Bokslutskommuniké 2016 - Startsida vgregion.se

advertisement
Bokslutskommuniké
2016
I Västra Götaland bor en sjättedel av Sveriges befolkning.
Västra Götalands vision om Det goda livet är grundläggande
för Västra Götalandsregionens, VGR:s arbete. Det ­övergripande
uppdraget är att bidra till ett gott liv för invånarna, bland annat
genom bra hälso- och sjukvård för alla, främja tillväxt och
hållbar utveckling samt ansvara för kollektivtrafiken. Bokslutskommunikén sammanfattar några viktiga händelser under
året inom VGR.
Regionstyrelsen avser att föreslå regionfullmäktige att reservera
2016 års överskott i det egna kapitalet. Medlen ska användas
för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som
införandet av framtidens vårdinformationsmiljö innebär. En
väsentlig del av kommande engångskostnader kan därmed
finansieras regiongemensamt och behöver inte belasta sjukvår­
dens löpande driftkostnader.
Resultat
Under 2016 har verksamhetens intäkter ökat med 545 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 4,6 procent. Det är främst
specialdestinerade statsbidrag som ökat med 337 miljoner
kronor vilket till stor del består av statsbidrag för asylsökande.
Såld vård har ökat med 153 miljoner kronor. ­Biljettintäkterna
ökade med 162 miljoner kronor, främst som en följd av volym­
ökning och prisjustering inom kollektivtrafiken.
VGR befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med
många andra regioner och landsting. Resultatet för 2016 uppgick
till 1 684 miljoner kronor vilket är 923 miljoner kronor högre än
föregående år och en positiv avvikelse mot budget med 1 641 mil­
joner kronor. VGR har under de senaste fem åren exklusive jäm­
förelsestörande poster redovisat ett positivt resultat, med undantag
för 2014. En ekonomi i balans är grunden för en långsiktig hållbar
utveckling.
Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit
betydligt högre samtidigt som kostnadsutvecklingen varit
något lägre än planerat. På intäktssidan kan två poster särskilt
lyftas fram. Jämfört med budget är intäkterna från samtliga
statsbidrag 1 155 miljoner kronor högre och de finansiella
intäkterna 225 miljoner kronor högre. På kostnadssidan är
den enskilt största förklaringsfaktorn lägre trafikkostnader
än planerat för Västtrafik, vilket medfört lägre kostnader med
143 miljoner kronor.
Intäkter
Kostnader
VGR:s kostnader ökade under året med 2 503 miljoner kronor
eller 4,4 procent, varav 803 miljoner kronor utgörs av ökade
personalkostnader. Läkemedelskostnaderna är 4 807 miljoner
kronor och har ökat med 6,2 procent, vilket innebär att kost­
nadsökningen för läkemedel inte har planat ut som förväntat.
Detta förklaras av en fortsatt kostnadsökning för nya dyrare
läkemedel, samt att kostnadsfria läkemedel till barn infördes
1 januari 2016.
RESULTATUTVECKLING 2012–2016
PERSONALKOSTNADSUTVECKLING 2014-2016
Mnkr
2 000
%
6
1 684
1 500
1 000
5
926
4
761
500
-1 000
3,3
3
52
0
-500
4,7
-560
-301 -167
2012
2013
Årets resultat
43
-175
1
-531
2014
2,8
2
2015
0
2016
2014
2015
2016
Budgeterat resultat
RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE
Mnkr
Hälso- och sjukvård
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
Budget 2016
-279
-226
103
-89
Regional utveckling
43
-3
86
1
Serviceverksamheter
191
10
86
9
Regiongemensamt
203
215
246
0
Verksamheternas resultat
158
-4
521
-79
-364
591
946
153
32
173
217
-31
Finansiellt resultat
-332
764
1 163
122
Summa
-175
761
1 684
43
Centrala finansiella poster
Koncernjustering
Västra Götalandsregionen Bokslutskommuniké 2016
2
VGR:s kostnad för externt köpt vård har ökat med 9,2 procent
till 4 412 miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av att
kostnaderna har ökat för externt köpt specialistvård.
