PO-verksamheten i Skåne

advertisement
PO-verksamheten i Skåne
En beskrivning av verksamheten huvudsakligen
grundad på redovisningen för 2016 års verksamhet
Osby
Båstad
Örkelljunga
Ängelholm
Östra Göinge
Höganäs
Perstorp
Åstorp
Helsingborg
Hässleholm
Bromölla
Klippan
Bjuv
Kristianstad
Svalöv
Höör
Landskrona
Eslöv
Hörby
Kävlinge
Lomma
Burlöv
Staffanstorp
Lund
Sjöbo
Malmö
Tomelilla
Svedala
Skurup
Vellinge
Trelleborg
Ystad
Simrishamn
Kommuner med PO
27 kommuner i Skåne har verksamhet med PO
13 har verksamhet i egen regi
14 kommuner anlitar den ideella föreningen
PO-Skåne som utförare
Antal klienter 2016
Under året: 1231
Varav kvinnor: 684 Män: 547
Nya klienter: 556
Varav kvinnor: 307 Män: 249
Avaslutade: 570
Varav kvinnor: 314 Män: 256
Med helt eller delvis hemmavarande barn: 331
Prioriteringar
Samlad bedömning av behovet med utgångspunkt
från förordningen
Om kommunen har angett någon eller några
särskilda målgrupper så är det vanligaste:
• har barn (16)
• är hemlös eller löper risk att förlora sin bostad (15)
Orsaker till kontakt med PO
• Ekonomi
• Stöd i kontakt med myndighet
• Stöd i kontakt med sjukvården
• Bostad
• Struktur i vardagen
Systemfel ett axplock
På handläggarnivå:
Respektlöst och kränkande bemötande,
Klienter får inte stöd utifrån sina behov utan utifrån vad
som erbjuds
okunnighet hos personalen både kring
funktionsnedsättning och den enskildes rättigheter
Systemfel ett axplock
Lokal nivå:
Bristande tillgänglighet hos socialtjänsten, vården, FK
och AF.
Bristande kontinuitet inom vården,
Återkommande felaktig medicinering av inneliggande
patienter
Systemfel ett axplock
Central nivå:
Brist på bostäder
Låga ersättningsnivåer i välfärdssystemet och krånglig
handläggning
Brist på samordning mellan ersättningarna och brister i
samverkan mellan myndigheterna
Ledningsgrupper
Finns nu i alla kommuner utom en!
17 kommuner saknar primärvården
6 kommuner saknar AF
4 saknar FK
Brukarorganisationer för 18 kommuner
Patientorganisationer för 13 kommuner
Anhörigorganisationer för 15 kommuner
Privat psykiatri för 5 kommuner
På gång
HSLF-FS 2016:98 Socialstyrelsens föreskrifter om
statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
• Träder i kraft 1 september 2017
• Tillämpas för ansökan om statsbidrag första gången
2018
• Sista ansökningsdag 1 mars
• Länsstyrelsen ska fördela statsbidrag utifrån hur många
PO på hel eller deltid som respektive kommun har.
• Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en
årsanställning på heltid som PO motsvarar
På gång forts.
• Socialdepartementet – Christina Velander, har PO på sitt
bord sedan hösten 2016
• Socialstyrelsen - Kunskapsguiden kommer också
kompletteras med information om personligt ombud.
Ska vara klar hösten 2017
• Socialstyrelsen- webb-introduktion i väntan på
utbildning för PO
• Socialstyrelsen – Introduktionsutbildning för nya ombud
• Länsstyrelserna- arbetar med en ny redovisningsblankett
Tack för mig
Download