Dalsjöfors - Projekt

advertisement
Bilaga 2.
Dalsjöfors Fabriksmuseum
Historik
För att kunna genomföra projektet ”Dalsjöfors Fabriksmuseum” i sin helhet har
det krävts en samordning mellan ett flertal olika partners.
Under 2007 till 2008 registrerades och digitaliserades alla objekt i museet utav
personal från Borås textilmuseum. Detta möjliggjordes genom finansiering av
Riksantikvariatet med 100.000 SEK.
Hyran på 250.000 SEK för lokalerna där museet ligger har under de senaste tre
åren betalts av Almedahls AB (2007), Borås Kommun (2008), samt Dalsjöfors
Kommundel (2009). För 2010 och tre år framåt har det hos Borås Kommun sökts
medel för att betala hyran för lokalerna.
Leader Sjuhärad har gått in med finansiering av projektanställd som drivit
processen och utvecklingen av visionen. Den totala summan för deras finansiering
är 662.000 SEK.
Västra götalandsregionen har finansierat projektet med 100.000 SEK för
visionsprojektet ”Surt sa Räven”, och ansökan om projektledarmedel för hösten
2009 till 2010 har sökts hos VGR.
Totalt 1.612.000 SEK är finansierade i projektet till dags datum.
Genomförande
Projektet idag
Under 2009 kommer med beviljade medel en intressant fas att inledas i projektet.
Vi står nu inför utmaningen att arbeta fram ett färdigt förslag för mötesplatsens
innehåll och förverkliga det med ansökta medel hos Stiftelsen
Föreningssparbanken, Sjuhärads kommunalförbund, VGR och
Riksantikvarieämbetet. Den del vi ansöker medel om ser vi som extra viktigt i
projektet eftersom delen säkerställer en projektansvarigs lön under tre år.
Tillsammans med hjälp av andra sökta medel (för byggande av utställningen mm)
kommer projektledaren ha det initiala ansvaret under tre år färdigställandet av det
nya museets/butikens/ateljéns utformning, samt arbeta för projektets sociala
integration.
Under 2009/2010 är projektet indelat i tre delar som består av följande
komponenter. Medel sökta hos VGR ligger till grund för ett genomförande av
samtliga delar i processen genom projektarbetarens övergripande ansvar för
processen. Det viktigaste uppdraget för projektledaren kommer fortsättningsvis att
vara att verka som en länk mellan samhällets och regionens innevånare och de
utställda objekten, samt den kulturella verksamhet som bedrivs i lokalerna.
Workshops/Presentationer/Interaktivt arbete med människorna i regionen är
centralt för kommunikationen in och ut från mötesplatsen, och projektledaren
kommer fortsättningsvis att vara den som ansvarar för att det sker en demokratisk,
jämställd och integrerad kommunikation.
Mycket kommer med beviljade medel från Riksantikvarieämbetet att ske i museets
lokaler och en kort förklaring till denna utveckling följer nedan:
Del 1. Det är berättelserna och mönstrena som skapar det nya museet/butiken.
Genom experthjälp utifrån och lokal kunskap kommer en färdig modell för
museets innehåll att tas fram och utformas i en detaljplan som ska presentera
Dalsjöfors fabriksmuseums insamlade objekt samt det unika lokala kulturarv som
länkar samhället med sjuhärads rika kulturarv på det textila området. Det är till
denna del som vi har sökt medel från Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.
Del 2. Museet och butikens design skall i del två skissas fram, planläggas och
presenteras i en konkret version som ligger till grund för del 3 i projektet.
Del 3. Fabriksmuseet kommer att slås ihop med butiken och integreras genom
ombyggnation av lokalerna. Genom del 3 sammanlänkas del 1 och del 2 till den
fysiska utställning/butik som arbetats fram i de tidigare två delarna.
Det vi vill uppnå med medel från Riksantikvarieämbetet är huvudsakligen:
Att komma igång och säkerställa de mest ömtåliga objekten som visas i museet
idag. Vi vill möjliggöra för en långsiktig basutställning som visar Dalsjöfors unikt
industriellt framställda textila produkter i en industriell miljö. Vi söker medel för att
kvantifiera fem stycken av de största och mest ömtåliga vävar som idag riskerar att
skadas på grund av:
-
klimat
stöld
nedbrytning
slitage
Genom att säkerställa dessa fem produkter kommer vi att kunna ha en större
öppenhet till museet och behöver inte begränsa oss till bokade grupper. Vi vill att
Dalsjöfors invånare, samt alla andra ströbesökare ska ha tillgång till museet och
dess skatter.
Det vi vill uppnå med medel från VGR är huvudsakligen:
Museedelen är en liten men viktig del i projektet som helhet. Tillsammans med
butikens iordningställande och våra samarbetspartners ser vi en helhet i projektet
som kommer ge en social integration i såväl samhället som i hela regionen. Vi siktar
högt, men har också en stort självtillit i projektets genomförande och fortsatta
utveckling.
Ansökta medel för projektledare under åren 2010-2012 hos VGR är 1 650 000
SEK. Projektledarens riktlinjer är utformade efter medel för kulturstrategiskt
uppdrag och ska förutom det övergripande ansvaret för projektet arbeta för:
- Ett dynamiskt kulturliv i samhället.
- En konstnärlig utveckling i samhället och regionen.
- Arbeta för att kvantifiera det kulturhistoriska arvet i den kulturpolitiska och
sociala sfären.
- Arbeta med att stärka den sociala hållbarheten.
- Försöka stärka sysselsättningen inom kulturområdet.
- Utveckla relationen till samhället, samt genom målgruppsinriktning öka barn
och ungas delaktighet i kulturlivet.
Utvärdering
Vi skriver loggbok som vi kommer att lägga ut delar av på den planerade hemsidan.
Vi kommer att utvärdera regelbundet vid Ekonomiska Föreningens möte och via
dess protokoll. Vi har en bra dialog med media idag och resultatspridning kommer
att ske via dagstidningar, Internet, informationsträffar i Dalsjöfors bibliotek, genom
nätverkskontakter och projektredovisningar.
Långsiktighet
Vi ser en långsiktighet i hela projektet med museet i centrum. En entreprenör
driver butik och kafé och har tillsyn i museet, samt tar emot bokningar av grupper
och ströbesökare. Textilmuseet i Borås ansvarar för guider och sakkunskap.
Förväntade effekter
Upplevelse- och brukarvärde. Fler besökare och starkare lokal identitet. Stolthet
över det textila kulturarvet. Samhällsutveckling, besöksattraktion i regionen,
utveckla och lyfta industrimiljön samt shopping.
Download