Övriga kostnader har ökat med 4,1 procent till 7 810 m
­ iljoner
kronor. Posten består av flera kostnadsposter och ökningarna
finns inom köp av övriga tjänster, exempelvis kostnader för
köp av IT-tjänster, konsulttjänster för utredning och övriga
kostnader som laboratorie- och röntgentjänster.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och gene­
rella statsbidrag uppgår till 48 057 miljoner kronor, varav
43 724 miljoner kronor utgörs av skatteintäkter och kommunal­
ekonomisk utjämning. Detta innebär att skatteintäkterna är
2 118 miljoner kronor högre än 2015.
De generella statsbidragen är 4 333 miljoner kronor, där den
största andelen avser statsbidrag för läkemedel.
Nettokostnadsutveckling
Under 2016 var nettokostnadsutvecklingen 3,8 procent jäm­
fört med föregående år. Samtidigt har skatteintäkterna och
generella statsbidrag som ska finansiera nettokostnaderna ökat
med 6 procent.
Balansräkning
Balansomslutningen har ökat och uppgick vid årets slut
till 36 508 miljoner kronor. Likviditeten var vid årets slut
11 438 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 421 miljoner
kronor. Pensioner intjänade efter 1998 redovisas som skuld i
balansräkningen medan de som är intjänade före 1998 redo­
visas som en ansvarsförbindelse. Det totala pensionsåtagandet
uppgår till 39 601 miljoner kronor.
Efter årsbokslutet 2016 är soliditeten 22 procent, vilket är tre
procentenheter högre än 2015. Förbättringen beror på att kon­
cernens eget kapital har vuxit fortare än dess skulder på grund
av positiva årsresultat. Investeringar
Årets investeringar uppgick till 3 108 miljoner kronor, vilket
ligger i linje med tidigare års utfall och beslutat utfallstak.
Budgetramen var sammantaget 4 400 miljoner kronor för
fastighets- och utrustningsinvesteringar.
Fastighetsinvesteringarna är något högre än föregående år.
Detta beror på att fler större fastighetsinvesteringar går in i ett
mer aktivt byggskede. Det fastighetsprojekt som har enskilt
störst utfall 2016 är nybyggnationen av Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus på Östra sjukhuset samt slutetappen av
Bild- och interventionscentrum (BOIC) på Sahlgrenska Uni­
versitetssjukhuset. Att fastighetsinvesteringarna ligger under
budget beror till stor del på förseningar i genomförandet av
större verksamhetsdrivna fastighetsprojekt. Exempel på detta
är nybygget vid Kungälvs sjukhus och bygget av ett specialist­
tandvårdscentrum i Skövde. När det gäller tillbyggnaden av
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus uppvisar detta
ett lägre utfall gentemot budget på grund av ändrad inriktning
i projektet.
De största posterna avseende utrustningsinvesteringar 2016 är
medicinteknisk utrustning på Sahlgrenska Universitetssjuk­
huset, följt av Regionservices utrustning och därefter trafik­
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Mnkr
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Generella statsbidrag
Summa
NETTOKOSTNADSUTVECKLING
EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
4
4,9
4,1
3,8
3
2
1
0
2014
2015
2015
2016
Förändring, %
2015–2016
34 740
37 480
39 437
5
4 228
4 126
4 287
4
38 968
41 606
43 724
5
3 548
3 711
4 333
14
42 516
45 317
48 057
6
INVESTERINGSVOLYM 2014–2016
%
6
5
2014
2016
Mnkr
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3 300
3 500
4 400
1 608
1 514
1 532
1 471
1 594
Utfall 2014
Utfall 2015
Utfall 2016
1 219
Fastighetsinvesteringar
Budgetram
Utrustningsinvesteringar
Västra Götalandsregionen Bokslutskommuniké 2016
3
relaterad utrustning för Västtrafik. Utfallet för utrustnings­
investeringar är lägre än budget, vilket till stor del förklaras av
lägre investeringar gentemot budget inom Västtrafik.
