1(3)
Referens
Datum
Virpi Classon
Diarienr
2012-11-02
SN351-2012
Bilaga 3 Kravspecifikation
1
Anbudsmall
Produkter ingående i denna upphandling redovisas i bilaga 7.
Anbudsgivaren ska besvara varje kolumn i ovanstående bilaga.
se bilaga 8.
2
Pris
Priset skall anges i den enhet som efterfrågas i bilaga 7.
Anbudspriser skall anges netto i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt
och skall inkludera samtliga åtaganden, såsom frakt, emballage, REPAavgift, försäkring, transport, tull och miljöavgift enligt denna förfrågan.
3
Förpackning och märkning
För varje produkt (position) i anbudsmall ska redovisas produkternas
förpackningar i efterfrågad enhet avseende:
 Avdelningsförpackning = antal enheter per minsta förpackning
 Transportförpackning = antal enheter lika med eller större än
ovanstående
 Pall =anges om möjligt
 Minsta beställningsbara antal ska vara angivet och klart framgå av
anbudet. (Minsta beställningsbara mängd som kan beställas från
leverantör). Denna förpackning ska vara väl anpassad till förväntad
förbrukning.
För att underlätta identifikationen av produkterna ska leverantörens
artikelnummer överensstämma med de artikelnummer som framgår av
förpackningarna.
4
Standard och direktiv
Erbjudna produkter/utrustning ska uppfylla tillämplig Europeisk standard eller om sådan inte finns -internationella eller svenska standarder.
POSTADRESS
Enhet Borås/Skövde
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
Växeln
Direkt 010-441 39 82
Mobil 0709-314781
[email protected]
2(3)
5
Kvalitet
Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta enligt tillämpligt EUdirektiv.
- Medicintekniska produktdirektivet - MDD.
6
Funktion och användarkrav
Sortimentet omfattar produkter för ileostomi, colostomi, urostomi,
kontinenta stomier samt fistel/sårbandage för vuxna och barn.
7
Miljökrav
Producentansvaret för förpackningar ska uppfyllas för offererade
produkter genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i
tidigare led är ansluten till REPA-registret och/eller Svensk Glasåtervinning
eller genom ett eget fungerade system. (SFS 1997:185 med ändringar). För
information ang. producentansvar för förpackningar se: www.repa.se
Allergena tillsatser
Alla produkter skall vara fria från tillsats av naturgummilatex.
Förpackning av plast
Alla produkters förpackningsmaterial skall vara fria från PVC.
Förpackning av cellulosa
Papper/kartong i transport- och avdelningsförpackningen skall vara oblekt
eller blekt utan klorgas, d.v.s. enligt TCF- eller ECF-metoden1. AOXutsläppet2 till recipienten får inte överstiga 0,25 kg/ton massa.
VGR: s miljökrav enligt ovan är miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier,
www.msr.se
8
Leveransförutsättningar
Västra Götalandsregionen genomför för närvarande en översyn av
materialflödet till regionens inrättningar. I samband med detta kommer
Regionservice Inköp att öka fokus på leverantörernas leveranstider.
Målsättningen är att erhålla korta leveranstider som ger ett snabbt flöde och
minskad egen lagerhållning.
Leverans ska erhållas inom 2 arbetsdagar. Leverans ska ske under ordinarie
arbetsdagar mellan 07.00 – 16.00.
Leveranser av akutkaraktär bör kunna erbjudas av anbudsgivare.
Beställning som sker före kl 14.00 ska leverans erhållas nästkommande
vardag.
1 ECF: blekt med klordioxid; TCF: blekt utan klorinnehållande kemikalier
2 AOX= Absorberbara organiskt bundna halogener mäts i utsläpp från tillverkningsprocessen
3(3)
9
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska bifogas anbudet och utformas
enligt gällande EU-lagstiftning. Se kemikalieinspektionens hemsida för mer
information www.kemi.se