Anbudsformulär

advertisement
Anbudsformulär
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag
UPP 2017/50
Konsultstöd för IDM-tjänst
Anbudsgivare
Anbudsgivande företag
Kontaktperson för anbudet
Anbudsgivande företags organisationsnummer
Kontaktpersonens telefonnummer
Anbudsgivande företags postadress
Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
Till anbudet bifogas begäran om kommersiell sekretess
Kontaktpersonens e-postadress
Ja ☐
Nej ☐
E-postadress till vilken meddelande om tilldelningsbeslut ska skickas
1. Krav på leverantören
Härmed bekräftas att samtliga i förfrågningsunderlagets avsnitt 1, ”Krav på Leverantören”,
angivna förutsättningar accepteras samt att samtliga ställda krav uppfylls och accepteras.
2. Krav på tjänsten
Härmed bekräftas att samtliga i avsnitt 2, ”Krav på tjänsten”, angivna förutsättningar
accepteras samt att samtliga ställda krav uppfylls och accepteras.
3. Anbudsutvärdering
Härmed bekräftas att modellen för anbudsutvärdering, avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget,
förstås och accepteras.
4. Avtalsvillkor
Härmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, avsnitt 4, angivna avtalsvillkoren
accepteras.
4.1. Priser
Priser för genomförande av uppdraget, inkluderande samtliga med uppdraget förenade
kostnader, anges nedan. Belopp anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt.
Tjänst
Senior konsult
Junior konsult
Utvärdering
Pris
kr/timme
kr/timme
*60 timmar
*40 timmar
Sida 1 av 2
Anbudsformulär
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag
UPP 2017/50
5. Bilagor till anbudet
För att styrka att de specificerade kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls lämnas
beskrivningar och redovisningar enligt nedan numrerade bilagor till detta anbudsformulär.
Bilagor till anbudet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kortfattad beskrivning av företaget
Namnlista konsulter
CV och beskrivning konsulter
Avtalad kompetens över tid
Referensuppdrag, 2 st. styrkta
Kopia av aktuellt registreringsbevis
Beskrivning enligt krav 1.1 i förfrågningsunderlaget.
Beskrivning enligt krav 1.2 i förfrågningsunderlaget.
Beskrivning enligt krav 1.2 i förfrågningsunderlaget.
Beskrivning enligt krav 1.2 i förfrågningsunderlaget.
Enligt krav 1.3 samt bilaga 2 till förfrågningsunderlaget.
Enligt krav 1.6 i förfrågningsunderlaget.
Undertecknande av sanningsförsäkran och anbud
Härmed försäkras på heder och samvete att Företaget, med namn och organisationsnummer
enligt detta formulär, och i företaget verksamma personer som genom att vara ägare,
delägare eller genom sin befattning i företaget har att företräda detta;







inte är satt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för
ackord,
inte tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastade näringsförbud,
inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller liknande förfarande,
inte under de senaste fem åren är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt
lagakraftvunnen dom,
inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen som kan beaktas som
allvarligt.
inte gjort sig skyldig till brott enligt LOU, 13 kap. 1 §.
inte står under sådana missförhållanden som anges i LOU 13 kap 2 §.
Detta anbud är från vår sida bindande till och med den 31 augusti 2017.
Ort
Datum
Firmatecknares underskrift 1
Namnförtydligande och titel
att anbudet ska undertecknas av en firmatecknare för det anbudsgivande
företaget. Om annan behörig företrädare för företaget avser underteckna anbud och
sanningsförsäkran bifogas fullmakt för denne, undertecknad av firmatecknare, anbudet.
1 Notera
Sida 2 av 2
Download