Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000

Avtal
Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Personligt
ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats följande avtal
avseende personligt ombud för personer med allvarlig psykisk sjukdom/störning och/eller
allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.
1. Syfte
PO-Skåne ska för kommunens räkning genom personligt ombud ge stöd till personer som
har allvarlig psykisk sjukdom/störning och/eller allvarliga psykiska funktionsnedsättningar
och som är mantalsskrivna i Ängelholms kommun.
2. Inriktning
Målgruppen utgörs av personer med allvarlig psykisk sjukdom/störning och psykiska
funktionsnedsättningar, samt har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga
livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, under
en längre tid.
Personligt stöd i form av personligt ombud ska ges till allvarligt psykiskt funktionsnedsatta
bosatta i Ängelholms kommun, samt de som är mantalsskrivna i denna kommun.
Personer som har en personlighetsstörning och är gravt kriminella samt människor med ett
kriminaliserat drogmissbruk hör inte till dem som kommer att erhålla ett personligt ombud.
PO-Skåne ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten ska vara
religiöst och politiskt obunden.
3. Omfattning
De personliga ombuden ska främst verka för:
 Att psykiskt funktionsnedsatt får service, stöd, vård och rehabilitering som de
behöver och har rätt till.
 Att tillsammans med varje klient upprätta en individuell plan för de åtgärder som
denne vill uppnå och strategier för att nå dit.
 Att hjälpa klienten att ansöka om insatser hos de myndigheter och organisationer som
kan ge service, stöd, vård och rehabilitering.
 Att ge varje klient ett professionellt och medmänskligt stöd även utanför kontorstid
när så är överenskommet med den enskilde.
 Att utifrån klientens önskemål samordna insatser från myndigheter och
organisationer.

Att genom uppsökande verksamhet fånga upp behov av service, stöd, vård och
rehabilitering hos “särskilt svårtillgängliga” personer som inte själva söker hjälp.
PO-Skånes personliga ombud arbetar på uppdrag av enskilda klienter och om behov finns
och så önskas för deras talan.
Ombudens utgångspunkt är att från klientens egna val, prioriteringar, resurser hitta ett
sammanhang och insatser i samhället där dessa kan utvecklas.
Nya klienter kan aktualiseras till PO-Skåne genom:
Egen anmälan.
Anmälan av anhöriga.
Anmälan av psykiatrin.
Anmälan från socialtjänsten.
Anmälan från RSMH eller IFS-medlemmar inom Skåne.
Uppsökande verksamhet genom PO-Skåne.
PO-Skåne beslutar själv anta nya klienter.
PO-Skåne ska bedriva uppsökande verksamhet för nya klienter. Den uppsökande
verksamheten ska vara uthållig och syfta till att få kontakt, upprätta en kommunikation, för
att uppnå en relation och en dialog med den enskilde.
PO-Skåne ska föra väntelista för nya klienter.
PO-Skånes personliga ombud ska normalt arbeta med ca femton (15) stycken klienter.
PO-Skåne bör veka för att en genomströmning sker.
Avtalet omfattar ett (1) ombud.
4. Verksamhetsmål
Mål för verksamheten är:
 Att förbättra individens livssituation.
 Att individen ska erhålla service, stöd, vård och rehabilitering i enlighet med sina behov
och önskningar.
 Att individen ska få möjlighet att integreras i samhället.
 Att verka för samhällsförändringar som gynnar de som är psykiskt funktionsnedsatta.
 Att påtala brister inom det offentliga systemets sätt att fungera och verka för förändringar
som gynnar målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar.
5. Tillstånd
PO-Skåne ska ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande.
6. Ekonomi
Kommunen betalar 59 000 kr i ersättning till PO-Skåne per månad mot faktura. Fakturering
sker månadsvis, med avrop per den 15 i föregående månad och betalning sker inom 30 dagar.
Med detta avtals undertecknande intygar PO-Skåne att man är registrerad för F-skatt.
Statsbidrag med anledning av verksamhetsuppdraget tillfaller kommunen.
7. Index
Ersättningen enligt Avtalet ska gälla fast till och med 2016-12-31.
Indexreglering sker den 1 januari varje år, första gången 2017-01-01.
Ersättningen indexregleras med Omsorgsprisindex (OPI) framtaget av Sveriges
kommuner och landsting, med basår 2016.
