Västra Götalands samverkansgrupp Inledning

advertisement
Västra Götalands samverkansgrupp
Verka för en strategisk samverkan mellan myndigheterna/organisationerna. Diskutera och föreslå insatser på
systemnivå som har till syfte att förebygga ohälsa. Underlätta operativt samarbete. Följa och stödja
samordningsförbundens arbete.
Fånga upp intressanta modeller/metoder för samverkan och göra det känt i den egna organisationen. Inspirera
och koordinera angelägna frågor för samverkan. Understödja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Verka för
ett effektivt kommunikationsflöde mellan myndigheterna/organisationerna.
Datum/Tid: Den 9 december 2016, kl.13.00 - 16.00
Plats: Försäkringskassan, Anders Personsgat.8, lokal: Häggen (plan 2)
__________________________________________________________________________________
Inledning
Lars inleder med att hälsa välkommen till dagens möte. Deltagande
kommunrepresentanter har förhinder vid dagens möte varför information från dem
saknas under första punkten på dagordningen.
Aktuellt från respektive organisation
Arbetsmiljöverket
Nationell pågående tillsyn: Socialsekreterare och omsorgen. Skyddsombud
utryckningar; vanligast inom offentliga branscher. Avslutar den 3-åriga skoltillsynen i
år. Plan för 2017: Fokus äldreomsorgen på uppdrag av regeringen. AV måste öka
rekryteringen. Varit en interpellationsdebatt i riksdagen där AV:s sämre resultat togs
upp och som AV inte känner igen. Endast volymen inspektioner som är något färre
och god kvalitet i dessa.
Västra Götalandsregionen – Hälso- och sjukvård
Finns ett avtal mellan regionen och kommunerna avseende de patienter som vårdas
hemma. Nya avtal från 1 april 2017 tecknas nu med de 49 kommunerna. Inga större
förändringar i avtalen men mer patientfokus. Ser över webbsidorna och varumärket.
”Omställning i vården” innebärande bland annat att man måste arbeta smartare; står
inför en stor befolkningsökning. Ökning speciellt i Göteborg och Strömstad. Viktiga
utvecklingsdelar: Nära vård, digitalisering, koncentrerad vård.
Västra Götalandsregionen – Folkhälsa
Nyanlända; många som inte har någonstans att bo. Vi behöver kraftsamla. Många
blir kvar i sina tillfälliga boenden. Vanligt att de får sova på golvet på madrasser
eftersom det saknas sängplatser åt alla m.m. Elisabeth återkommer med mer
information under punkten ”fullföljda studier”.
Försäkringskassan
Högst psykisk ohälsa i VG jämfört med landet. Stora skillnader inom VG. Lägst
sjukpenningtal i Dals-Ed, högst i Essunga. VGR med ca 53 000 tusen anställda är
det landsting som ligger bland de 9 landsting som har högst sjukfrånvaro. Göteborgs
kommun har ca 50 000 anställda och är den kommun som är bland de 3 kommuner
som har högst sjukfrånvaro. FK kommer nu att fokusera mycket mer på de
kommuner och arbetsgivare som har den mest omfattande sjukfrånvaron.
FK arbetar nu mer med försäkringsmässigheten vilket också märks i media.
Pågår ett arbete med att ta fram ett gemensamt nationellt ESF-projekt tillsammans
FK och SKL avseende samverkan kring nyanlända.
Arbetsförmedlingen
Höstprognosen släpptes igår; på stora områden är den arbetskraftsbrist på
arbetsmarknaden. Gymnasieutbildning eftersträvas hos de sökande. Tudelningen
ökar ytterligare, 55000 arbetslösa nu. Nästa år en ökning med ca 2000. 40000 tillhör
den gruppen som är långtidsarbetslösa. Stor utmaning att få ungdomar att gå ut
grundskolan och gymnasiet. Yrkesmässa på Svenska Mässan i förra veckan. Olika
yrkesprofessioner tävlade (ex florister) inför besökarna vilket uppskattades mycket av
ungdomarna. Farhåga är att det kommer en lågkonjunktur när man fått ungdomarna
att bli intresserade av yrkesutbildningarna. För statliga myndigheter kommer det att
bli aktuellt med moderna beredskapsarbeten (max 1 år men kan förlängas, kan
inledas med praktik/prövotid). Målgrupp: De som ingått i jobb- och
utvecklingsgarantin och nyanlända. AF kommer att kalla alla HR-chefer till
information sannolikt under januari -17 (ett par tillfällen).
