Kravspecifikation Upphandling av Frukt och Grönt

advertisement
Kravspecifikation, bilaga 1
Datum
2012-09-11
Kravspecifikation Upphandling av Frukt och Grönt
Minimikrav på färska grönsaker, rotfrukter och frukter
Samtliga av anbudsgivaren offererade varor ska vid varje tidpunkt uppfylla
de kvalitetskrav och förpackningskrav som följer respektive vara och vid
varje tid gällande EG förordning, livsmedelslagstiftning,
livsmedelsförordningar, Livsmedelsverket samt Jordbruksverkets
föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om
livsmedel. Vid tveksamheter, kontakta Livsmedelsverket på tel. 018-17 55
00 eller sök information på hemsida: www.slv.se eller på Jordbruksverkets
hemsida: www.sjv.se. I förfrågningsunderlaget nämnda krav och kriterier
gäller även för varor från länder utanför EU. Om tillägg till eller ändring av
de i detta underlag angiven lagstiftning, förordning eller riktlinje finns ska
senaste version gälla.
Samtliga färska grönsaker, rotfrukter och frukter ska vara:
- Välutvecklade dvs. de ska vara normalt utvecklade med avseende på
produktionsperioden.
- Färska och fria från angrepp av skadedjur, svampar och andra parasiter.
- Rena och fria från ohyra samt främmande ämnen, såsom jord och
främmande växtdelar.
- Fria från främmande lukt och smak.
- Fria från onormal yttre fuktighet och väl avrunna om de är tvättade.
- Fria från fuktskador.
- Varans tillstånd ska vara sådant att den tål transport och hantering.
- Fria från sjukdomsframkallande mikroorganismer.
- Provtagna enligt svenska lagar och förordningar.
- Fria från främmande föremål och skadeinsekter.
Livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel ska följas.
Information på svenska, typ produktblad, ska finnas för alla varor.
Produktbladet ska minst innehålla de punkter som anges under märkning.
Information om ursprung
Ursprungsmärkning av frukt och grönt (färska) ingår i EU:s handelsnormer.
Det betyder att varor som sätts på den europeiska marknaden (även
importerade varor) måste vara märkta med det land som varorna har odlats i.
Information om ursprung kan ge möjlighet att spåra eventuella produktfel
och gälla som garanti för att visa att varan uppfyller rätt kvalitet. Kravet bör
gälla både icke-sammansatta varor och sammansatta varor. För samtliga
POSTADRESS
TELEFON VÄXEL
ORG.NR
HEMSIDA
E-POST
746 80 BÅLSTA
0171-525 00
212000-0241
www.habo.se
[email protected]
BESÖKSADRESS
TELEFAX
Centrumleden 1
0171-563 33
1(6)
Kravspecifikation
Datum
2012-09-11
icke-sammansatta1 varor av potatis, rotsaker, grönsaker, baljväxter, frukt
och bär ska skriftlig information kunna lämnas om var2 varan är odlad och
förädlad.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, exempelvis IP Sigill eller
Global Gap.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
Miljöanpassning och kvalitetssäkring
Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade varor offereras.
Förpackningsmaterial ska i största möjliga utsträckning bestå av återvunnet
eller
förnyelsebart material. De livsmedel som offereras ska vara antingen
miljöanpassade konventionella eller ekologiskt producerade.
Ekologiska varor
Tvättade och skalade morötter och samtliga bananer som efterfrågas i denna
upphandling ska vara ekologiska.
Kommunen har för avsikt att introducera fler ekologiska varor under
avtalstiden.
Obligatoriska krav på ekologisk vara
a) Ekologisk produktion
Det ekologiska jordbruket syftar till att bevara ekosystemet samt recirkulera
näringsämnen genom att exempelvis inte tillföra ämnen som handelsgödsel
och bekämpningsmedel. Vid ekologisk odling används stallgödsel och
naturliga bekämpningsmedel. Biologisk mångfald är ett viktigt ledord inom
det ekologiska jordbruket.
Samtliga offererade ekologiskt producerade livsmedel vilka ingår i
sortimentet ska uppfylla kriterierna för förordning (EG) nr 834/2007, och
förordning nr 889/2008.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att produktionen är godkänd som EU-ekologisk.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
Med ”icke-sammansatta” avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats
med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.
2 Med ”var” avses ursprungsland.
1
2(6)
Kravspecifikation
Datum
2012-09-11
GMO (gen modifierade organismer)
I möjligaste mån ska varor som innehåller GMO ej offereras. I de fall de
förekommer ska de märkas enligt EU:S regler.
Obligatoriska krav på miljöanpassad konventionell vara
a) Efterskördsbehandling
Efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker
mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att
förbättra lagringsduglighet genom att påverka varornas livsprocesser (t ex
motverka groning eller övermognad). I allmänhet innebär
efterskördsbehandling högre resthalter och en ökad exponering av
bekämpningsmedel för konsumenter. Efterskördsbehandling genom s.k.
smartfresh, d.v.s. behandling med svampmedel eller tillväxtreglerande
medel efter skörd ska ej ha använts på äpplen, matpotatis och lök.
Efterskördsbehandling genom användning av groningshämmande medel ska
ej ha använts på matpotatis och lök.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, exempelvis IP Sigill.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
b) Kadmiumhalt i mineralgödsel
Kadmium som ackumuleras i marken kan innebära långsiktiga hälso- och
miljörisker. Kadmium kan tas upp av växternas rotsystem och når
åkermarken genom luftföroreningar och användning av mineralgödsel.