PO-Skåne ska direkt, senast inom en månad, efter att aktuellt index är
publicerat meddela kommunen den aktuella prisförändringen som
indexuppräkning/nedräkning innebär.
8. Personal
PO-Skåne är arbetsgivare och ansvarig för att gällande lagar, författningar och kollektivavtal
iakttas.
PO-Skåne svarar för att personalen har adekvat utbildning och att personalen kontinuerligt ges
fortbildning.
PO-Skåne ska ansvara för att samtlig personal inom verksamheten undertecknar en
förbindelse om tystnadsplikt för uppgifter om den enskilde.
9. Lokaler
PO-Skåne svarar själv för lokaler, transporter och annat som behövs för verksamhetens drift.
10. Uppföljning
PO-Skåne ska kunna bedriva uppsökande verksamhet och ge personligt stöd till enskilda
individer i målgruppen utan att underrätta kommunen om personens identitet, om detta är ett
villkor för att relationen och dialogen med den enskilde ska kunna fortsätta.
PO-Skåne ska genom fortlöpande registrering skapa underlag för uppföljning och utvärdering
av verksamheten.
PO-Skåne har uppföljning tillsammans med kontaktpersonerna inom kommunen minst två (2)
ggr/år.
PO-Skåne ska årligen genom en verksamhetsberättelse informera kommunen om vilken
verksamhet som bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.
11. Avtalsperiod
Detta avtal gäller från 2016-01-01 till och med 2017-12-31 och därefter årsvis löpande om ej
uppsägning sker senast 1 januari varvid avtalet upphör att gälla sex (6) månader senare.
12. Ändring i avtalet
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska, för att vara giltiga, upprättas skriftligen och skrivas
under av båda parter. Sådana handlingar ska upprättas i två exemplar varav parterna tar var
sitt.
13. Ansvar
PO-Skåne ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring för sitt ombud.
14. Överlåtelse av avtalet
Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga
medgivande.
15. Informationsplikt
Utöver vad som tidigare angivits i detta avtal har vardera part en skyldighet att, så snart så kan
ske, informera den andra parten om förhållanden eller omständigheter som kan antas få
väsentlig inverkan på detta avtal eller på förhållandet mellan parterna.
16. Force majeure
Krig, omfattande arbetskonflikter, blockad, eldsvåda, miljöhot, allvarlig smittspridning eller
annan omständighet av force majeure karaktär som parterna inte råder över, och som
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part från fullgörande av sina
skyldigheter enligt detta avtal samt utgör en befrielsegrund från skadestånd, vite eller annan
påföljd. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tolv (12) månader
på grund av ovan nämnda omständigheter äger vardera part utan ersättningsskyldighet
frånträda avtalet.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.
17. Omförhandling
Kommunen eller PO-Skåne får påkalla omförhandlingar av bestämmelse i upprättat avtal om
ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligen motverkar de förutsättningar som
detta avtal bygger på.
Anmälan om omförhandlingar ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den
part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att fullgöra
berörd avtalsförpliktelse.
18. Hävningsrätt
Part får häva detta avtal om motpart inte fullgör sina åligganden enligt de avtal och rättelse
inte sker utan dröjsmål efter erinran, under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse.
Om någon av parterna inte följer redovisnings- eller skatteregler t ex genom att underlåta att
sköta skatteinbetalningar eller att inte upprätta årsredovisningshandlingar i rätt tid eller att inte
betala ersättning i rätt tid ska andra parten ha rätt att omedelbart häva avtalet.
Detsamma ska gälla om part på annat sätt bryter mot lag eller förordning på ett sådant sätt att
det väsentligt inverkar på förhållandet mellan parterna eller på verksamheten som avses i detta
avtal.
Upphör gällande statsbidrag för personligt ombud äger kommunen att häva avtalet för det år
statsbidraget upphör.
19. Obestånd
I det fall någondera av parterna hamnar i konkurs, ställer in betalningarna, är föremål för
ackordsförhandlingar eller liknande obeståndsomständighet inträffar, ska andra parten ha rätt
att omedelbart häva avtalet.
20. Tvist
Tvist mellan Kommunen och PO-Skåne ska avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tar vardera ett.
Ängelholm 2015Susann Pettersson
Chef Hälsa
Ängelholms kommun
Kent Gullstand
Ordförande
PO-Skåne
Camilla Bogarve
Verksamhetschef
PO-Skåne