Samordningsförbunden
Fantastiskt mycket bra som görs av förbunden. Många väntar på spänning på
dagens ESF-beslut kring de ansökningar som lämnat in. Debatten i
Socialförsäkringsutskottet den 17 november angående Finsam var intressant och kan
laddas ned för den som inte sett det.
Fullföljda studier
Göran Henriksson pp-bilder Elisabeth inleder:
Kraftsamling görs nu för fullföljda studier. VGR har fått ett uppdrag. Finns många
ungdomar med låg eller ingen skolbakgrund. Kraftsamlingen är internationell. Finns
många lediga arbeten inom ex.vis industrin. 4000 går ut skolan med icke godkända
betyg. Budget VGR 2017-2019; fokusområde att bryta utanförskap och segregation.
Göran Henriksson (samhällsmedicinare) inleder med att hänvisa till rapporten ”Att
motverka skolmisslyckanden”. Finns att ladda ned på VGR:s hemsida. I
kranskommunerna runt Göteborg där har störst andel gymnasiebehörighet. Fyrbodal
och Skaraborg har tagit emot flest nyanlända per tusen invånare. Chansen att klara
gymnasiebehörighet minskar med vilken ålder den nyanlände har vi ankomsten till
Sverige. I studien framkommer att största nedgången börjar när barnen är 9 år vid
ankomsten och ökar alltmer med stigande ålder. Socioekonomisk bakgrund har stor
betydelse för att fullfölja studier. Sammanfattningsvis är det två faktorer som är
avgörande: Barnets förmåga att lära och skolans förutsättningar att lära ut.
Elisabeth:
Vad vi gör åt det? Tror VGR kan bistå mkt kring detta genom de skolor VGR har men
också genom MVC, BVC m.m. Samarbete VGR och kommunalförbunden är viktigt
men även övriga samverkansaktörer.
Handlingsplan (fem delområden) ska beslutas om i nästa vecka i regionfullmäktige.
Årlig aktivitetsplan ska upprättas. Stor mobilisering inför 2018. Ska rusta sex
vårdcentraler (VC) extra för att möta den psykiska ohälsan. En VC i varje
nämndområde och två i Göteborg.
Samverkansgrp1612
09.pptx
Regionala medlemsdialogen 28 okt
Svårt att få brett intresse för regional medlemsdialog i VG. Flera av de kallade
saknades av olika anledningar, stor spännvidd avseende vad som bör prioriteras
m.m. Frågan är därför om initiativet bör fortsätta eller avslutas. Diskussioner förs;
bland annat framförs synpunkt om att VG är stort och har olika typer av lokala
utmaningar varför det sannolikt är klokt att ”lägga ner”. Framförs också att
förbundsverksamheten inte är lika känd i alla organisationer vilket kan vara en
bidragande. Sammanfattningsvis blir rekommendationen från Västra Götalands
samverkansgrupp att avsluta försöket med regionala medlemsdialoger.
After Work föreläsning 2017
Ett tema skulle kunna vara ”fullföljda studier”. VGR-Folkhälsa tar över ”stafettpinnen”
avseende genomförande av ”After work föreläsning”. Elisabeth återkommer men maj
kan bli månaden för genomförande. Pernilla framför att ett inslag under föreläsningen
skulle kunna vara vad AV:s 3-åriga tillsyn inom skolan resulterat i.
Enkät - Resultat
Karin har efter förslag på ett tidigare möte sänt ut en enkät till deltagarna i VG
samverkansgrupp för att undersöka i vilka andra forum/nätverk som några av oss
möts i. Detta för att försöka förhindra så att inte samma frågor behandlas i VG
samverkansgrupp som i andra forum. Utifrån de svar som inkommit görs
bedömningen att det inte finns några större ”risker” för det.
Beredningsgruppen kommer framåt att lägga sina möten direkt efter mötena i VG
samverkansgrupp. Anledning: Möjliggör att lättare i tid boka föreläsare till mötena i
VG samverkansgrupp m.m. Beredningsgruppen vill också gärna i slutet av varje möte
få förslag på önskade punkter till kommande möte. Får förslag: Höstprognosen Arbetsmarknaden i VG och AF:s digitaliseringsutveckling samt FK:s
kommunanalyser.
Mötestider 2017
Karin sänder en Doodle-förfrågan eftersom några av de föreslagna datumen 2017
krockar med annat.
Download