Aktualiteter SPSM; döv-hörselområdet
YSDH Uppsala 2013-10-04
Greger Bååth
Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga,
ska nå målen för sin utbildning.
Vi är en samarbetspartner. Vi kompletterar kommunernas eller
fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser.
Vi vill bidra till att göra en bra skola ännu bättre!
Det gör vi genom
• specialpedagogiskt stöd
• undervisning i specialskolor
• tillgängliga läromedel
• fördelar statsbidrag
.
Samlat Specialpedagogiskt stöd
I stödet ingår bl.a:
• kunskap om pedagogiska strategier och förhållningssätt
• kompetensutveckling
• information om tillgängliga läromedel
• information till skolhuvudmän och skolans personal
• Relativt få uppdrag döv /hörsel
(särskild utmaning fristående skolor).
(elevnära stöd i kombination med strukturellt stöd)
Specialpedagogiska utredningar
Våra fyra nationella resurscenter har särskild fördjupad kompetens kring barn och elever med
• synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar
• dövhet eller hörselnedsättning kombinerad med utvecklingsstörning
• medfödd eller tidig dövblindhet
• grava tal- och språkstörningar.
Undervisning
i specialskolor
Vi har specialskolor med
alternativa lärmiljöer,
• tre nationella skolor med individuell anpassning av lärmiljö och
kommunikation (Eke- Åsbacka och Hällsbo)
•fem regionala skolor med tvåspråkig inriktning – teckenspråk och svenska
(Birgitta- Östervång –Väner -Kristina och Manilla)
Specialskolan.
• Lokal- och verksamhetsförändringar
(Åsbacka-Östervång-Manilla- Kristina mm)
• Rapport till regeringen
(elevutveckling- orter - TUFF- ”regionala nav”- ”ts-centrum”
Den nationella samordnaren (Jan Sydhoff)
SOU 2013: 29
• Fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker
måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller
har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk,
• fördela statsbidrag till ny eller utvidgad hörselverksamhet i
kommunal och enskild regi,
• föreslå hur Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till
kommunala och enskilda huvudmän kan utvecklas för berörda
elever, och
• utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet.
• Uppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.
Några generella insatser
• Fördjupningsområden :
•
•
•
•
•
•
- it i lärandet
- tillgänglighet
- auditiv miljö
- tvåspråkighet
- NPF
- AKK
”Digital läromedelsarena”
• En webbsida där man som pedagog samlat ska finna alla
tillgängliggjorda läromedel/lärverktyg (Från SPSM och från olika
förlag).
Där framgår också hur läromedlet/ lärverktyget är tillgängliggjort +
bedömning av användningsområde och kort beskrivning.
• Preliminär lansering våren 2014
Regeringens mål med kunskap om tillgänglighet och delaktighet.
”Tillgängligheten och uppföljningen av tillgängligheten för elever med
funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer ska förbättras”.
SPSM:s samspelsmodell för tillgänglighet som
självvärderings-verktyg för att värdera tillgänglighet
i förskole- och skolverksamhet
(Lansering preliminärt våren 2014)
Forskning och samverkan
utvecklar specialpedagogiken
Vi bidrar till att forskning och praktik kommer närmare varandra genom
• spridning av forskningsresultat via konferenser, seminarier, webbplatser och tidningen Lika Värde
(nationell konferens ”Lika värde” 3-4 feb 2014)
• samverkan med universitet och högskolor, Skolverket och Skolinspektionen
- europeiskt samarbete genom ”European Agency for Development in Special Needs Education”.
Åtgärdsprogram; aktuellt remissvar
• Rättsäkerhet
• Föräldra-ansvar
Kontakta oss, statens samlade stöd
i specialpedagogiska frågor.
www.spsm.se
Tel. 010-473 50 00
Texttel. 010-473 68 00 eller 010-473 66 47
En likvärdig
utbildning för alla
tillsammans gör
vi det möjligt
…….för er uppmärksamhet!