Exempel på projekt som Ungdomsstyrelsen fördelat bidrag till

advertisement
Exempel på projekt som Ungdomsstyrelsen fördelat bidrag till
Romska Ungdomsförbundet beviljas 800 000 kronor
Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
Romska Ungdomsförbundet får bidrag, för andra projektåret av två, för att för att motverka
antiziganism. Förbundet ska ta fram ett läromedel om romer och den romska historien. Romska
kulturpedagoger ska utbildas för att intervjua äldre romer. Projektet ska också utbilda lärare att
använda materialet i fem kommuner. Materialet ska spridas till grundskolor samt till lärarutbildningar.
Projektet genomförs i samarbete med läromedelsförfattare, Rädda barnen, Skolverket samt fem
kommuner. Orter där projektet ska genomföras: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Luleå.
Kontakt: Erland Kaldaras, telefon 070−725 91 11.
Webbplats: www.rufs.org
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) beviljas 400 000 kronor
Statsbidrag för kvinnors organisering
IKFF är den svenska sektionen av en internationell fredsorganisation. Förbundet arbetar för fred,
säkerhet och nedrustning, alltid med fokus på kvinnors aktörsskap. Kvinnor mobiliserar mot svensk
militarisering vill skapa möjligheter för att delta i det offentliga samtalet om lokal och nationell
försvarspolitik. Orter där projektet ska genomföras: Borlänge, Göteborg, Jönköping, Motala,
Stockholm, Växjö, Umeå, Uppsala, Visby, Vidsel och Kiruna.
Kontakt: Josefine Karlsson, telefon 070−98 73 83
Webbplats: www.ikff.se
HIV-Sverige beviljas 150 000 kronor
Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Syftet med projektet är att undersöka behovet av en separat plattform för ungdomar och unga vuxna
som lever med HIV i Sverige. Det sker genom att granska HIV-Sveriges medlemsorganisationer
utifrån ungas inflytande, besöka befintliga aktiviteter för barn och unga HIV-positiva samt genom att
inrätta referensgrupper med unga från olika delar av landet i olika städer. Verksamheten sker i
samverkan med medlemsföreningen Positiva gruppen Väst.
Kontakt: Elin Klingvall, telefon 070−546 73 84.
Webbplats: www.hiv-sverige.se
Center för information om destruktiva subkulturer (CIDES), Fryshuset, beviljas 1,7 miljoner
kronor
Statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism
Projektet ska leda till ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamheter. Resurscentrumet
kommer att fungera som en paraplyorganisation, knyta samman flera lokala verksamheter samt
organisera och samordna erfarenhetsutbyten.
Målet är att samla flera organisationer och stärka de deltagande organisationerna i sina förutsättningar
för att förbättra respektive avhopparverksamhet. CIDES leder projektet.
Kontakt: Robert Örell, telefon 08−691 72 66.
Webbplats: www.fryshuset.se
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) beviljas 579 000 kronor
Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
SIOS ska kartlägga upplevelsen av rasism och diskriminering bland medlemsorganisationerna. Syftet
är att utveckla metoder och öka mobilisering av etniska organisationer som subjekt i arbetet mot alla
former av intolerans. SIOS ska också undersöka möjligheterna för bredare samverkan inom det civila
samhället.
Kontakt: Milinko Mijatovic, telefon 070−462 58 10.
Webbplats: www.sios.org
Judiska församlingen beviljas 180 000 kronor
Projektstöd för jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter
Syftet är att, utifrån judiska utgångspunkter, nå ökad jämställdhet mellan könen och skapa
förutsättningar för större känsla av tillhörighet oavsett kön eller sexuell läggning. Projektet kommer
bland annat att innehålla utbildningsaktiviteter kopplade till jämställdhet, om det judiska
förhållningssättet till queerteori och om vad bibliska och talmudiska källor har att säga i frågor som rör
personer med annan sexuell läggning än den heteronormativa. Judiska församlingen i Stockholm ska
inom ramen för projektet delta i Pridefestivalen. Församlingen kommer att söka samverkan med
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, Svenska kyrkan och Expo med flera.
Kontakt: Marina Burstein, telefon 070−594 46 13.
Webbplats: http://www.jfst.se/startsida/index.php
Download