Personal
VGR hade i december 53 343 anställda, vilket är 751 fler än
föregående år. Ökningen har till största delen skett inom
hälso- och sjukvården och avser främst tillsvidareanställda.
Mätt i nettoårsarbetare (exklusive bolag) är ökningen 524, en
volymökning på 1,3 procent.
Under 2016 stabiliserades sjukfrånvaron jämfört med tidigare
års ökningar på en nivå strax över 2015. Sjukfrånvaron upp­
gick 2016 till 6,8 procent, en ökning med 0,1 procentenheter
jämfört med föregående år. Det är främst långtidssjukfrån­
varon bland män som har ökat.
Personalomsättningen har ökat med 1,4 procentenheter till
9,6 procent. Externa avgångar står för hela ökningen medan
ålderspension är oförändrad på 2,7 procent.
RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
Mnkr
2016
2015
Patientavgifter
1 456
1 436
1,4
Såld vård
1 761
1 608
9,5
Biljettintäkter
3 345
3 183
5,1
Specialdestinerade statsbidrag
2 436
2 099
16,1
3 320
3 447
-3,7
12 318
11 773
4,6
-29 325
-28 522
2,8
Köpt vård
-4 412
-4 041
9,2
Läkemedel
-4 807
-4 528
6,2
Material och varor
-3 541
-3 406
4,0
Trafikkostnader
-6 770
-6 302
7,4
Övriga kostnader
-7 810
-7 506
4,1
Avskrivningar och nedskrivningar
-2 110
-1 967
7,3
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader inkl.
bemanningsföretag
Summa kostnader
-58 775
-56 272
4,4
Verksamhetens nettokostnader
-46 457
-44 499
4,41)
43 724
41 606
5,1
4 333
3 711
16,8
Skatteintäkter och utjämning
Generella statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
1)
Under 2016 är kostnaderna för hälso- och sjukvårdsförvalt­
ningarnas köp av bemanningsläkare detsamma som före­
gående år, kostnaderna för bemanningssjuksköterskor är lägre.
Västtrafik har ökat sina köp av bemanningspersonal. Totalt
sett innebär detta att kostnaderna för tjänsteköp från beman­
ningspersonal är lika höga som under 2015.
Bokslutskommunikén beskriver översiktligt resultatet för
2016. VGR:s årsredovisning behandlas av region­f ullmäktige
den 4 april 2017. Bokslutskommunikén är inte granskad av
revisionen.
BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Förändring, %
Intäkter
Övriga intäkter
VGR:s samlade kostnader för egen personal och bemannings­
personal har ökat med 2,8 procent jämfört med föregående år.
Detta är i enlighet med budget. Den största posten är kostna­
der för löner som ökade med 2,9 procent. Ökningen förklaras
till två tredjedelar av löneöversyn och till en tredjedel av ökad
personalvolym.
84
-57
1 684
761
Mnkr
2016
2015
20 296
19 818
578
623
Omsättningstillgångar
15 634
13 027
varav placeringar, kassa, bank
11 438
9 017
Summa tillgångar
36 508
33 468
Eget kapital
6 227
5 466
Årets resultat
1 684
761
Avsättningar
Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
16 399
15 446
Långfristiga skulder
437
482
Kortfristiga skulder
11 760
11 312
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
36 508
33 468
Ansvarsförbindelser pensioner
24 549
25 398
Verksamhetens nettokostnadsutveckling är 3,8 procent exklusive jämförelse­
störande poster. År 2015 avsåg detta en utbetalning från AFA Försäkring om
250 miljoner kronor.
Västra Götalandsregionen Bokslutskommuniké 2016
4
Download