Tillförsel av kadmium genom mineralgödsel innebär att nytt kadmium
tillförs biosfären (utöver det kadmium som redan cirkulerar i systemet).
Därför är det relevant att sätta en viss högstanivå för tillförsel via
mineralgödsel. Kadmiumhalten i gödselmedel som används vid odling ska
ej överskrida 12 mg/kg fosfor för NP och NPK-varor och 30 mg/kg fosfor
för P och PK-varor3.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, exempelvis IP Sigill.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
3
N = kväve, P = fosfor, K = kalium. Gränsvärdena baseras på standarder för integrerad
produktion (IP).
3(6)
Kravspecifikation
Datum
2012-09-11
Returemballage
Användandet av returenheter innebär ett effektivt resursutnyttjande och
möjliggör en enklare och effektivare hantering av varuflödet. En samordnad
tvätt av returenheter säkerställer också att vattenförbrukningen minimeras
och tvätteffekten utnyttjas maximalt. Returemballage och returlådor har en
lång livslängd och kan även återvinnas.
Leverans av potatis, rotsaker, övriga grönsaker samt frukt och bär kan under
avtalstiden levereras i returlådor4
Anbudsgivaren ska i anbudet redogöra för hur de arbetar med
returemballage och returlådor.
Rötrester för miljöanpassad konventionell vara
Rötrester är en viktig källa till växtnäringsämnen som bör återföras till
marken. När gödsel rötas omvandlas en stor del av det organiskt bundna
kvävet till ammoniumkväve som växterna lättare kan ta upp. Att röta gödsel
kan alltså medföra ett effektivare kväveutnyttjande. Det är dock viktigt att
kontrollera innehållet i rötresterna för att minska risken för spridning av
farliga ämnen.
De eventuella rötrester som används vid odlingen ska bedömas utifrån risker
för spridning av sjukdomar, ogräs och andra föroreningar samt metallhalter
som understiger följande värden5:
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink
100 mg/kg TS
1 mg/kg TS
600 mg/kg TS
100 mg/kg TS
1 mg/kg TS
50 mg/kg TS
800 mg/kg TS
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, t.ex. IP Sigill eller EUblomman.
4
Med returlåda avses återanvändningsbar förpackning som är utformad för att under sin
livscykel återanvändas minst ett visst antal gånger i ett återanvändningssystem enligt
standarden SS-EN 13429:2004.
5 Gränsvärden baseras på reglerna för standarden integrerad produktion (IP).
4(6)
Kravspecifikation
Datum
2012-09-11
Saknas certifikat kan Leverantörsförsäkran lämnas på att endast certifierade
rötrester (s.k. biogödsel) använts enligt SPCR120 eller annan
dokumentation som verifierar kravuppfyllnad kan bifogas anbudet.
Kväveanvändning vid odling
För att minska föroreningen av vatten med nitrat från jordbruket är det
viktigt att begränsa spridningen av kväve från stallgödsel.
Stallgödsel som används hos leverantörens producentgårdar ska understiga
en nivå på 170 kg totalkväve per hektar och år.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, exempelvis IP Sigill.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
Fosforanvändning vid odling
Fosforläckage från jordbruket innebär en övergödande belastning på
omgivande vattenekosystem. Det innebär också en dålig hushållning med en
viktig och ändlig naturresurs. Genom att begränsa mängden fosfor som når
åkermarken genom stallgödseln minskar man risken för stora förluster.
Mängden stallgödsel och handelsgödsel som används vid odlingen ska
anpassas efter grödans behov.
Verifikation som ska bifogas anbudet
Certifikat som visar att ovanstående krav uppfylls, exempelvis IP Sigill.
Saknas certifikat kan leverantörsförsäkran eller annan dokumentation som
verifierar kravuppfyllnad bifogas anbudet.
Märkning
På ytteremballaget ska klart och tydlig märkning på svenska framgå:
- Varje förpackning ska märkas på samma sida av emballaget och vara
läsliga och svåra att utplåna.
- Namn på produkten
- Batchnummer/ursprungsland
- Odlarnamn eller odlarnummer
- Produktens klassmärkning
- Produktens storlek (vid storlekssortering)
- Antal/vikt
- Förvaring och hållbarhet
Emballage
-Ska vara helt, rent och torrt.
-Får inte tillföra varan några skadliga kemiska ämnen.
-Ska ge varan ett lämpligt skydd.
5(6)
Kravspecifikation
Datum
2012-09-11
-Mått ska vara pallanpassat till varan så att inga skador uppstår under
transport och hantering.
-Förpackningsmaterial ska vara godkänt för livsmedelshantering.
-Förpackningar bör vara lätta att öppna och tillsluta.
-Förpackningarna bör vara nedbrytbara eller återvinningsbara.
Konstruktionskrav för förpackningar
Förpackningar ska uppfylla konstruktionskraven (de så kallade väsentliga
kraven) Konstruktionskraven innebär bl a förpackningsmaterial ej får
innehålla högre koncentrationer av bly(Pb), kadmium(Cd), kvicksilver(Hg)
och sexvärt krom(CrVI) än 100 μg/g. För glas gäller undantag: gränsvärde
är där 250 μg/g tom år 2006.)) enligt bilaga 2 i direktiv 1994/62/EG om
förpackningar och förpackningsavfall med ändringar (Senaste ändring gm
direktiv 2004/12/EG).
6(6)
Download