Tjänstemannagruppen Samhällsutvecklings

advertisement
Tjänstemannagruppen
Samhällsutvecklingsberedningen
Minnesanteckningar
Beredningsansvarig:
Christian Martins
2015-08-17
Tid:
Måndag 24 augusti 10.00-12.00
Närvarande
Marianna Andersson
Karin Stenlund
Anna Lärk Ståhlberg
Åsa Johansson
Christian Martins
Förhindrade:
Sekreterare: Christian Martins
Ärenden:
1-8
1. Avrapportering per sakområde
Näring:
 SSC och Nivå-projekten måste ombudgeteras.
 Tillväxtbudgeten fastställs på direktionsmötet i oktober.
 Connect Väst stänger sannolikt kontoret i Uddevalla om det
ekonomiska stödet från Fyrbodal avbryts.
 Anna träffar näringslivscheferna den 28/8.
 Processen kring Position Västs övergång till Fyrbodal är igång.
Affärsdriven miljöutveckling




Avser uppvakta VGR om betydelsen av att se skog och trä som ett
strategiskt tillväxtområde. Det produceras fler arbetstimmar i VGR än i
Norrland gällande skogsavverkning.
Orust kommun är intresserad av att ha lämpliga platser för tester av
teknik när det gäller att utvinna el ur havsströmmar.
Får idag besök av Karl Dahlberg som jobbar med den blå Öp:en.
Seminariet i Skåne om metanol är inte rätt forum/nivå för oss.
Kultur
 Varit på konferens i Småland – vem äger det offentliga rummet?
 Träff med kulturansvariga nu på torsdag.
 10-11 september nationell kulturkonferens i Åmål.
 Kultur i Väst kommer till kommunchefsmötet 27 aug.
Infra & koll
 Förslag till remissvar om Regional cykelstrategi behandlas på
direktionsmötet 3 september.
 Besök av riksdagens trafikutskott m.fl. den 10 dec.
 Inkommit en hemställan från de nordbohuslänska kommunerna med en
begäran om att Fyrbodal framställan till VGR att göra en stråkstudie om
tågtrafiken på norra Bohusbanan.
2. Gemensamma aktuella ärenden
 Strukturbild Fyrbodal, status/vad händer? Lasse bjuds in till oss.
 Christian kontaktar Fastighetsägarna gälande deras engagemang
gällande slussar, ny kanal mm.
 Rekryteringsprocessen av ny förbundsdirektör har påbörjats.
 Mail från Anna-Lena Heydar om blå ÖP:n. Christian svarar.
3. Ärenden ledningsgrupp
 Strukturbilden, hur går det?
 NIS organisation?
4. Aktuella möten/konferenser/inbjudningar
 Rikskonferens ”kultur gör skillnad” i Åmål 10-11/9.
Marianna och Åsa deltar.
 Åtgärdsvalsstudie om Malmtransporter från Bergslagen 29-30/9
5. Politiska beredningen
 Nästa möte 9 september
6. Kommunikation
7. Övrigt
8. Nästa möte måndag 31/8 kl. 10.00.
Download