svar 7
FRÅGOR & SVAR Läkemedel på rekvisition
SLL450 2013
Fråga 59
För ATC kod J01DD04 samt V03AB25 saknas bipacksedel, ref
www.FASS.se.
Bipacksedel tycks vara ett skall-krav för dessa ATCkoder, hur ser SLL på
detta? Övrig information (SPC+FASS-text) om aktuella läkemedel finns
dock på www.fass.se
Svar
Bipacksedlar och förpackningsinformation skall bifogas för utvärdering
enligt Ekonomiskt mest fördelaktiga (se respektive viktningsmall) av bl.a.
hanterbarhet.
Detta skall tolkas som tillgängliga bipacksedlar och
förpackningsinformation. Om bipacksedel inte finns anses det som en brist
i utvärderingen.
Fråga 60
Enligt punkt 2.3.4 i Anbudsinbjudan ska anbudsgivaren lämna uppgifter
om leveranssäkerhet. Vidare ska anbudsgivaren i de fall anbudsgivaren haft
leveransproblem, lämna uppgift om hr det har åtgärdats för att säkerställa
framtida leveranser. Vid vilken procentuell leveranssäkerhet gäller det
senare? Behöver sådan skickas om leveransstatistiken ligger mellan 96 och
100 %?
Svar
En leveranssäkerhet på mellan 96 och 100% får betraktas som hög och
tillfredsställande. Skulle anbudsgivaren trots höga siffror haft
leveransproblem under en period bör en åtgärdsbeskrivning ingå i anbudet.
Fråga 61
Licensprodukterna Edecrina, ATC kod: C03CC01 och Fenylefrin, ATC kod
C01CA06, efterfrågas i er senaste upphandling. Hur många förpackningar
handlar det om per år? Total inköpsvärdet är enligt bilaga 1.1. 870 tSEK och
930 tSEK.
Svar
Statistik bifogas i separat mejl.
Postadress
Box 22550, 104 22 Stockholm
E-post
[email protected]
Besöksadress
Crafoordsväg 19
Kommunikationer
Buss 3, 40, 52 & 62, T-bana Rådhuset
Telefon
Växel 08-737 25 00
Direkt 08-690 57 21
Fax
08-690 59 25
Internet
www.sll.se
2 (3)
Fråga 62
Duger en elektronisk signatur eller måste vi signera hard-copy och scanna
till PDF?
Svar
Anbudet skall undertecknas och scannas till pdf.
Fråga 63
I avtalsmallen ombeds vi skriva in en kontaktperson för "ENTREPRENÖR
FÖR LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING". Vad menas med detta?
Svar
Detta fylls i av SLL.
Fråga 64
I upphandling LS1205-0633 efterfrågar ni ATC-kod J06BB16 Palivizumab
med utvärdering lägst pris. Denna produkt ligger i läkemedelsförmånen och
har ingen konkurrens på marknaden.
Vår fråga är hur ni resonerat i och med att den efterfrågas i denna
upphandling?
Svar
Även om ingen motsvarande produkt finns registrerad kan konkurrens
finnas i form av parallellimport.
Fråga 65
Med anledning av ert svar på fråga 17 nedan, skulle vi vilja få besked om
vilket/vilka som är skälen till varför ni inte godkänner likvärdiga läkemedel
i denna upphandling enligt LOU 6:4-5§§.
Fråga 17
Ni efterfrågar i er rubricerade upphandling inom området ”infektion”
läkemedlet” J02AX06 Anidulafungin.
Är det okej att i enlighet med LOU 6:4-5 §§ offerera den likvärdiga
produkten J02AX05 Micafungin (Mycamine)? Vi har guidelines
(behandlings rekommendationer) som styrker att produkterna är lika.
3 (3)
Svar
Nej, inte okej. Offereras produkter med annan ATC-kod än det som anges i
1.1 Specifikation till läkemedel anses det skall-kravet inte uppfyllt och
anbudet förkastas på den punkten. Skallkravet är att erbjuda produkter
enligt angivna ATC-koder.
Svar
Kraven som ställs avser inte farmakologiskt effekt utan kraven avser
verksam substans. Verksam substans anges i överensstämmelse med ATCklassificering.
Fråga 66
Har en fråga angående paracetamol. I förfrågan frågar men efter 500mg.
Alvedon 665mg togs ju in tidigare. Ska inte den vara med?
Svar
Konkurrens finns på övriga styrkor men just denna styrka finns ingen
konkurrens och tas därför inte med på förfrågan.
Download