förfrågningsunderlag

advertisement
Handläggare
Kjell-Arne Engström
[email protected]
Inbjudan till Ansökan
Version 2
Datum
2011-12-07
Diarienr
SN 447-2011
1. INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE FÖR ATT LÄMNA ANBUD AVSEENDE
Individuell psykoterapi och psykiatrisk bedömning av personal
Västra Götalandsregionen inbjuder Er att anmäla intresse att få lämna anbud avseende
Individuell psykoterapi och psykiatrisk bedömning av personal.
Målet med upphandlingen är att bidra till att minska den samlade sjukfrånvaron inom VGR
samt att hjälpa medarbetare till återgång i arbete,
Syftet är att:
 stärka individens möjligheter att klara sitt arbete.
 bidra till ökad självinsikt hos den enskilde samt stärka dennes egen
hanteringsförmåga.
 Samtalens innehåll ska vara kopplat till arbetet.
 kunna erbjuda krissamtal.
 ge stöd i rehabiliteringsarbetet med personer som har psykiska
sjukdomar/personlighetsstörningar
1.1. Avtalsperiod
Från och med avtalstecknande med en löptid på två år med möjlighet att förlänga 4 gånger
under maximalt 2 år.
1.2. Beskrivande dokument
Se bilaga 1
1.3. Produktgrupper:
Avtal kommer att tecknas för 3 produktkategorier.
1. Individuellt samtalsstöd KBT
2. Individuell psykologisk bedömning och behandling
3. Individuell bedömning psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar
2. UPPHANDLANDE MYNDIGHET
Upphandlande myndighet är Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, organisationsnummer nr 232100-0131.Ytterligare information finns på www.vgregion.se
3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för att lämna ansökan. Ansökare som inte
följer föreskrifterna riskerar att få anbudet förkastat.
3.1 Upphandlingsförfarande
Selektivt förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Max 10 ansökande per
produktgrupp som klarar nedan angivna kvalifikationskrav kommer att inbjudas att deltaga i
den slutliga anbudsutvärderingen.
3.2 Ansökans form, innehåll samt avlämnande
Intresseanmälan ska lämnas i elektronisk form och vara skrivet på svenska. Namn på behörig
företrädare hos ansökaren samt e-postadress ska framgå.
Anbudsgivare ska hämta inbjudan från
http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/inkop/ för att säkerställa att de får
information om eventuella frågor och svar under ansökningstiden.
3.3 Ansökningstidens utgång
Ansökan ska ha kommit in till VGR senast den 30 december 2011 kl 10.00.
3.4 Frågor och svar under ansökningstiden
Frågor med anledning av upphandlingen ska ställas till VGR:s handläggare.
3.5 Ersättning för lämnande av ansökan
VGR medger inte ersättning för upprättande av ansökan eller anbud.
4. PRÖVNING AV ANSÖKAN
De ansökare som bjuds in för att ge slutligt anbud ska uppfylla nedanstående
kvalificeringskrav:
Ansökaren ska;
 vara registrerad för inbetalning av F-skatt. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla
motsvarande registrering i hemlandet. Uppgift inhämtas av VGR.

vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi. Detta ska visas genom att
bifoga kreditupplysning från Upplysningscentralen UC AB eller annat
kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen får inte vara äldre än tre månader.
Kravet anses uppfyllt om riskklassificering enligt UC inte understiger 3 eller
motsvarande nivå för upplysning från annat kreditupplysningsföretag. Om
anbudsgivaren inte når upp till en nivå som motsvarar UC:s nivå 3, kan anbudsgivare
ändå anses kvalificerad om en godtagbar förklaring lämnas tillsammans med
ytterligare information om företagets ekonomiska ställning.

ha erfordlig kompetens inom produktgruppen. Detta ska visas genom att
bifoga kopia på legitimation och kompetensprofil/ CV för de personer som
ingår i anbudet och som bekräftar utbildning och erfarenhet

ange 2 referenser för liknande uppdrag. För referenserna ska anges
företagsnamn, namn på referensperson, titel/roll och direkt
telefonnummer. Det företag som lämnar referenser ska referera till de
senaste tre åren. VGR förbehåller sig rätten att bedöma svaren från
intervju med angivna referenser.

ska geografiskt kunna tillhandahålla tjänster inom ett eller flera av
följande områden Fyrbodal, Göteborg, Skaraborg, och Södra Älvsborg.
Anbudsgivaren skall ange vilket eller vilka geografiska områden anbudet
avser. Västra Götalandsregionen har verksamheter över hela länet.

ha tillgång till ändamålsenliga lokaler med för uppdraget relevant
utrustning i det/de geografiska områden anbudet avser.

ha svensktalande personal
5. TILLDELNINGSKRITERIER STEG 2
Tilldelning kommer att ske enligt grunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud och baseras
på de viktade kriterierna pris 40 % och kvalitet 60 %. Ramavtal kommer att tecknas med 1-10
leverantörer per produktgrupp och geografiskt område Avrop kommer att göras genom
tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud. Avrop kommer
att göras enligt speciell fördelningsnyckel efter patientens behov.
6. BILAGOR
Bilaga 1
SN447-2011 Beskrivande dokument
Download