anbudsförfrågan - Ängelholms kommun

Datum
2012-11-08
ANBUDSFÖRFRÅGAN
Ni inbjuds inkomma med anbud på ”Nyårsfirande 2012”
Ängelholms kommun har arrangerat nyårsfirande på Stortorget i Ängelholm sedan 2007.
Om du/ni är intresserade av att genomföra arrangemanget i år vill kommunens ha
förslag till genomförande senast den 26 november 2012. Kommunens bidrag är 50 000 kr,
inkl. alla omkostnader.
Köpare
Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977
Sista anbudsdag
2012-11-19.
Anbudet ska vara giltigt t.o.m.
2013-01-31.
Leveransdag och plats
Aktuell tidpunkt för evenemanget är sen kväll/natt den 31 december 2012 omkring klockan
23.00 - 01.00. Platsen är Stortorget i Ängelholm. P g a ombyggnad av Stortorget kan annan
intilliggande plats behöva användas för vid uppskjutning av fyrverkerier, t ex Tegelbruksbron.
Upphandlingsform
Direktupphandling enligt 15 kap Lagen om offentlig upphandling LOU (2010:571)
Upplysningar under upphandlingen
Namn: Lena Tebring
Tfn: 0431-87252
e-post: [email protected]
Krav på leverantör
Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Företaget skall vara registrerat för F-skatt.
Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen
eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. I enlighet med LOU 10 kap.
Anbudsgivare skall i anbudet ange sitt organisationsnummer
Den upphandlande enheten kan komma att kontrollera anbudsgivaren uppfyller kraven via
skatte- och kronofogdemyndigheten eller på annat sätt.
1
Datum
2012-11-08
Kravspecifikation
Aktuell tidpunkt för evenemanget är sen kväll/natt den 31 december 2012 omkring klockan
23.00-01.00
Platsen är Stortorget och/eller Tingstorget i Ängelholm.
Evenemanget ska innehålla ett fyrverkeri.
Årets talare (kulturpersonlighet) som Kultur- och Fritid tar fram
Evenemanget ska vara gratis för besökare.
Kommunens bidrag inkl alla omkostnader är 50 000 kronor.
Anbudsgivaren svarar för samordning och genomförande av nyårsfirandet i form av
 projektledning
 tillståndsansökan
 vakter
 inköp av fyrverkerier
 anlitande av person som ansvarar för fyrverkeriet
 anlitande av kulturpersonlighet
 användande av ljud- och ljusutrustning
 information till boende/verksamheter kring torgen
 praktiska frågor som elinkoppling, säkerhet kring fyrverkeriet, städning, toaletter
 marknadsföring av evenemanget (inklusive annonskostnader och dylikt)
Det ska tydligt framgå att det är Ängelholms kommun som arrangerar nyårsfirandet.
Anbudsgivaren förväntas stämma av med Ängelholms kommun, Kultur- och
Fritidsförvaltningen, kultursamordnare, Mårten Hafström, under arbetet med planeringen inför
evenemanget.
Anbudsgivaren kan kostnadsfritt nyttja Kultur & Fritidsförvaltningens projektor, se spec. nedan:
Fabrikat: Panasonic , modell: PT-D6000ES (inkl. standardobjektiv) , typ: DLP Ljusstyrka : 6500
Ansi Lumen. Upplösning: XGA (1024x768) , bildförhållande: 4:3 .Omgivande temperaturer:
Projektorn är specificerad att klara drift i temperaturer mellan 0-45° Celsius. Projektorn klarar av
att göra en bild som är 12 meter bred och 8 meter hög på 25 meters avstånd. Övrigt: Objektiv
med andra linsfaktorer till ovan-stående projektor finns att hyra olika leverantörer.
Anbudet skall beskriva nyårsfirandets upplägg och genomförande. Budget ska medfölja
anbudet med en specifikation.
I anbudet vill Ängelholms kommun att det anges en referens som kommunen kan kontakta för
att få veta mer om tidigare uppdrag av liknande art utförda av anbudsgivaren.
2
Datum
2012-11-08
Kommunens åtaganden
Ängelholms kommuns tekniska kontor kan bistå arrangören med avstängningsmaterial i den mån
det finns tillgängligt, med information om elinkoppling, att skriva lokala trafikföreskrifter för
stängning av gator och parkeringar.
I kommunens åtaganden ingår inte:
Att hyra in extra avstängningsmaterial.
Skyltning i samband med avstängda gator och parkeringar.
Kostnader för elinkoppling, städning, toaletter, vakter och tillståndsansökan.
Utvärdering
Under förutsättning att anbudsgivaren uppfyller kraven under punkten ”Krav på leverantören”
går anbudet vidare till utvärdering.
Det anbud som lämnat det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet kommer att antas. Vid
värderingen kommer vikt att läggas till hur kreativt och innovativt förslaget upplevs samt hur väl
det motsvarar kommunens förväntningar (baserad på budgeten samt uppläggsplanen).
KOMMERSIELLA VILLKOR
Uppdrags utförande
Företaget skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal
och med den skicklighet och omsorg som Ängelholms kommun har anledning att förvänta av ett
välrenommerat företag verksamt inom branschen.
Krav på leverantören
Leverantören förbinder sig och ansvarar för
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter,
att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden
att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas kommunen,
att avkräva samma utfästelse av den som leverantören i förekommande fall anlitar.
Handlingarnas inbördes rangordning
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter
eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning:
1. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar
2. Anbudsinfordran
3. Anbudsgivarens offert
Betalningsvillkor
30 dagar netto efter genomförd tjänst och godkänd faktura. Faktureringsavgifter,
betalningsavgifter eller dylikt accepteras ej.
3
Datum
2012-11-08
Dröjsmålsränta
Enligt svensk räntelag
Administrativa avgifter
Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av
behörig företrädare för båda parter.
Rätt att innehålla betalning
Har köparen krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av uppdraget inte är
genomfört på överenskommet sätt har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som
motsvarar kravet.
Överlåtelse av avtal
Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal
Tvist
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i
svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Välkommen att skicka in Ert anbud via e-post eller brev märkt ”Anbud Nyårsfirande 2012” till:
Ängelholms kommun, så det är oss tillhanda senast 2012-11-19.
Ängelholm kommun
Kommunledningskontoret - kanslienheten
Att: Lena Tebring
286 80 ÄNGELHOLM
e-post: [email protected]
Med vänliga hälsningar
Lena Tebring
4