ANBUDSFORMULÄR
till upphandling
”Kontorspapper”
Dnr. 10-024
Handling upprättad av
Avesta Kommun
Kommunkansliet
Upphandlingsenheten
1 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
 LEVERANTÖR
Företagets namn
Utdelningsadress
Postnummer
Telefon (växel)
Fax
Ort
E-post
UPPGIFTER OM REGISTRERING
Anbudsgivarens organisationsnummer
Företagsform
AB
HB
Reg. för mervärdeskatt
Ja
Nej
KB
EK förening
Enskild firma
Skatteslag
A-skatt
Annan form
Reg. för arbetsgivaravgift
F-skatt
FA-skatt
Ja
Nej
UPPGIFTER OM FÖRETAGET
Antal anställda
Antal årsarbetare
Län där bolaget har sitt säte
ADRESS TILL VILKEN UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT
SKA SKICKAS
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
E-postadress
2 (9)
Ort
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
FÖR ANBUDET ANSVARIG PERSON
Firmatecknare
Behörig enligt delegation.
Förnamn
Efternamn
Titel
Telefon (direkt nr.) / mobiltelefon
E-post
KONTAKTPERSON FÖR FRÅGOR GÄLLANDE ANBUDET
Samma som ansvarig person
Förnamn
Efternamn
Titel
Telefon (direkt nr.) / mobiltelefon
E-post
ANBUDSGIVARENS OMBUD OCH KONTAKTPERSONER
Anbudsgivaren skall ange den/de personer som kommer att vara dennes ombud i avtalsfrågor
och kontaktperson för uppdragets genomförande under avtalsperioden.
ANBUDSGIVARENS OMBUD I AVTALSFRÅGOR UNDER AVTALSPERIODEN
Anbudsgivarens ombud skall ha behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor
som rör uppdraget samt att träffa ekonomiska och andra uppgörelser.
Förnamn
Efternamn
Titel
Telefon (direkt nr.) / mobiltelefon
E-post
3 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
ANBUDSGIVARENS KONTAKTPERSON I FRÅGOR GÄLLANDE UPPDRAGETS
GENOMFÖRANDE
Samma som anbudsgivarens ombud (ovan)
Förnamn
Efternamn
Titel
Telefon (direkt nr.) / mobiltelefon
E-post
4 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
 CHECKLISTA FÖR ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL
För att underlätta lämnande av och prövning av anbudet skall Leverantören nedan bekräfta att
man uppfyller ställt krav för nedan angivna punkter enligt förfrågningsunderlaget och ange
vart i anbudet detta redovisas.
Uppfyller kravet
1. ALLMÄN ORIENTERING
Ja/Nej
Anbudsgivande företag har tagit del av Allmän orientering
Uppfyller kravet
2. ADMINISTRATIVA VILLKOR
Ja/Nej
Anbudsgivande företag har tagit del av Administrativa villkor
3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN
Uppfyller kravet
3.1.1 SKATTER OCH SOCIALA AVGIFTER M.M.
Ja/Nej
Kopia på registreringsbevis bifogas
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
3.1.2 FÖRETAGETS RESURSER, KOMPETENS OCH KAPACITET
Ja/Nej
Övergripande beskrivning bifogas anbudet.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
3.1.3 MILJÖARBETE
Med anbudet följer ett anslutningsintyg till REPA-registret eller en
beskrivning av eget system för producentansvar.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
5 (9)
Ja/Nej
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
5. KRAVSPECIFIKATION
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.2.2 ÅLDRINGSBESTÄNDIGT PAPPER
Till anbudet skall bifogas ett intyg att produkterna är certifierade av
ackrediterat certifieringsorgan som har rätt att certifiera enligt lagen
om teknisk kontroll alternativt lämna leverantörsförsäkran som visar att
produkterna uppfyller dessa krav.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.2.2.1 VITA PAPPER
Kraven i förfrågningsunderlaget bekräftas genom att ett produktblad
eller annat bevis, som visar att produkten uppfyller dessa krav, bifogas
anbudet.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.2.2.2 VITA PAPPER FÖR FÄRGKOPIERING
Kraven i förfrågningsunderlaget bekräftas genom att ett produktblad
eller annat bevis, som visar att produkten uppfyller dessa krav, bifogas
anbudet.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.2.2.3 FÄRGAT PAPPER
Kraven i förfrågningsunderlaget bekräftas genom att ett produktblad
eller annat bevis, som visar att produkten uppfyller dessa krav, bifogas
anbudet.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
6 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.2.3 ARKIVBESTÄNDIGT PAPPER
Till anbudet skall bifogas ett intyg att produkterna är certifierade av
ackrediterat certifieringsorgan som har rätt att certifiera enligt lagen
om teknisk kontroll alternativt lämna leverantörsförsäkran som visar att
produkterna uppfyller dessa krav.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.3 MILJÖ
Med anbudet bifogas en redogörelse som visar att miljökraven enligt
5.3 är uppfyllda
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.7 BESTÄLLNING
Med anbudet bifogas en beskrivning av webbshopens utförande
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga:
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.8 LEVERANSBESTÄMMELSER
5.8.1 Leveranstid för beställningsvara anges här nedan.
Leveranstid för beställnnigsvara:
5.8.5 Leverantören beskriver i anbudet rutiner kring felbeställning.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
5.8.6 Leverantören beskriver i anbudet rutiner kring fel i produkt.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
7 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
5.8.9 Garantier framgår av anbudet och garantitid anges här nedan.
Garantier redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga:
Garantitid anges här:
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.9 PRIS
Pris lämnas i prisbilagan
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
5.9.2 En produktkatalog/förteckning på övrigt sortiment av
kontorspapper skall bifogas som information.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
5.15 EVENTUELL DISTRIBUTIONSCENTRAL
Erbjuds någon extra rabatt till Beställaren i det fall en distributions/omlastningscentral införs under pågående avtalsperiod?
Eventuell rabatt om distributionscentral:
Uppfyller kravet
Ja/Nej
Anbudsgivande företag har i övrigt tagit del av
Kravspecifikationen.
6. KOMMERSIELLA VILLKOR
Uppfyller kravet
Ja/Nej
Anbudsgivande företag har tagit del av de Kommersiella villkoren ...
8 (9)
UPPHANDLING
”10-024 KONTORSPAPPER”
 FÖRSÄKRAN
Leverantören försäkrar på heder och samvete att undertecknad leverantör/underleverantör och i
företaget verksamma personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i
företaget har att fatta beslut och att företräda detta
 1 inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
 2 inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande,
 3 inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
 4 inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande
myndigheten kan visa detta,
 5 har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet
eller i det land där upphandlingen sker, eller
 6 i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga
upplysningar som begärts.
upphandlande myndighet får begära att en anbudsgivare visar att det inte finns någon grund för att
utesluta honom med stöd av punkt 1-3 eller 5.
Genom undertecknande av anbudet bekräftar leverantören att denne sin helhet accepterar
samtliga angivna krav, villkor och förutsättningar som grund för ett eventuellt avtal.
Uppfyller kravet
Ja/Nej
Anbud är undertecknat av behörig person enligt bifogat bevis.
Med anbudet skall följa ett bevis för att den person som undertecknat
anbudet är behörig i det fall detta inte framgår av registreringsbevis /
bolagsbevis.
Redovisas i anbudet på sidan o/e i bilaga.
Undertecknas av behörig företrädare/person
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
9 (9)