Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
1 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
ANBUDSFORMULÄR 1
ANBUDSGIVARE
Anbud avser: Ramavtal
Takarbeten och Snöskottning Tak
Anbudsgivare (namn):
1. Anbudspris
Vi erbjuder oss att utföra arbeten efter avrop i enlighet med förfrågningsunderlag daterat
2013-03-18 samt där tillhörande handlingar till en kostnad av:
Kategori 1 (Papptak)
Jämförelsesumma överfört från anbudsformulär 2:
SEK
Kategori 2 (Plåt-och tegeltak)
Jämförelsesumma överfört från anbudsformulär 2:
SEK
Ort och datum
Företagets namn
Organisationsnummer
...............................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Med ovanstående underskrift vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav
uppfylls.
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
2 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
2. Företagets (anbudsgivarens) kontaktuppgifter:
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Telefonnummer, växel:
E-postadress:
Kontaktperson under anbudstiden samt person som erhåller information
per e-post om tilldelningsbeslut
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Ombud under avtalstiden
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Kontaktperson/handläggare under avtalstiden
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
3 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
3.
Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar, eller för utomnordiskt företag från likvärdiga utfärdare i det egna
landet, ska bifogas anbudet.
För detaljer i efterfrågat se Administrativa föreskrifter.
Observera att samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter ska bifogas anbudet vid
risk att anbudet annars förkastas.
Checklista
Juridisk försäkran undertecknad av behörig företrädare.
(se Anbudsformulär bilaga 1). Ska bifogas anbudet.
Referensuppdrag för kvalificering av företaget
(se Administrativa föreskrifter, AFB.51pkt. 2g. samt anbudsformulär bilaga 2).
Ska bifogas anbudet.
Arvoden
(se anbudsformulär)
Ska anges i anbudet.
Intygan om uppfyllande
(se anbudsformulär)
Ska bifogas anbudet.
Ombud m.m.
(se anbudsformulär)
Ska anges i anbudet.
CV för arbetsledare och BAS-U
Ska bifogas i anbudet
Krav på auktorisation
(se Administrativa föreskrifter, AFB.51 pkt. 2e)
Ska bifogas anbudet
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
4 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
4. Intygande om uppfyllelse
Denna bilaga, som skall bifogas anbudet underskriven, innebär att anbudsgivaren försäkrar att
nedanstående punkter är uppfyllda. Bevis på uppfyllelse uppvisas på anmodan inför eventuell
kontraktsskrivning. Dessa bevis skall kunna uppvisas inom 5 arbetsdagar efter besked från
Beställaren. För detaljer i efterfrågat se Administrativa föreskrifter.
Checklista
Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 1 år.
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 2a).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Krav på omsättning
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 2b).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Kreditbedömning
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 2c).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Beställaren kommer själv kontrollera detta.
Metod för miljö- och kvalitetssäkring
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 2d).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Bevis på ansvarsförsäkring eller förnyelsebevis
(se Administrativa föreskrifter AFD.54).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
................................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
………………………………………………………
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
5 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
Bilaga 1 Juridisk Försäkran
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar. Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och
samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma
krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av
ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att
kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer)
AB Familjebostäder utesluter leverantörer från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom om att
leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd
enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om lägsta
löner och arbetsvillkor.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
..............................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär Anbudsgivare
6 (6)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Takarbeten och Snöskottning Tak
2013-03-18
Reviderad:
Bilaga 2
Referensuppdrag för kvalificering av företaget AFB.51 pkt. 2g
Anbudslämnare:
Referensföretag 1:
Ska vara beställaren (om anbudsgivare utfört uppdrag år beställaren)
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes och
objektsnamn/plats.
Beskrivning av
entreprenaden
År-månad när entreprenaden färdigställdes:
Kontaktperson på företaget
Telefonnummer/e-post
Frivillig kommentar
Anbudslämnare:
Referensföretag 2:
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes och
objektsnamn/plats.
Beskrivning av
entreprenaden
Kontaktperson på företaget
Telefonnummer/e-post
Frivillig kommentar
År-månad när entreprenaden färdigställdes: